تعیین الگوی بهینه بهره برداری صنعت مرغداری با تأکید بر کاهش مصرف سوخت و آلودگی در استان کرمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصادکشاورزی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشیار علوم اقتصادی، دانشگاه سیستان و بلوچستان.

3 استاد اقتصادکشاورزی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

مطالعه حاضر، نسبت به تعیین الگوی بهینه بهره برداری مرغداری‌های استان کرمان با تأکید بر اهداف حداکثر کردن بازده ناخالص، حداقل کردن مصرف سوخت، حداقل کردن مصرف برق و حداقل کردن آلودگی، با تکمیل 200 پرسشنامه از بهره برداران اقدام شده است. برای این منظور ابتدا الگوی بهینه بهره برداری از مرغداری براساس هر کدام از اهداف جداگانه مشروط به یک مجموعه معینی از محدودیت‌ها، تعیین شد. سپس از روش بهینه سازی مقید تعمیم یافته، برای بهینه‌سازی همزمان تمامی اهداف استفاده شده است. روش مقید تعمیم یافته منجر به تولید مجموعه جواب‌های کارایی شامل 49 جواب شده است. سپس جواب منتخب از میان مجموعه جواب‌های کارا، با استفاده از روش فاصله‌ای TOPSIS با در نظر گرفتن ترکیب وزنی ذکرشده برای اهداف بدست آمده است. نتایج الگوهای بهینه نشان داد که در منطقه مورد نظر هر دو محصول مرغ گوشتی و مرغ تخم گذار وارد الگوی تولید شده و این میزان از الگوی فعلی کمتر است. همچنین سطح تولید مرغ گوشتی در الگوی بهینه بیش از سطح تولید مرغ تخم گذار می‌باشد و این الگوی پیشنهادی با افزایش بازده برنامه‌ای و کاهش میزان مصرف سوخت در منطقه نسبت به شرایط موجود همراه است. لذا تغییر الگوی تولید منطقه به سمت تولید بیشتر مرغ گوشتی و تولید کمتر مرغ تخم گذار پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


اسدپور، ح.،  خلیلیان، ص. و پیکانی، غ. ر.(1384). نظریه و کاربرد مدل برنامه­ریزی خطی آرمانی فازی در بهینه­سازی الگوی کشت. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه. دوره13، شماره ویژه­نامه، ص. 307-328.

توکلی، م.، موسوی، ن. و طاهری،  ف. (1393). تحلیل سودآوری و کارایی سود مبتنی بر ملاحظات زیست محیطی در واحد­ های مرغداری استان فارس. مجله تحقیقات اقتصادکشاورزی.شماره 4.ص.39-54.

سلطانی، غ.، زیبایی، م. و کهخا، احمد. (1378). کاربرد برنامه ریزی ریاضی در کشاورزی. چاپ اول. تهران:  سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی.

صدرنیا، ح.،  خجسته پور ، م.،  عاقل، ح.،  سعیدی رشک علیا، ع. (1396). تجزیه و تحلیل سهم نهاده های مختلف و تعیین شاخص های انرژی در تولید مرغ گوشتی شهرستان مشهد. نشریه ماشین های کشاورزی. جلد7، شماره1، ص.297-285.

صبوحی، م.  و بخشوده، م. (1383).  تعیین رابطه بین هزینه فرصت آب و سطح ریسک گریزی زارعین با استفاده از برنامه ریزی چند منظوره. مجله علمی پژوهشی علوم و صنایع کشاورزی، شماره 1، ص. 38-47                                               .

قدیمی، ع.،  شعبانعلی قمی، ح. و اسدی، ع. (1393). سنجش نگرش و میزان بکارگیری فناوری‌های کشاورزی ارگانیک توسط سیب‌زمینی کاران شهرستان فریدن.مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار. دوره 24 ، شماره 2، ص.55-71.

Aghaei, J., Amjady,  N. and Shayanfar, H. A. (2011). Multi-objective electricity market  clearing considering dynamic security by lexicographic optimization and augmented epsilon constraint method. Applied Soft Computing. 11(4) : 3846-3858.

De Jonge, A. M.( 2004). Eco-efficiency improvement of a crop protection product: the perspective of the crop protection industry. Crop Protection. 23(12): 1177-1186.

Du, Y., Xie, L., Liu, J., Wang, Y., Xu, Y. and Wang, S.( 2014). Multi-objective  optimization of reverse osmosis networks by lexicographic optimization and augmented epsilon constraint method. Desalination. 333(1): 66-81.

Francisco,  S.  and Ali, M.( 2006). Resource allocation tradeoffs in Manilaʼs peri-urban vegetable production systems: An application of multiple objective programming. Agriculture Systems. 87: 147-168.

FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations).( 2014). FAOSTAT. Available from: http://faostat.fao.org.

Gous, R. M. and Nonis, N.(2010). Modelling egg production and nutrient responses in broiler breeder hens. Journal of Agricultural Science . 148: 287–301.

Gold, M. V.( 2007). Sustainable Agriculture: definitions and terms. Special reference briefs series. 2: 99-02.

Haimes, Y. and Warren, A.(1974).Multiobjectives in water resource systems analysis: Thesurrogate worth trade off method. Water Resources Research .10(4): 615-624.

Hwang, C. L. and Yoon, K. (1981). Multiple criteria decision making. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems.

Lee, C.( 2012). Multi-objective game-theory models for conflict analysis in reservoir watershed management. Chemosphere. 87: 608-613.

Marler, R. and Arora, J.( 2004). Survey of multi-objective optimization methods for Engineering. Structure Multidisciplinary Optimum. 26: 369–395.

Mavrotas, G.( 2009). Effective implementation of the ε-constraint method in multi-objective mathematical programming problems. Applied mathematics and computation. 213(2): 455-465.            

Mavrotas, G. and Florios, K.( 2013). An improved version of the augmented ε-constraint method (AUGMECON2) for finding the exact pareto set in multi-objective integer programming problems. Applied Mathematics and Computation. 219(18): 9652-9669.

Miettinen,  K. M. (1998). Nonlinear multiobjective optimization. Kluwer Academic Publisher, Boston.

Steuer, R. E.( 1986). Multiple criteria optimization, theory, computation and application, Krieger, Malabar.

Thankappan, S., Midmore,  P.  and Jenkins, T.( 2006). Conserving energy in smallholder agriculture: A multi-objective programming case-study of northwest India. Ecological Economics. 56(2): 190-208.

Zeng, X., Kang, S., Li, F.,  Zhang,  L.  and Guo, P.( 2010). Fuzzy multi-objective lineaprogramming applying to crop area planning. Agricultural Water Management. 98: 134-142.