بررسی اثر استفاده از اسپرم ماده‌زا در برنامه سوپراوولاسیون بر روی توسعه و ساختار ژنتیکی گله

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

3 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

4 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی اثر استفاده از اسپرم ماده‌زا بر گسترش گله و همین‌طور بر پیشرفت ژنتیکی، در شرایطی که همه دختران متولد شده در گله نگهداری شوند، می‌باشد. ارزش‌های اصلاحی واقعی (TBV) و تخمینی (EBV) یک گله با 30000 رأس تلیسه، 24900 رأس گاو شکم اول و 19671 رأس گاو شکم دوم برای صفت تولید شیر 305 روز، در ویژوال بیسیک 6 مورد شبیه‌سازی قرار گرفت. در این مطالعه، چهار استراتژی در نظر گرفته شد. در استراتژی 1، اسپرم معمولی برای تلیسه‌ها و گاو‌های دهنده جنین مورد استفاده قرار می‌گرفت. در استراتژی 2، گاوها، دهنده جنین نبودند و برای تلقیح تلیسه‌های دهنده، اسپرم ماده‌زا مورد استفاده قرار می‌گرفت. در استراتژی 3، برای تلیسه‌ها و گاوهای دهنده، اسپرم ماده‌زا در نظر گرفته شد و در استراتژی 4، برای تلقیح تلیسه های دهنده اسپرم ماده زا و برای تلقیح گاوهای دهنده اسپرم معمولی، مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس نتایج این مطالعه، حداکثر پیشرفت ژنتیکی حاصل از استراتژی‌های 1 تا 4، برای تولید شیر 305 روز در کل گله، به ترتیب 09/7، 9/3، 6/7 و 9/7 کیلوگرم بود. استفاده از اسپرم ماده‌زا در تکنیک انتقال جنین نهایتا به میزان 11 درصد تعداد دختران متولد شده در گله را افزایش داد. اگر اسپرم ماده‌زا علاوه بر تکنیک انتقال جنین، برای تلقیح سایر تلیسه‌ها (که گیرنده یا دهنده جنین نیستند) نیز مورد استفاده قرار گیرد، افزایش تعداد دختران تا حد 34 درصد خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


بوستان، آ.، نجاتی جوارمی، ا.، هدایت ایوریق،ن.، ابراهیمی، م. و سیدشریفی، ر. (1396). اثر استفاده از حیوانات برتر در گروه پایه بر صحت ارزیابی ژنومیک در صفاتی با وراثت پذیری بالا و پایین در جمعیت گاو شیری. نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان. شماره 1. ص ص. 80-63.

جبار زارع، ع. ، صادقی سفید مزگی، ع.  و قربانی، غ. (1394). پیامدهای تولیدمثلی اسپرم تعیین جنسیت شده در گله‌های هلشتاین استان اصفهان. علوم دامی ایران. شماره 3. ص ص. 276-271.

ساعتچی، م. (1388). برآورد ارزشهای اصلاحی با استفاده از اطلاعات نشانگرهای متراکم ژنومی در جمعیت گاو شیری. پایان نامه دکترا. دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران.

Barkema, H. W., Green, M. J., Bradley, A. J. and Zadoks, R. N. (2009). Invited review: The role of contagious disease in udder health. Journal of Dairy Science. 92:4717–4729.

Barkema, H. W., Keyserlingk, M. A. G. von, Kastelic, J. P., Lam, T. J. G. M., Luby, C., Roy, J. P. et al. (2015). Invited review: Changes in the dairy industry affecting dairy cattle health and welfare. Journal of Dairy Science. 98:1–20.

Boustan, A., Nejati Javaremi, A. and Moradi Shahrbabak, M. (2014). Economic and genetic aspects of using sexed semen in traditional and genomic evaluation of iranian holstein dairy cattle. Journal of Agricultural Science and Technology. 16:801-810.

De Vries, A. (2010). The economics of using sexed semen. WCDS advances in dairy technology. 22: 357-370.

De Vries, A., Overton, M., Fetrow, J., Leslie, K., Eicker, S. and Rogers, G. (2008). Exploring the impact of sexed semen on the structure of the dairy industry. Journal of Dairy Science. 91: 847–856.

DeJarnette, J. M., Nebel, R. L. and Marshall, C. E. (2009). Evaluating the success of sex-sorted semen in US dairy herds from on farm records. Theriogenology. 71: 49-58.

Hohenboken, W. D. (1999). Applications of sexed semen in cattle production. Theriogenology. 52: 1421–1433.

Johnson, L. A., Welch, G. R. and Rens, W. (1999). The Beltsville Sperm Sexing Technology: High-speed sorting gives improved sperm output for in vitro fertilization and AI. Journal of Animal Science. 77: 213–220.

Kaimio, I., Mikkola, M., Lindeberg, H., Heikkinen, J., Hasler, J. F. and Taponen, J. (2013). Embryo production with sex-sorted semen in superovulated dairy heifers and cows. Theriogenology. 80:950–954.

Larson, J. E., Lamb, G. C., Funnell, B. J., Bird, S., Martins, A. and Rodgers, J. C. (2010). Embryo production in superovulated Angus cows inseminated four times with sexed-sorted or conventional, frozen-thawed semen. Theriogenology.73:698–703.

Mapletoft, R. J. (2013). History and perspectives on bovine embryo transfer. Animal Reproduction. 10(3):168-173.

Norman , H. D., Hutchison, J. L. and Miller, R. H. (2010). Use of sexed semen and its effect on conception rate, calf sex, dystocia, and stillbirth of Holsteins in the United States. Journal of Dairy Science. 93: 3880–3890.

Panarace, M., Medina, M., Cattaneo, L., Caballero, J., Cerrate, H., Dalla Lasta, M., et al. (2003). Embryo production using sexed semen in superovulated cows and heifers. Theriogenology. 59:513.

Pedersen, L.D., Kargo, M., Berg, P., Voergaard, J., Buch, L. H. and Sørensen, A. C. (2012). Genomic selection strategies in dairy cattle breeding programmes: Sexed semen cannot replace multiple ovulation and embryo transfer as superior reproductive technology. Journal of Animal Breeding and Genetics. 129(2):152-63.

Sahlstrom, L., Virtanen, T., Kyyro, J. and Lyytikainen, T. (2014). Biosecurity on Finnish cattle, pig and sheep farms Results from a questionnaire. Preventive Veterinary Medicine. 117:59–67.

Sarrazin, S., Cay, A. B., Laureyns, J. and Dewulf, J. (2014). A survey on biosecurity and management practices in selected Belgian cattle farms. Preventive Veterinary Medicine. 117:129–139.

Sartori, R., Souza, A. H., Guenther, J. N., Carviello, D. Z., Geiger, L. N., Schenk, J. L.et al. (2004). Fertilization rate and embryo quality in superovulated Holstein heifers artificially inseminated with X-sorted or unsorted sperm. Animal Reproduction. 1:86–90.

Schenk, J. L., Suh, T. K. and Seidel, G. E. Jr. (2006). Embryo production from superovulated cattle following insemination of sexed sperm. Theriogenology. 65:299–307.

Seidel, G. E. (2003). Economics of selecting for sex: The most important genetic trait. Theriogenology. 59: 585-598.

Shojaei Saadi, H.A., Vigneault, C., Sargolzaei, M., Gagné, D., Fournier, E., de Montera, B., Chesnais, J., Blondin, P. and Robert, C. (2014). Impact of whole-genome amplification on the reliability of pre-transfer cattle embryo breeding value es-timates. BMC Genomics. 15,889.

Thibier, M., Nibart, M. 1995. The sexing of bovine embryos in the field. Theriogenology. 43:71-80.

Thomasen, J. R., Willam, A., Egger-Danner, C. and Sorensen, A. C. 2015. Reproductive technologies combine well with genomic selection in dairy breeding program. Journal of Dairy Science. 99:1331-1340.

Weigel. K. A. (2004). Exploring the role of sexed semen in dairy production systems. Journal of Dairy Science. 87:(E. Suppl.): E120–E130