اثرات استفاده از دو نوع برنامه محدودیت غذایی با و بدون پروبیوتیک بر عملکرد، صفات کیفی تخم و هزینه تولید در بلدرچین‌های تخم‌‌گذار ژاپنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

2 دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه.

چکیده

هدف از این آزمایش، بررسی اثرات استفاده از دو نوع برنامه محدودیت غذایی با و بدون پروبیوتیک بر عملکرد، صفات کیفی تخم و هزینه تولید در بلدرچین‌های تخم‌‌گذار ژاپنی در اوایل تخم‌گذاری بود. تعداد 288 قطعه بلدرچین از سن 6 تا 14 هفتگی در 6 تیمار، 4 تکرار و 12 قطعه در هر تکرار به‌صورت فاکتوریل (2×3) شامل 3 نوع جیره (جیره بر اساس توصیه NRC سال 1994، جیره با محدودیت زمانی 7 ساعت تغذیه و 1 ساعت عدم تغذیه، جیره با 5 درصد مواد مغذی کمتر از توصیه NRC سال 1994) و دو سطح از پروبیوتیک پروتکسین (صفر و 005/0 درصد در هر کیلوگرم) در قالب طرح کاملاً تصادفی مورد استفاده قرار گرفتند. اعمال محدودیت زمانی موجب افزایش میانگین وزن تخم‌‌ شد (05/0P<). ولی اعمال محدودیت مواد مغذی موجب کاهش درصد تولید، تولید توده‌‌ای، بالا رفتن ضریب تبدیل غذایی و افزایش هزینه خوراک به ازای هر کیلوگرم از تولید تخم شده و ضخامت پوسته تخم نیز کاهش یافت (01/0P<) لیکن شاخص رنگ زرده و درصد پوسته افزایش یافت (05/0P<). پروبیوتیک موجب کاهش مقدار خوراک مصرفی شد (05/0P<). در اثرات متقابل نوع برنامه تغذیه‌‌ای و پروبیوتیک، کاهش 5 درصدی مواد مغذی موجب کاهش ضخامت پوسته تخم‌‌ها شد (05/0P<) و استفاده از پروبیوتیک نتوانست از این کاهش جلوگیری نماید. به طور کلی در بلدرچین‌‌های تخم‌‌گذار ژاپنی کاهش 5 درصدی مواد مغذی جیره نسبت به پیشنهاد NRC سال 1994، موجب کاهش عملکرد شده و توصیه نمی‌‌گردد، لیکن با اعمال 7 ساعت تغذیه و یک ساعت محدودیت تغذیه‌‌ای وزن تخم‌‌ها افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


آزاد وطن، ی؛ و نوبخت، ع. (1395). اثرات سطوح مختلف گیاه پونه و پروتئین خام جیره بر عملکرد و متابولیت‌‌های خون مرغ‌های تخم‌گذار. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی). 112: 32-21.

ساکی، ع. ا. (1391). تأثیر سطوح مختلف متیونین و پروتئین جیره بر تولید و خصوصیات تخم‌مرغ مرغ‌های تخم‌گذار در اواخر دوره تخم‌گذاری. مجله پژوهش‌های تولیدات دامی. 5 (10) : 25-17.

شاه‌‌نظری، م؛ شیوازاد، م؛ محمود، کامیاب، ع. ر و نیکخواه، ع. (1383). اثر سطوح مختلف انرژی و پروتئین جیره بر عملکرد مرغان تخم‌گذار. مجله علوم کشاورزی. 35 (2) : 509-499.

صفامهر، ع.ر. ؛ و نوبخت، ع. (1387). اثر پروبیوتیک (پروتکسین) روی عملکرد، فراسنجه‌‌های سرم و کیفیت تخم‌‌مرغ در مرغ‌های تخم‌گذار. مجله دانش نوین کشاورزی. 4 (13) : 71-61.

کفیل‌‌زاده، ف؛ و صفری‌‌پرور، م. ر. (1381). اثر تغذیه سطوح مختلف پروبیوتیک تجاری ایمونوباک بر عملکرد جوجه‌های گوشتی. نشریه علوم کشاورزی و منابع طبیعی. 9 (4) : 183-173.

محسن ‌‌زاده، م؛ نوبخت، ع؛ و صفامهر، ع. ر. (1393). مقایسه ار سطوح مختلف پروتئین خام و پروبیوتیک (پروتکسین) بر عملکرد، صفات کیفی تخم‌مرغ و متابولیت‌‌های خون مرغ‌های تخم‌گذار. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی). 103: 144-133.

نوبخت، ع. (1392). اثر سطوح افزایشی پروبیوتیک تک سویه (بیوبلاس) بر عملکرد و فراسنجه‌‌های خون مرغ‌های تخم‌گذار. مجله پژوهش‌های بالینی دامپزشکی. 4 (4) : 248-237.

نوبخت، ع؛ و مظلوم، ف. (1388). ارزیابی تأثیر سطوح مواد مغذی جیره بر عملکرد و کیفیت تخم‌‌مرغ مرغ‌های تخم‌گذار در اواخر مرحله تخم‌گذاری. مجله علم کشاورزی و منابع طبیعی. 16 (2) : 5-1.

  Abaza, I.M., Ezzat, W., Shoeib, M.S., El-Zaiat, A.A. and Hassan, I.I. (2009). Effects of copper sulfate on productive, reproductive performance and blood constituents of laying Japanese quail fed optimal and sub-optimal protein. International Journal of Poultry Science. 8: 80-89.

Abd El-Maksoud, A., Salama, A.A., El-Sheikh, S.E.M. and Khidr, R.E. (2011). Effects of different levels of crude protein and dried yeast (Sacchromyces cerevisiae) on performance of local laying hens. Egyptain Poultry Science Journal. 31: 259-273.

Abdel-Mageed, M.A.A., Shabaan, S.A.M., Nadia, M. and El-Bahy, A. (2009). Effect of threonine supplementation on Jappanes quail fed various levels of protein and sulfur amino acids. 2. Laying period. Egyptain Poultry Science Journal. 29: 805-819.

Chen, Y.C., Nakthong, C. and Chen, T.C. (2005). Improvement of laying hen performance by dietary prebiotic chicory oligofructose and inulin. International Journal of Poultry Science. 4: 103-108.

Cross, D.E., Mcdevitt, R.M., Hillman, K. and Acamovic, T. (2007). The effect of herbs and their associated essential oils on performance, dietary digestibility and gut microflora in chickens from 7 to 28 days of age. British Poultry Science. 48: 496-506.

GÜÇLÜ, B.K.A. (2011).Effects of probiotic and prebiotic (mannanoligosaccharide) supplementation on performance, egg quality and hatchability in quail breeders. Ankara University Veteriner Facultesi. 58: 27-32.

  Dastar, B., Golian, A., Danesh Mesgaran, M., Efftekhari Shahroudi, F. and Kermanshahi, H. (2006). Effect of reducing diatary protein level in starter diet on the broilers performance, efficiency of energy and protein utilization. Journal of Agricultural Science. 16: 207-217.

Gunawaqrdana, P., Wu, G., Kun, Y., Brayant, M.M. and Roland, S. (2009). Effect of dietary protein and peptide in corn-soy diets on hen performance, egg solids, egg composition and egg quality of Hy-Line W-36 hens during second cycle phase there. International Journal of Poultry Science. 8: 317-322.

Joseph, N.S., Robinson, F.E., Korver, D.R. and Renema, R.A. (2000). Effect of dietary protein intake during the pullet-to-breeder transition period on early egg weight and production in broiler breeders. Poultry Science. 59: 2355-2360.

Keshavarz, K. and Austic, R.E. (2004). The use of low-protein, low-phosphorus, amino acid and phytase-supplemented diets on laying hen performance and nitrogen and phosophorus excretion. Poultry Science. 83: 75-83.

Keshavarz, K. and Jackson, M.E. (1992). Performance of growing pullets and laying hens fed low protein and amino acid supplemented diets. Poultry Science. 71: 905-918.

Latshaw, J.D. and Zhao, L. (2011). Dietary protein effects on hen performance and nitrogen excretion. Poultry Science. 90: 99-106.

Haddadin, M.S.Y., Abdulrahim, S.M., Hashlamoun, E.A.R. and Robinson, R.K. (1996). The effects of Lactobacillus acidophilus on the production and chemical composition of hens eggs. Poultry science. 75: 491-494.

 Mohan, B., Kadirvel, R., Bhaskaran, M. and Notarajan, A. (1995). Effect of probiotic supplementation on serum/yolk cholesterol and on egg shell thickness in layers. British Poultry Science. 36: 799-803.

Nahashon, S.N., Adefope, N.A., Amenyenu, A. and Wright, D. (2007). Effect of varying concentration of dietary crude protein and metabolizable energy on laying performance of peral grey guniea fowl hens. Poultry Science. 86: 1793-1799.

Nahm, K.H. (2003). Evaluation of the nitrogen content in poultry manure. World’s Poultry Science Journal. 59: 77-88.

National Research Council, NRC. (1994). Nutrient requirements of poultry. 9th rev.ed. National Academy Press. Washington. DC.

Novak, C., Yakout, H.M. and Remus, J. (2008). Response to varying dietary energy and protein with or without enzyame supplementation on leghorn performance and economics. 2. Laying Period. Journa lof Applied Poultry Research. 17: 17-33.

Novak, C.L., Yakout, H and Scheideler, S. (2004). The combined effects of dietary lysine and total sulfur amino acid level on egg production parameters and egg component in Dekalb Delta laying hens. Poultry Science. 83: 977-984.

 SAS Institute. (2005). SAS Users guide: Statistics. Version 9.12. SAS Institute Inc., Cary, NC.

Santos, G.C.D., Garcia, E.A., Vieira Filho, J.A., Molino, A.B., Pelicia, K. and Berto, D.A. (2016). Performance of Japanese quails fed diets with low protein and isoleucine. Acta Scientiarum. Animal Sciences. 38 (2): 219-225.

Valkonen, E., Venalainen, E., Rossow, L. and Valaja, J. (2006). Effects of dietary protein on egg production of laying hens housed in furnished or conventional cages. Acta Agricultural Scand Section. PP: 33-41.

Wang, Y.Z., Pang, J.X. Guo, T. J. and LI, W.Q. (2011). The effect of crude protein level in diets on laying performance, nutrient digestibility of yellow quails. International Journal of Poultry Science. 10 (2): 110-112.

Wu, G., Bryant, M.M., Voitle, R.A. and Roland Sr, D.A. (2005). Performance comparison and nutritional requirement of five commercial layer strain in phase four. International Journal of Poultry Science. 4: 182-186.