اثر کشت دو قارچ Phanerochaete chrysosporium و Pleurotus ulmarius بر ترکیب شیمیایی و تجزیه پذیری خاک اره توسکا به عنوان خوراک دام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تغذیه دام، دانشکده علوم کشاورزی ، دانشگاه محقق اردبیلی ، ایران

2 استادیار گروه علوم دامی دانشکده علوم کشاورزی ، دانشگاه محقق اردبیلی ، ایران

3 استادیار گروه علوم صنایع چ.ب و کاغذ دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی ، ایران.

4 استادیار علوم و صنایع چوب و کاغذ، گروه سلولزی و بسته بندی، پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، پژوهشگاه استاندارد، کرج، ایران.

چکیده

در این پژوهش اثر کشت  دو گونه قارچ  Phanerochaete chrysosporium و Pleurotus ulmarius بر ترکیب شیمیایی و تجزیه پذیری  خاک اره چوب توسکا مورد بررسی قرار گرفت. نمونه­ها ی خاک اره پس از کشت با مایه قارچ  به مدت 7 و 17 روز در 1±30 درجه سانتی­گراد و رطوبت نسبی %5±65  گرمخانه گذاری شدند. پس از آن،  نمونه ها خشک گردیده و ترکیب شیمیایی آن ها تعیین شد. تجزیه­پذیری با روش کیسه‎های نایلونی و با استفاده از دو رأس قوچ نژاد مغانی دارای فیستولای شکمبه­ای انجام شد. نتایج نشان داد که غلظت دیواره سلولی، دیواره سلولی منهای همی‎سلولز، خاکستر، هم چنین تجزیه‎پذیری ماده خشک، دیواره سلولی، دیواره سلولی منهای همی‎سلولز و ماده آلی و فراسنجه های تجزیه پذیری شامل: بخش محلول (a)، بخش نامحلول(b)، نرخ ثابت تجزیه‎پذیری (c) و  تجزیه­پذیری موثر (ED)  تحت تاثیر عمل آوری بیولوژیکی قرار گرفت (05/0>P). مقادیر ، دیواره سلولی، دیواره سلولی منهای  همی‎سلولز  کاهش و فراسنجه‎های تجزیه­پذیری ماده خشک و دیواره سلولی افزایش یافت (01/0>P).  اثر مدت زمان (روز)  بر فرآوری قارچی معنی دار بوده (05/0>P)،  به طوری که بیشترین مقادیر بخش محلول و نامحلول ماده خشک در روز 17 عمل­آوری و کمترین مقادیر آن‎ها در نمونه شاهد مشاهده شد.