تاثیرکوانزیم کیو 10 بر تغییرات فراسنجه های خونی، مرگ و میر و عملکرد جوجه‌های گوشتی درگیر با سندرم آسیت القایی به روش سرما

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه کشاورزی (علوم دامی) ، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش، تعداد240 قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس به طور کاملاً تصادفی به سه تیمار با 4 تکرار و 20 پرنده در هر تکرار اختصاص یافتند. برای القای سندرم آسیت، همه جوجه­ها در دمای سرد طبق برنامه دمایی ویژه پرورش یافتند. 3 تیمار آزمایشی عبارت بودند از: 1- شاهد، که با جیره غذایی پایه تغذیه شدند (فاقد مکمل کوانزیم کیو10)، 2- تیمار 20میلی گرم در کیلوگرم کوانزیم کیو10 و 3- تیمار 40میلی گرم در کیلوگرم کوانزیم کیو10 همراه جیره پایه. اندازه­گیری فراسنجه­های خونی در روزهای 21 و 42 انجام شد. در 42 روزگی،2 جوجه از هر تکرار به طور تصادفی انتخاب و کشتار شدند و شاخص آسیتی (وزن بطن راست به کل بطن) محاسبه گردید. مرگ و میر به صورت روزانه ثبت و جوجه­های تلف شده، برای بررسی دلیل مرگ، تشریح شدند. افزایش وزن بدن، مصرف خوراک و ضریب تبدیل خوراک از هفته سوم اندازه گیری  شدند. نتایج عملکرد نشان دادند، جوجه­های تیمار40 میلی گرم کوانزیم کیو10 ،در مقایسه با سایر تیمارها، دارای کمترین ضریب تبدیل خوراک در کل دوره آزمایشی بودند. نتایج فراسنجه­های خونی نشان دادند، در روز42، مکمل40میلی گرم کوانزیم­کیو10 ، به طورمعنی­داری، غلظت­ هورمون تری­یدوتیرونین(T3)پلاسما را افزایش، اماگلبول قرمز، اوره و تری­گلیسریدخون را کاهش داد (05/0P<). علاوه بر این، تیمار  40میلی گرم کوانزیم­کیو10  در هر دو دوره 21 و 42 روزگی، به طور معنی­داری سبب افزایش HDL وکاهش کلسترول خون شد. کمترین شاخص آسیتی و مرگ­ومیر ناشی از آسیت در کل دوره نیز در جوجه­های تیمار40 میلی گرم کوانزیم کیو10 ، مشاهده شد(05/0P<). به طورکلی می­توان نتیجه­گیری کرد، مکمل سازی 40 میلی گرم کوانزیم کیو 10،سبب بهبود عملکرد و کاهش مرگ­ومیرآسیتی در جوجه­گوشتی درگیر با آسیت می­شود

کلیدواژه‌ها