ارتباط چندشکلی‌های ژن FASN با صفات تولیدی و تولیدمثلی در گاوهای هلشتاین استان کرمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد اصلاح نژاد دام، گروه علوم دامی، دانشگاه زابل

2 دانشیار ژنتیک و اصلاح دام، گروه علوم دامی، دانشگاه زابل

3 استادیار ژنتیک و اصلاح دام، گروه علوم دامی، دانشگاه زابل

چکیده

اسید چرب سنتتاز (FASN)، یک پروتئین چندعاملی است که سنتز اسیدهای چرب را انجام می‌دهد، توسط ژن FASN رمزگذاری می‌شود و یکی از ژن‌های کاندیدای عمده شناخته شده است که نقش اصلی در بازسازی سنتز چربی‌ها در پستانداران ایفا می‌کند. این مطالعه به منظور شناسایی چندشکلی‌های تک نوکلئوتیدی ژن FASN و کاوش ارتباط آنها با سه صفت اقتصادی مهم شامل تولید شیر (M)، فاصله گوساله‌زایی (CI) و نرخ آبستنی (CR) در گاوهای هلشتاین استان کرمان انجام شد. نمونه‌های خون کامل مربوط به ۳۸ رأس گاو شیری هلشتاین با ارزش‌های اصلاحی برآورد شده بالا و پایین جمع‌آوری شد. DNA ژنومی از نمونه‌های خون گاو با استفاده از کیت استخراج DNA ژنومی بر اساس دستورالعمل شرکت سازنده استخراج شد. مواد ژنتیکی برای تکثیر قطعه ژن انتخابی (به طول ۷۵۰ جفت باز از اگزون ۳۷ تا ۳۹) با واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز استفاده شد. متعاقباً تمام قطعات تکثیری مستقیماً برای توالی‌یابی استفاده شدند. در ادامه تجزیه توالی‌های هدف با رگرسیون چندگانه اثرات متوسط جایگزینی آللی بر صفات تولید شیر، فاصله گوساله‌زایی و نرخ آبستنی ۵۸ نشانگر SNP را نمایان ساخت که از بین آنها هشت SNPs به طور کلی با صفات تولیدی و تولید مثلی مرتبط بودند. تولید شیر، فاصله گوساله‌زایی و نرخ آبستنی به ترتیب با سه (g.16593A>G, g.16670C>A, g.16776C>T)، سه (g.16524G,C,T>A, g.16830G,C,T>A, g.16833A,T>G) و دو (g.16594A,C>G and g.16811A,T>G) SNPs ارتباط معنی‌دار داشتند (۰۵/۰P<). ارتباط چند‌شکلی جایگاه ژن FASN با صفات می‌تواند به‌عنوان نشانگر مولکولی در تعیین شایستگی ژنتیکی دام‌ها و همچنین راهبردهای اصلاح نژادی در جمعیت گاوهای هلشتاین مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


بیگی نصیری، م.ت. ۱۳۸۳. بررسی قابلیت های ژنتیکی تولید شیر نژاد هلشتاین در شهرستان ساری. اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور. ص. ۶۲۱-۶۲۳.

رضوی، س.م.، وطن خواه، م.، میرزایی، ح.ر. و رکوعی، م. ۱۳۸۶. برآورد روند ژنتیکی صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین استان مرکزی. پژوهش و سازندگی، ۷۷: ۵۵-۶۲.

Bhuiyan, M. S. A., Yu, S. L., Jeon, J. T., Yoon, D., Cho, Y. M., Park, E. W. and Lee, J. H. )2009(. DNA polymorphisms in SREBF1 and FASN genes affect fatty acid composition in Korean cattle (Hanwoo). Asian-Australian Journal of Animal Science. 22: 765-773.

Caldow, G., Lowman, B. and, and Riddell, I. )2005(. Veterinary intervention in the reproductive management of beef cow herds. In Practice. 27(8): 406-411.

Chirala, S. S., Chang, H., Matzuk, M., Abu-Elheiga, L., Mao, J., Mahson, K., Finegold, M. and Wakil, S. J.(2003). Fatty acid synthesis is essential in embryonic development: Fatty acid synthase null mutants and most of the heterozygotes die in utero. Proction Natl Academy Science USA. 100: 6358-6363.

Ciecierska, D., Frost, A., Grzesiak, W., Proskura, W. S., Dybus, A. and Olszewski, A. (2013). The influence of fatty acid synthase polymorphism on milk production traits in Polish Holstein-Friesian cattle. The Journal of Animal and Plant Sciences. 23: 376-379.

Hall, T. A. (1999). BioEdit: A user-friendly biological sequence alignment editor and analysis program for Windows 95/98/NT. Nucleic Acids Symposium Series. 41: 95-98.

Lopez, H., Caraviello, D. Z., Satter, L. D., Fricke, P. M., Wiltbank, M. C. (2005). Relationship between level of milk production and multiple ovulations in lactating dairy cows. Journal of Dairy Science. 88: 2783–2793.

Morris, C. A., Cullen, N. G., Glass, B. C., Hyndman, D. L., Manley, T. R., Hickey, S. M., McEwan, J. C., Pitchford, W. S., Bottema, C. D. and Lee, M. A. (2007). Fatty acid synthase effects on bovine adipose fat and milk fat. Mammalian Genome. 18: 64–74

Oztabak, K., Gursel, F. E., Akis, I., Ates, A., Yardibi, H. and Turkay, G. (2014). FASN Gene Polymorphism in Indigenous Cattle Breeds of Turkey. Folica Biologica (Krakaw). 62: 29-35

Roy, R., Ordovas, L., Zaragoza, P., Romero, A., Moreno, C., Altarriba, J. and Rodellar, C. (2006). Association of polymorphisms in the bovine FASN gene with milk-fat content. Animal Genetics. 37(3): 215-218.

Schennink, A., Bovenhuis, H., Léon-Kloosterziel, K. M., van Arendonk, J. A. and Visker, M. H. (2009). Effect of polymorphisms in the FASN, OLR1, PPARGC1A, PRL and STAT5A genes on bovine milk-fat composition. Animal Genetic. 40: 909–916.

Singh, V. K., Mangalam, A. K. Dwivedi S. and Naik, S. (1998). Primer Premier: Program for design of degenerate primers from a protein sequence. BioTechniques. 24: 318-319.

Smith, S., Witkowski, A. and Joshi, A. K.(2003). Structural and functional organization of the animal fatty acid synthase. Prog Lipid Research. 42: 289–317.

Weigel, K. A. (2006). Prospects for improving reproductive performance through genetic selection. Animal Reproduction Science. 9(63): 323-330.

Yeon, S. H., Lee, S. H., Choi, B. H., Lee, H. J., Jang, G. W., Lee, K. T. and Chung, H. Y. (2013). Genetic variation of FASN is associated with fatty acid composition of Hanwoo. Meat Science. 94(1): 133-138

Zhang, S., Knight, T. J., Reecy J. M. and Beitz, D. C. (2008). DNA polymorphisms in bovine fatty acid synthase are associated with beef fatty acid composition. Animal Genetic. 39: 62-70.