تعیین معادله تابعیت صفت وزن شتر از صفات بیومتری شتران نژاد یزدی با استفاده از آنالیز رگرسیون خطی چند متغیره به روش تحلیل مؤلفه های اصلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یارگروه مهندسی علوم دامی دانشکده مهندسی کشاورزی ، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 استاد گروه مهندسی علوم دامی دانشکده مهندسی کشاورزی ، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد،پردیس کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این مطالعه تعیین معادله تابعیت وزن زنده از چهار صفت طول بدن، محیط دور سینه، ارتفاع جدوگاه و محیط شکم در 150 نفر از شترهای یک کوهانه نژاد یزدی بود. سعی شد تا جزئیات مبسوطی درباره روشی مناسب جهت کاهش مشکلات هم­خطی و همبستگی بین متغیرهای مستقل و برآورد وزن زنده شتر بیان شود. نتایج حاصل از این مطالعه نشان دادند که مشکل هم­راستایی چندگانه موجود در اطلاعات مربوط به ارتباط بین وزن با متغیرهای مستقل مربوطه، با استفاده از روش تابعیت مولفه ­های اصلی قابل حل است. از بین متغیرها، صفت ارتفاع بدن بیشترین و صفت دور شکم دارای کمترین ضریب در برآورد وزن زنده بودند. پیشنهاد می­شود که در صورت وجود هم­راستایی در آنالیزهای رگرسیون خطی چند متغیره، روش آنالیز مؤلفه­های اصلی به کار برده شود که برآوردهای دقیق­تری نسبت به روش­های حداقل مربعات معمولی دارد؛ همچنین، این روش می­تواند با برآورد دقیق بعضی از صفات مهم که اندازه­گیری آن­ها مشکل است و انتخاب بهترین متغیرها برای برآورد صفات در انجام انتخاب به اصلاح­گران کمک کند.

کلیدواژه‌ها