علوم دامی (پژوهش و سازندگی) (ASJ) - واژه نامه اختصاصی