نویسنده = مرتضی کرمی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیرسطوح مکمل فسفولیپیدی و نوع منبع روغن برعملکرد و فراسنجه های خونی بلدرچین ژاپنی

دوره 31، شماره 120، پاییز 1397، صفحه 47-58

علی محمد حسینی؛ فرشید خیری؛ مرتضی کرمی؛ یاسر رحیمیان