تعیین برخی عوامل مؤثر بر طول عمر گاوهای هلشتاین (مطالعه موردی: گاوداری‌های مؤسسه اقتصادی رضوی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رشته اصلاح نژاد دام

2 دکتری زیست شناسی مولکولی – استاد یار دانشگاه بیرجند- دانشکده کشاورزی

3 دکتری اصلاح ن‍ژاد دام- استاد دانشگاه بیرجند دانشکده کشاورزی

چکیده

چکیده:
طول عمر به‌عنوان فاصله بین تولد و حذف بیان می‌شود که صفت مهم اقتصادی در گاوهای شیری برای افزایش سودآوری مدیریت گاو شیری است. هدف از این مطالعه تعیین عوامل مؤثر بر طول عمر در گاوهای شیری گاوداری‌های سازمان اقتصادی رضوی (خراسان رضوی، ایران) است. مجموعه داده‌ها شامل تولید شیر، طول عمر و پرونده بهداشتی مربوط به 11481 رأس گاو هلشتاین است که از شش گلهدر طول سال‌های1364 تا 1393جمع‌آوری شده است. دلایل حذف در شش گروه ازجمله مشکلات باروری، اختلالات گوارشی و متابولیکی، جراحات و مشکلات مربوط به رفاه و آسایش گاو شیری، بیماری‌های عفونی، تولید کم و غیراقتصادی و عوامل دیگر طبقه‌بندی شدند.گاوداری شماره یک و سه به ترتیب کمترین و بیشترین طول عمر را با 75/96 و 86/12 ماه داشتند. از سال 1364 تا سال 1393، با افزایش تولید شیر، میانگین طول عمر کاهش یافته است. مشکلات باروری، اختلالات گوارشی و متابولیکی و بیماری‌های عفونی از دلایل اصلی حذف به میزان28/49، 24/79 و 22/45 درصد بود. نتایج نشان‌دهنده‌ی دوباره این واقعیت است که مدیریت گاو شیری (در این مطالعه به‌عنوان اثرات گلّه) و سطوح بالای تولید شیر (به دلیل داشتن همبستگی منفی آن با طول عمر)، عوامل مؤثر بر طول عمر هستند و باید آن‌ها را در برنامه‌های اصلاح نژاد برای طول عمر گاو شیری مورد توجه قرار داد.
کلمات کلیدی: ماندگاری، بیماری‌های تولیدمثلی، روزهای شیردهی، حذف اجباری

کلیدواژه‌ها

موضوعات


امام‌جمعه کاشان، ن.، بیگ­زاده خلفلو، ف.، غفوری کسبی، ف.، و اسکندری­نسب، م.پ.(1386). بررسی صفات تولید شیر و ماندگاری گاو هلشتاین در مجتمع کشت و صنعت مغان. فن‌آوری‌های نوین کشاورزی(ویژه علوم دامی).ص88-64.

تیموری،ع.ا.، بابایی، م.، اقبال،ع.ر. و بدیعی مقدم، ف.(1391). بررسی علل حذف گاو شیری در گاوداری­های صنعتی استان تهران و رابطه آن با ظرفیت واحد­ها . نشریه علوم دامی پ‍ژوهش و سازندگی. شماره­ی 95.

دانش مسگران، م.، هروی موسوی، ع.ر. و فتحی، م.ح.( 1383). جیره نویسی و تغذیه گاوهای شیری (ترجمه).ص ص:167-201.

موسوی هروی،ع.ر.، دانش مسگران،م. وفا،ت.(1392). بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد تولیدمثلی گاوهای شیری هلشتاین. نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان. جلداوّل. شماره دوّم.

Allaire, F.R., and Gibson, J.P. (1992). Genetic value of herd life Proadjusted for milk production. , journal of Dairy Sciences. 75: 1349–1356.

Bengtson,C.,) 2011(. What traits make Swedish dairy cow survive? Swedish University of Agricultural Sciences.23: 110-119

Bery, D.P., Harris, B.L., Winkelman, A.M. and Montgomerle, W.(2005). Phenotypic association between traits other than production and longevity in NewZealand Dairy Cattle, journal of Dairy Sciences. 88:2962-2974.

 Boettcher, P.J.,Jairath, L.K., Koots, K.R. and Dekkers, J.C.N.(1997). Effects of interactions between type and milk production on survival traits of Canadian Holsteains, journal of Dairy Sciences. 80:29482995 

Brody, S.(1945). Bioenergetics and Growth. Reinhold.journal of Dairy Sciences. 69:1798-1815.

De Veries, A., Steenholdt, C., and Risco, C.A. )2005(. Pregnancy rates and milk production in natural service and artificially inseminated dairy herds in Floridaand Georgia.journal of Dairy Sciences. 88:948-956.           

 

Drackley, J.K., B. C. Pollard, H. M. Dann and J. A. Stamey. )2007(. First lactation milk production for cows fed control or intensified milk replacer programs as calves. journal Dairy Sciences. 90:614. (Abstr).

Essel, A.(1998). Longevity in dairy cattle breeding. Journal ofLivestock production Sciense. 57: 79-89.

Essel, A., Fuerst, c.,andSölkner, J.(1997). Impact of dominance and epistasis on the genetic make-up of simulated populations under selection: a model development. Journalof Animal Breeding and Genetics. 114:163–175 .

Effa,K,. Hunde,D., Shumiye,M. and Roman, H.(2013). Analysis of longevity traits and lifetime productivity of rossbred dairy cows in the tropical highlands of Ethiopia, Journal of Cell and Animal Biology. 7-11, pp. 138-143 .

European Food Safety Authority Panel on Animal Health and Welfare, (2009). Introduction to Quantitative GeneticsLongman, London.First Edition. pp. 341-352.

Finch, C.E., (1990). Longevity, Senescence, and the Genome. University of Chicago Press, Chicago.

Garsia A.(2006). Cow longevity. Journal of Dairy Sciences.43:128-134

Lucy, M.C.(2001). Reproductive Loss in High-Producing Dairy Cattle: Where Will It End? Journal of Dairy Sciences. 84:1277-1293.

Pinedo, P.J., De Vries, A., and Webb, D.W.(2010). Dynamics of culling risk withdisposal codes reported by Dairy Herd Improvement dairy herds. Journal of Dairy Sciences. 93:2250-2261

Rogers, G.W., Hargrove, G.L., Cooper, J.B., and Barton, E.P.(1991).Relationships among survival and linear type traits in Jersey. Journal of Dairy Sciences. 74, 286–291.

Rushen, J., de Passillé, A. M., von Keyserlingk, M., and Weary, D. M.(2008). The Welfare ofCattle. Springer, Dordrecht, The Netherlands. pp303.

Rushen, J. and Passillé, A. M.(2013). The importance of improving cow longevity, cow longevity conference.Hamra Farm, TumbaSweden .28:3-21.

Solkner, J.(1989). Genetic relata dual purpose cattle population. Livestock Journal. 23: 33–45.

Strandberg, E., )1997(. Breeding strategies to improve longevity Paper presented at the 48th Annual Meeting of the EuropeaAssociation of Animal Production, Vienna, Austria, Aug. 25–28, (Mimeo).

 Van Amburgh, M. E. and Soberon, F.) 2013(. The role of calf nutrition and management on lifetime productivity of dairy cattle. cow longevity conference, Hamra Farm, TumbaSweden .28: 193 -f 197.

Wu, J.J., Wathes, D.C., Brickell, J.S., Yang, L.G., Cheng, Z., Zhao, H.Q., Xu, Y.J., and Zhang,          S.J. (2012). Reproductive performance and survival of Chinese Holstein dairy cows in central China. Journal of Animal Production Science. 52, 11-19.

Weigel  K.A. andLawlor. (1998). Use of linear type and production data to supplement early predicted transmitting for productive life, Journal of Dairy Sciences. 81(7):2040-4.

Zakizadeh, S., Asadi, I. (2010). Effect of first lactation age on longevity of Holstein cattle. Proceedings of Europan Association for Animal Production(EAAP) Poster No.6762.