بررسی تاثیر چندشکلی ژن اوستئوپونتین ( OPN ) روی ارزش اصلاحی برآورد شده صفات تولیدی شیر گاو براون سوئیس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ،گروه علوم دامی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی

2 کارشناس ارشد، گروه علوم دامی ، واحد کاشمر، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشمر، ایران.

3 استادیار، گروه علوم دامی ، واحد کاشمر، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشمر، ایران.

4 استادیار، گروه صنایع غذایی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی

چکیده

ژن­اوستئوپونتین (OPN) در انتهای کروموزم 6 گاو قرار دارد و یکی از ژن­های موثر بر درصد پروتئین شیر و تولیدمثل است. در این تحقیق، از 100 راس گاو براون سوئیس نمونه خون گرفته شد، DNA استخراج و ژنوتیپ گاوها در جایگاه چندشکلی تک نوکلئوتیدی اینترون 4 با استفاده از آنزیم Bsr I به روش PCR-RFLP تعیین شد. با استفاده از روش حداکثر درستنمایی محدود شده، ارزش اصلاحی حیوانات برای سه صفت تولید شیر، درصد چربی و درصد پروتئین شیر به­طور جداگانه پیش­بینی شد. ارتباط ژنوتیپ با ارزش اصلاحی صفات مورد مطالعه، در سطح معنی­داری 5%، بررسی گردید. فراوانی ژنوتیپ­های OPN شامل TT، TC و CC به ترتیب 32/0، 46/0 و 22/0 برآورد شد و جمعیت مورد مطالعه در تعادل­ هاردی ­واینبرگ بود. در بررسی جایگاه چندشکلی با صفات تولید شیر، درصد چربی و درصد پروتئین، ارتباط معنی­داری در سطح 5% بین ارزش اصلاحی صفات و انواع ژنوتیپ یافت نشد.