بررسی عملکرد مرغان بومی در مناطق روستایی استان اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده

به منظور بررسی عملکرد مرغان بومی تولید شده در مرکز پرورش و اصلاح نژاد مرغ بومی اصفهان در سطح روستاهای استان اصفهان، مطالعه ای با استفاده از 1440 قطعه نیمچه 45 روزه در 4 شهرستان و 2 اقلیم گرم و سرد استان اصفهان انجام شد. این پژوهش با همکاری60 خانواده روستایی انجام گردید که به هر خانواده 24 قطعه نیمچه 45 روزه به نسبت 5 مرغ به 1 خروس داده شد. نتایج نشان داد، میانگین وزن نیمچه های بومی مرغ و خروس در استان در سنین 8، 12 و 24 هفتگی به ترتیب 109 ± 671 و 125 ± 853 ، 177 ± 929 و 237 ± 1199 ، 363 ± 1765 و 335 ± 2167 گرم بود. میانگین وزن نیمچه های بومی در شهرستانهای اقلیم گرم استان بیشتر از اقلیم سرد بود. میانگین تلفات مرغان بومی استان در سنین 8، 12، 24، 48 و 75 هفتگی به ترتیب 6/3 ± 6، 1/7 ± 10، 4/10 ± 16، 6/12 ± 26 و 5/12± 32 درصد بود. میزان تلفات کل دوره مرغان بومی در دو اقلیم گرم و سرد تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشتند. سن شروع تخمگذاری، سن پیک تولید و درصد پیک تولید مرغان بومی استان به ترتیب 12± 172 روزگی( 8/1± 24 هفتگی)، 5/4 ± 40 هفتگی و 8/10 ± 63 درصد بودند، در حالیکه سن شروع تخمگذاری در اقلیم گرم استان به طور معنی داری (05/0P<) کمتر از اقلیم سرد بود. سن 50 درصد تولید، میانگین کل درصد تخمگذاری، میانگین وزن تخم مرغ، تعداد و کیلوگرم تخم مرغ تولیدی در طی یک دوره تخمگذاری 12 ماهه به ترتیب1/3 ± 45 هفتگی، 7/9 ± 44 درصد، 4/2± 4/53 گرم، 9/35 ± 155 عدد و2 ± 8 کیلوگرم بودند. سن 50 درصد تولید در اقلیم گرم استان به طور معنی داری کمتر از اقلیم سرد بود. وزن تخم مرغ نیز تحت تأثیر اقلیم قرار گرفت به طوری که میانگین وزن تخم مرغ در اقلیم سرد به طور معنی داری (05/0P<) بیشتر از وزن تخم مرغ در اقلیم گرم استان بود.

کلیدواژه‌ها


حق نظر، ع.، کمالی، م. ع. و مختارپور، غ. (1384) بررسی میزان ماندگاری و ارزیابی مرغان بومی در استان مازندران. اولین همایش مرغ بومی کشور. 10- 9 شهریور، کرج، ایران.

زهری،م. ع. (1389) مرغداری سنتی و مرغهای بومی ایران. مجله صنعت مرغداری. سال بیستم. شماره های 117 و 118.

نوراللهی، ح. و کمالی، م.ع. (1389) بررسی عملکرد مرغان بومی در مناطق روستایی استان فارس. چهارمین کنگره علم دامی ایران. شهریور ماه. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران(کرج).

یاراحمدی، ب.، یعقوبفر، ا. و محمد طاقی، م. (1384) بررسی شرایط پرورش مرغ بومی در مناطق روستایی استان لرستان. اولین همایش مرغ بومی کشور. 10- 9 شهریور، کرج، ایران.

Farid, A.,Zamiri,M.J. and Pourreza, J. (1987) Evaluation of poultry population of southern Iran: problems and prospects of poultry production in rural areas. World Review of Animal Production, 23:13-19.

Farid, A., Pourreza,  J. and Davodian, A. (1990) Evaluation of poultry population of southern Iran: Weight and reproductive capacity of native poultry eggs collected from village.World Review of Animal Production, 24:37-45.

Hari Krishna. Ch., Mahender,M. and Ramana, D.B.V. (2009) Performance of colored layer birds under backyard rearing system in southern Telangana region of Andhra Pradesh. Indian Journal of Animal Production. Vol. 38. no.1. 55- 63.

Kalita, N., Gawande,S.S. and Barua, N. (2009) Production and reproduction performance of indigenous chicken of Assam under rural condition. Indian Journal of Poultry Science. Vol. 44, No. 2.

Makarechian,M., Farid, A. NikKhah, A and Simhaee, E. (1983) Productive charectristics and genetic potential of indigenous poultry of southern Iran for meat production. World Review of Animal Production, 29: 45-51.

Mapiye,C., Mwale, M., Mupangwa,  J.F., Chimonyo, M.,Foti, R.  and Mutenje, M.J. (2008)  A research review of village chicken production constraints and opportunities in Zimbabwe. Asian - Australasian Journal of Animal Sciences.

Musa, U., Abdu, P.A., Dafwang, I.I., Umoh, J.U., Saidu, L., Mera, U.M. and Edache, J.A. (2009) Seroprevalence, seasonal occurance and clinical manifestation of  Newcastle Disease in rural household chickens in plateau state, Nigeria. International Journal of Poultry Science. 8(2): 200- 204.            

Yaghmaei.L., Soltani. S. and Khodagholi, M. (2008) Bioclimatic classification of Isfahan province using multivariate statistical methods. International Journal of Climatology. Published online in Wiley InterScience (www.interscience.wiley.com) DOI: 10.1002/joc.1835.