اثر پودر سماق و پروبیوآنزیم بر عملکرد و فراسنجه های خونی بلدرچین ژاپنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

2 استادیار گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

3 استاد گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده

این آزمایش به منظور تعیین اثر سطوح مختلف پودر سماق در جیره ی غذایی با دو سطح پروبیوآنزیم1 بر عملکرد و فراسنجه های خونی تری گلیسرید و کلسترول بلدرچین ژاپنی از سن 8 تا 42 روزگی (دوره رشد)، در قالب آزمایش فاکتوریل 4*2 بر پایه طرح کاملاً تصادفی، با 8 تیمار، 3 تکرار و تعداد 5 قطعه بلدرچین و در هر تکرار از هر دو جنس، اجرا شد. پودر سماق در چهار سطح صفر، 075/0، 125/0 و 175/0 درصد بود. هر یک از این سطوح با دو سطح پروبیوآنزیم صفر و 014/0 درصد به کار برده شد و اثرات انفرادی و متقابل سطوح این دو نوع تیمار، بر عملکرد بلدرچین ژاپنی مورد آزمایش قرار گرفت. بین  اثر انفرادی و اثر متقابل پودر سماق و پروبیوآنزیم در تأثیر بر صفات مورد بررسی، خوراک مصرفی روزانه، ضریب تبدیل غذایی، تری گلیسرید و کلسترول خون نسبت به تیمار شاهد تفاوت معنی داری مشاهده نشد (05/0<P). میانگین ضریب تبدیل غذایی تحت تأثیر سطح 175/0 درصد پودر سماق معنی دار نبود (05/0P>). به موازات افزایش سطح پودر سماق در میانگین وزن زنده، سینه، سنگدان، کبد، قلب ، وزن روده های باریک، بزرگ، وزن و طول روده کور، تری گلیسرید، کلسترول، طول روده های باریک و بزرگ تغییرات معنی داری مشاهده نشد (05/0P>).در این آزمایش سطح 125/0 درصد پودر سماق سبب بهبود تری گلیسرید، وزن روده باریک و وزن روده کور نسبت به سطوح 075/0 و 175/0 درصد شد، اما تفاوت معنی دار نبود (05/0P>). 

- احمدیان عطاری، م.م.، امین، غ.ر.، فاضلی، م.ر.، جمالی فر، ح.، 1386، مروری بر اثرات ضد میکروبی میوه ی سماق، فصلنامه ی گیاهان دارویی، سال هفتم، دوره ی اول، ص 91.

2- افشار مازندران، ن.، و رجب، الف.، 1380، پروبیوتیک ها و

 

کاربرد آن ها در تغذیه‌ی دام و طیور، انتشارات نوربخش، چاپ اول، ترجمه،  360 صفحه.

3- بقایی، م.، اسلامی، م.، کاجی، م.، ممویی، م.، 1388، مقایسه ی اثرات اسیدآلی و مخلوط گیاهان دارویی با آنتی بیوتیک محرک رشد بر عملکرد و قابلیت هضم جوجه های گوشتی. پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه رامین، ص  89-52.

4- درودی، ه.، اکبری نیا، م.، جلالی، غ.، خسروآبادی، الف.، 1387، تأثیر قلمه و بستر کاشت بر ریشه دهی و زنده مانی قلمه ی سماق، مجله ی زیست شناسی ایران، جلد 21، شماره ی دوم ، ص 277-270.

5- رئوفی، الف.، مردانی، م.، سباق، م.، دلفان، ب.، تاراهی، م.ج.، 1388، بررسی اثر سماق در کاهش LDL کلسترول در مقایسه با لوستاتین، مجله ی علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام ، دوره ی 17، شماره ی سوم ، ص  56-51.

6- شیرزادی، ح.، مروج، ح. و شیوازاد، م.، 1388، تأثیر آنزیم‌های بتا گلوکاناز و زایلاناز بر عملکرد رشد و برخی از خصوصیات دستگاه گوارش جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره بر پایه گندم و جو، مجله پژوهش‌های علوم دامی، جلد1/19، شماره 2، ص 109-97.

7- طالعی، غ.، مشکوه السادات، م.ه.، دلفان، ب.، 1382، بررسی اثر آنتی باکتریال عصاره های الف، جوشن، همیشه سبز و سماق لری برروی تعدادی از باکتریهای گرم مثبت وگرم منفی، فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی لرستان، سال پنجم، شماره 18، ص 23-19.

8- نوبخت، ع.، رحیم زاده، م.ر.، مهمان نواز، ی.، 1389، بررسی سطوح مختلف گیاهان دارویی گزنه، پونه و کاکوتی در مراحل آغازین و رشد بر عملکرد و کیفیت لاشه ی جوجه های گوشتی، چهارمین کنگره ی علوم دامی ایران، دانشگاه تهران،  ص 44-40.

9- یعقوب فر، ا.، پوراسلامی، ر.، فرودی، ف.، 1388، تأثیر پروبیوتیک بر عملکرد و ترکیبات لاشه ی جوجه های گوشتی تحت شرایط نرمال و تنش گرمایی، مجله ی پژوهش های علوم دامی، جلد 1/19، شماره ی 2، ص 58 – 49.               

 

10- Abdulrahim, S. M., Haddadin, M. S. Y., Hashlamoun, E. A. R. and Robinsons, R. K. 1996. The influence of Lactobacillus acidophilus and bacitracin on layer performance of chickens and cholesterol content of plasma and egg yolk. British Poultry Science. 37: 341 – 346.

11- Haddadin, M. S. Y., S. M. Abdulrahim, E. A. R. H. and Robinson, R. K. 1996. The effects of lactobacillus acidophilus on the production and chemical composition of hens eggs. Poultry Science. 75: 491-494.

12- Jin, L. Z., Ho, Y. W., Abdullah, N. and Jalaludin, S. 1998. Probiotics in poultry: modes of action. World's Poultry Science Journal. 53: 351 – 386.

13- Khan, A. S., Khalgue, A. and Pasha, T. N. 2000. Effect of dietary supplementation of various level of Fermacto on the performance of broiler chicks. International Journal of Agriculture and Biology. 2: 32-33.

14- Lee, W. K., Everts, H, and Beynen, A. C. 2004. Essential oils in broiler nutrition. International Journal of Poultry Science. 3 : 738 – 752.

15- Mandal, L., Sarkar, S. K. and Baidya, M. 1996. Comparative studies of antibiotics and prebiotics onthe growth and economics of broiler raising. Proceedings World Poultry Conference. NewDelhi, India. 266 p.

16- Mikulec, Z., Sermen, V. and Lukac, Z. 1999. Effect of probiotic on production results of fattened chickens fed different quantities of protein. Veterinerski Archive. 69: 199-209.

17- Mohan, B., Kadirvel, R., Natarajan, A. and Bhaskaran, M. 1996. Effect of probiotic supplementation on growth, nitrogen utilization and serum cholesterol in broilers. British Poultry Science. 37: 395 – 401.

18- Mohan, K. O. R. and Andjames, C. K. 1988. The role of Lactobacillus sporogens (probiotics) as feed additives. Journal of Poultry Science. 25: 37 – 39.

19- National Research Council. (1994). Nutrients requirements of Poultry. 9th rev.ed. National Academy press: Washington, DC.

20- Pourahmad, J., Eskandari, M. R., Shkibaei, R. and Kamalinejad, M. 2010. A Search for Hepatoprotective Activity of Aqueous Extract of Rhus Coriaria L. Against Oxidative Stress Cytotoxity. Food Chemical Toxicol 48(3):854-858.

21- SAS (Statistical Analysis System). (2000). SAS Users Guide, Version 9.2, SAS Institute Inc., Cary, NC.

22- Tannok, G., and Munro, K. 1997. Analysis of the fecal microflora of human subjects consuming a probiotic product containing Lactobacillus rhamnosus. Applied and Enviromental Microbiology. 66: 2578-2588.

23- Yeo, J. and kim, K. 1997. Effect of feeding diets containing an antibiotic, a probiotic, or Yucca extract on growth and intestinal urease activity in broiler chicks. Poultry Science. 76 : 381 – 385.

24-Yoon, C., C. S. Nam, J. H. Park, S. K. Han, Y. M. Nam and J. T. Kwon. 2004. Effect of feeding multiple probiotics on performance and fecal noxious gas emission in broiler chicks. Korean Journal Poultry Science 3: 229-235