اثر تیمارهای مختلف فلاشینگ بر عملکرد تولیدمثلی شیشک و میش بالغ لری بختیاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی بخش علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شهرکرد، ایران

2 دانشیار پژوهشی بخش علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شهرکرد، ایران.

3 دانشیار پژوهشی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

هدف این تحقیق، بررسی تفاوت پاسخ عملکرد تولیدمثلی بره میشها و میشهای مسنتر لری بختیاری به فلاشینگ بود. به این منظور از میشهای سالم یک گله 55 رأس بره میش و 245 رأس میش بالغ انتخاب شدند. هر یک از بره میشها یا میشهای بالغ به طور تصادفی در یکی از سه تیمار: بدون فلاشینگ(شاهد)، فلاشینگ با دانه جو و فلاشینگ با دانه جو و چربی قرار گرفت. جیره فلاشینگ از دو هفته قبل از معرفی قوچ به گله تا سه هفته پس از آن در اختیار میشها قرار داده شد. نتایج نشان داد که، بر خلاف میشهای بالغ، نرخ آبستنی و نرخ زایش در بره میشها تحت تاثیر تیمار قرار گرفت (0/05 >p). در بره میشها، تعداد بره متولد شده به ازای هر رأس میش در معرض آمیزش در تیمار فلاشینگ با دانه جو و چربی بالاتر از دو تیمار دیگر بود (0/05>p) در صورتی که در میشهای بالغ، اختلاف میشهای تیمار فلاشینگ با دانه جو و چربی از نظر تعداد بره متولد شده به ازای هر رأس میش در معرض آمیزش تنها با تیمار شاهد معنی دار بود (0/05 >p). طول دوره آبستنی در بره میشها و میشهای بالغ در تیمارهای مختلف اختلاف آماری معنی داری نداشت. نرخ دوقلوزایی در بره میشها و میشهای بالغ تحت تاثیر تیمار قرار گرفت اما میزان این تاثیر در بره میشها بیشتر بود (به ترتیب 0/01>p و 0/05>p). بنابراین به نظر می رسد که در میشهای بالغ فلاشینگ و در بره میشها فلاشینگ با چربی باعث افزایش عملکرد تولیدمثلی میگردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


دقیق­کیا، ح.، اصلانی کردکندی، غ.، مقدم، غ.، علیجانی، ص. و حسین خانی، ع. (1391). تأثیر دانه­های روغنی بذرک و سویا در جیره فلاشینگ میش­های مغانی بر عملکرد تولیدمثلی آنها در خارج ازفصل تولیدمثل. نشریه پژوهش­های علوم دامی. 2، ص.ص. 184-173.

دقیق­کیا، ح. و رهبر، ب. (1391). تأثیر منابع مختلف چربی در جیره فلاشینگ بر روی عملکرد تولیدمثلی، متابولیت­ها و هورمون­های خونی گوسفند قزل. نشریه پژوهش­های علوم دامی. 2، ص.ص. 135-112.

طالبی، م.ع.، میرائی آشتیانی، س.ر.، مرادی شهربابک، م. و نجاتی جوارمی، ا. (1389). ضرایب اقتصادی صفات تولیدمثل، رشد و ترکیب لاشه در گوسفندان لری بختیاری. مجله علوم دامی ایران. 41،ص.ص. 213-203.

وطن­خواه، م.، مرادی شهربابک، م.، نجاتی جوارمی، ا.، میرائی آشتیانی، س. ر. و واعظ ترشیزی، ر. (1388). تعیین اهداف اصلاحی و ضرایب اقتصادی در گوسفند نژاد لری بختیاری تحت سیستم روستایی. پژوهش­های علوم دامی. 82، ص.ص. 25-17.

Akhtar, M., Javed, K., Abdullah, M., Ahmad, N. and Elzo, M.A. (2012). Environmental factors affecting pre weaning growth traits of Bluchi sheep in Pakistan. Journal of Animal and Plant Sciences. 22:529-536.

Aktas, A.H. and Dogan¸ S. (2014). Effect of live weight and age of Akkaraman ewes at mating on multiple birth rate, growth traits, and survival rate of lambs. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences. 38:176-182.

Aliyari, D., Moeini, M.M., Shahir, M.H. and Sirjani, M.A. (2012). Effect of BCS, live weight and age on reproductive performance of Afshari Ewes. Asian Journal of Animal and Veterinary Advances. 7:904-909.

Alizadeh, A., Azizi, F., Karkoodi, K., Jalali, S. and Ghoreishi, M. (2012). Effects of calcium salts of fatty acids (Megalac) on reproductive performance and blood parameters of Kalkohi ewes. Journal of Animal and Poultry Sciences. 1:6-12.

Annett, R.W. and Carson, A.F. (2006). Effects of plane of nutrition during the first month of pregnancy on conception rate, foetal development and lamb output of mature and adolescent ewes. Animal Science Journal. 82:947-954.

Asgari safdar, A.H., Daghigh Kia, H., Moghaddam, G.A., Hussein Khani, A. and Alijani, S. (2013). Reproductive performance and blood metabolites concentration in Iranian Afshari ewes fed calcium salts of fatty acids (CSFA) in flushing period. International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research. 1:669-676.

Ashes, J.R., Sieber, B.D., Gulati, S.K., Cuthbertson, A.Z. and Scott, T.W. (1992). Incorporation of n-3 fatty acids of fish oil into tissue and serum lipids of ruminants. Lipids. 27:629.

Beck, N.F.G., Davies, M.C.G. and Davies, B. (1996). A comparison of ovulation rate and late embryonic mortality in ewe lambs and ewes and the role of late embryo loss in ewe lamb sub fertility. Journal of Animal Science. 62:79-83.

Daghigh kia, H., Mohamadi chapdareh, W., Hossein khani, A., Moghaddam, G., Rashidi, A., Sadri, H. and Alijani, S. (2012). Effects of flushing and hormonal treatment on reproductive performance of Iranian Markhoz goats. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition. 96:1157-1164.

Davies, M.C.G. and Beck, N.F.G. (1993). A comparison of plasma prolactin, LH and progesterone concentrations during estrus and early-pregnancy in ewe lambs and ewes. Animal Production Science. 57:281-286.

De Fries, C.A., Neuendorff, D.A., Randel, R.D. (1998). Fat supplementation influences postpartum reproductive performance in Brahman cows. Journal of Animal Science. 76:864-870.

Demirel, M., Kurbal, O.F., Aygun, T., Erdogan, S., Bakici, Y., Yılmaz, A. and Ulker, H. (2004). Effects of different feeding levels during mating period on the reproductive performance of Norduz ewes and growth and survival rate of their lambs. Journal of Biological Sciences. 4:283-287.

Dickerson, G.E. and Glimp, H.A. (1975). Breed and age effects on lamb production of ewes. Journal of Animal Science. 40:397-408.

Dickerson, G.E. and Laster, D.B. (1975). Breed, heterosis and environmental influences on growth and puberty in ewe lambs. Journal of Animal Science. 41:1-9.

Donald, H.P., Read, J.L. and Russell, W.S. (1968). A comparative trial of crossbred ewes by Finnish Landrace and other sires. Animal Production. 10:413-421.

Dyrmundsson, O.R. (1981). Natural factors affecting puberty and reproductive performance in ewe lambs - a review. Livestock Production Science. 8:55-65.

Ekiz, B., Ozcan, M., Yilmaz, A. and Ceyhan, A. (2005). Estimates of phenotypic and genetic parameters for ewe productivity traits of Turkish Merino (Karacabey Merino) sheep. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences. 29:557-564.

Funston, R.N. (2005). Nutrition and reproduction interactions. In: Proceeding of Applied Reproductive Strategies in Beef Cattle, Reno, Nevada.

Gabryszuk, M. and Klewiec, J. (2002). Effect of injecting 2- and 3-year-old ewes with selenium and selenium-vitamin E on reproduction and rearing of lambs. Small Ruminant Research. 43:127-132.

Gaskins, C.T., Snowder, G.D., Westman, M.K. and Evans, M. (2005). Influence of body weight, age and weight gain on fertility and prolificacy in four breeds of ewe lambs. Journal of Animal Science. 83:1680-1689.

Ghoreishi, S.M., Zamiri, M.J. and Rowghani, E. (2007). Effect of a calcium soap of fatty acids on reproductive characteristics and lactation performance of fat-tailed sheep. Pakistan Journal of Biological Sciences. 10:2389-2395.

Gordon, I. (1997). Controlled reproduction in sheep and goats. CABI Publishing, Wallingford, UK, p. 272.

Hafez, Y.H., Khalifa, E.I., El-Shafie, M.H., Abdel Khalek, T.M.M., Ahmed, M.E. and Shehata, E.I. (2011). Effect of energy flushing pre-mating and during mating season on production and reproduction performance of Zaraibi goats. Egyptian Journal of Sheep & Goat Sciences. 6:7-14.

Hayat, H.M., Soad, M. N. and Walid, R. H. (2012). Effect of Calcium Soap of Fatty Acids Supplementation on Serum Biochemical Parameters and Ovarian Activity during Out-of-the-Breeding Season in Crossbred Ewes. Scientific World Journal. 2012:1-7.

Hightshoe, R.B., Cochran, R.C., Corah, L.R., Kiracofe, G.H., Harmon, D.L. and Perry, R.C. (1991). Effects of calcium soaps of fatty acids on postpartum reproductive function in beef cows. Journal of Animal Science. 69:4097-4103.

Hoversland, A.S., Van Horn, J.L., Thomas O.O. and Branson, F.A. (1956). Reproduction of range ewes as influenced by supplemental feeding prior to and during breeding. Proceedings Western Section of American Society and Animal Production. 7:1.

Hulet, C.V., Blackwell, R.L., Ercanbrack, S.K., Price, D.A. and Humphrey, R.D. (1962). Effects of feed and length of flushing period on lamb production in range ewes. Journal of Animal Science. 21:505-510.

Lammoglia, M.A., Willard, S.T., Oldham, J.R. and Randel, R.D. (1996). Effects of dietary fat and season on steroid hormonal profiles before parturition and on hormonal, cholesterol, triglycerides, follicular patterns and postpartum reproduction in Brahman cows. Journal of Animal Science. 74:2253-2262.

Lucy, M.C., Staples, C.R., Michel, F.M. and Thatcher, W.W. (1991). Effect of feeding calcium soaps to early postpartum dairy cows on plasma prostaglandin F2α, Luteinizing hormone, and follicular growth. Journal of Dairy Science. 74:483-489.

Manafi, M. (2012). Artificial insemination in farm animals. Publisher: Phenix-veterinaire.

Mohammadabadi, M.R. Sattayimokhtari, R. (2013). Estimation of (co) variance components of ewe productivity traits in kermani sheep. Slovak Journal of Animal Science. 46:45-51

Molina, A., Gallego, L., Torres, A., and Vergara, H. (1994). Effect of mating season and level of body reserves on fertility and prolificacy of Manchega ewes. Small Ruminant Research. 14:209-217.

Munoz, C., Carson, A.F., McCoy, M.A., Dawson, L.E.R., O’Connell, N.E. and Gordon, A.W. (2009). Effect of plane of nutrition of 1- and 2-year-old ewes in early and mid-pregnancy on ewe reproduction and offspring performance up to weaning. Animal. 3:657-669.

Quirke, J.F., Adams, T.E. and Hanrahan, J.P. (1983). Artificial induction of puberty in ewe lambs. In Sheep Production (ed. W. Haresign). Butterworths, London, pp. 409-429.

Rashidi, A., Mokhtari, M. S., Esmailizadeh, A. K. and Asadi fozi, M. (2011). Genetic analysis of ewe productivity traits in Moghani sheep. Small Ruminant Research. 96:11-15.

Ray, E.E. and Smith, S.L. (1966). Effect of body weight of ewes on subsequent lamb production. Journal of Animal Science. 25:1172-1175.

Rosati, A., Mousa, E., Van Vleck, L.D. and Young, L.D. (2002). Genetic parameters of reproductive traits in sheep. Small Ruminant Research. 43:65-74.

Russel, A.J., Doney, F.G.M. and Gunn, R.G. (1969). Subjective assessment of fat in live sheep. Journal of Agricultural Science. 72:451-454.

Sadeghipanah, H., Zare-Shahneh, A. and Nikkhah, A. (2006). Effects of fat source in flushing diets on various reproductive parameters in Zandi fat-tailed ewes. In: Proceeding of the British Society Animal Science. IEEE Xplore, London, p. 150.

SAS, (2000). Statistical Analysis System. version 8.2, Cary, NC: SAS Institute Inc.

Sormunen-Cristian, R. and Jauhiainen, L. (2002). Effect of nutritional flushing on the productivity of Finnish landrace ewes. Small Ruminant Research. 43:75-83.

Stephen, W.B. and Butler, W.R. (1997). Energy balance and ovarian follicle development prior to the first ovulation postpartum in dairy cows receiving three levels of dietary fat. Biological Reproduction. 56:133-142.

Thomson, B.C., Muir, P.D. and Smith, N.B. (2004). Litter size, lamb survival, birth and twelve week weight in lambs born to crossbred ewes. Proceedings of NZGA, 66:233-237.

Titi, H.H. and Awad, R. (2007). Effect of dietary fat supplementation on reproductive performance of goat. Animal Reproduction. 4:23-30.

Titi, H.H. and Kridli, R.T. (2008). Reproductive performance of seasonal ewes fed dry fat source during their breeding season. New Zealand Journal of Agricultural Research. 51:25-32.

Vatankhah, M, Talebi, M.A. and Zamani, F. (2012). Relationship between ewe body condition score (BCS) at mating and reproductive and productive traits in Lori-Bakhtiari sheep. Small Ruminant Research. 106:105-109.

Vatankhah, M. and Talebi, M.A. (2008). Heritability estimates and correlations between production and reproductive traits in Lori-Bakhtiari sheep in Iran. South African Journal of Animal Science. 38:110-118.