برآورد برخی از پارامترهای تولید مثلی درگاوهای هلشتاین استان کرمانشاه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تغذیه دام دانشگاه رازی کرمانشاه و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه

2 موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

چکیده

این تحقیق به منظوربررسی شاخص های تولیدمثلی گاوداری های شیری استان کرمانشاه وارائه راهکارهای مناسب جهت بهبودراندمان تولیدمثلی در این واحدها انجام گردید. با مراجعه به گاوداری های صنعتی موجود در شهرستان های مختلف استان (48واحد)،بااستفاده ازمشاهدات عینی واطلاعات موجود در دفاتر ثبت یا رایانه ها، پرسش نامه هایی حاوی معیارهای کمی ارزیابی کننده راندمان تولید مثل5397 راس گاو شیری، شامل جمعیت گاو های اصیل ( هلشتاین) ماده مولد شیرده و خشک و نیز تلیسه ­های اصیل بالای 12 ماه آبستن و غیر آبستن تکمیل گردیدند. تجزیه وتحلیل داده ها براساس طرح کاملاًتصادفی نامتعادل ومقایسه میانگین هابااستفاده ازآزمونتی صورت گرفت. میانگین و انحراف معیار تعداد روزهای باز،طول دوره اولین فحلی بعد از زایمان (روز)، تعداد تلقیح به آبستنی، نرخ گوساله زایی و طول دوره شیرواری (روز) در کل گله ­های گاو هلشتاین موجود در استان به ترتیب، 55/3 ± 54/90، 32/1 ± 86/46، 06/0 ± 85/1، 03/0 ± 62/0 و 26/6 ± 59/255 بدست آمد. میانگین تعداد تلقیح به آبستنی و نیز نرخ گوساله زایی در گله های گاو هلشتاین شهرستان های مختلف استان تفاوت معنی داری با هم ندارند (05/0 >p). متوسط تعداد روز های باز شهرستان جوانرود(23/1 ±00/73 روز) با شهرستان سنقر و کلیایی (77/5 ± 00/100) اختلاف معنی دار داشتند (038/0 <p). بیشترین میانگین طول دوره اولین فحلی بعد از زایمان مربوط به شهرستان دالاهو (30/4 ± 00/54) و کمترین میانگین طول دوره اولین فحلی بعد از زایمان مربوط به شهرستان کنگاور (00/2 ± 80/41) می باشد (044/0 <p). گاو های هلشتاین شهرستان جوانرود بیشترین و گاو های هلشتاین شهرستان صحنه کمترین میانگین طول دوره شیرواری را دارا بودند (به ترتیب، 00/2 ± 00/298 و 50/7 ± 50/202 روز، 001/0 <p).