تأثیر مصرف تفاله مرزه خوزستانی بر غلظت لیپوپروتئین ها، تری گلیسریدو کلسترول خون بره های پرواری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام، گروه علوم دامی دانشگاه لرستان

2 دانشیار، گروه علوم دامی دانشگاه لرستان

3 دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه لرستان

چکیده

تفاله اسانس­گیری شده مرزه خوزستانی(Satureja khuzestanica) ، فرآورده جانبی کارخانجات اسانس­گیری است که حاوی 600 میلی­گرم روغن ضروری (تیمول وکارواکرول) بر اساس ماده خشک است. در این آزمایش، تأثیر مصرف تفاله اسانس­گیری شده مرزه خوزستانیبر غلظت  لیپوپروتئین­ها، چربی­های خنثی و اسیدهای چرب آزاد خون بره­های پرواری بررسی شد. تعداد 30 رأس بره نر نژاد فراهانی با میانگین وزن 4/1±6/33 کیلوگرم به صورت انفرادی با پنج جیره آزمایشی کاملاً مخلوط شده (80 درصد کنسانتره و 20 درصد علوفه) که در آن­ها تفاله مرزه به ترتیب به مقدار صفر (گروه شاهد)، 25 درصد (مرزه-25)، 50 درصد (مرزه-50)، 75 درصد (مرزه-75) و100 درصد (مرزه-100) جایگزین بخش علوفه جیره شده بود، به مدت 60 روز پروار شدند. مصرف روزانه خوراک، افزایش وزن هفتگی و ضریب تبدیل غذایی کل دوره اندازه­گیری شد.در پایان دوره­ی پروار، نمونه خون در دو نوبت قبل و بعد از خوراک از طریق سیاهرگ وداج گردنی گرفته شد و غلظت لیپوپروتئین­های با دانسیته خیلی­کم (VLDL)، لیپوپروتئین­های با دانسیته­کم (LDL)، لیپوپروتئین­های با دانسیته بالا (HDL)،کلسترول، چربی­های خنثی و اسیدهای چرب آزاد خون (NEFA)، تعیین شد. نتایج نشان دادند که جایگزینی تفاله اسانس­گیری شده مرزه خوزستانی به جای 50 درصد بخش علوفه جیره، سبب افزایش معنی­داری در غلظت تری­گلیسرید وVLDL  در خون بره­های پرواری شد (05/0>P ). از طرف دیگر، استفاده از تفاله اسانس­گیری شده مرزه خوزستانی در جیره بره­های پرواری تأثیرمعنی­داری بر غلظتLDL،HDL،کلسترول و اسیدهای چرب آزاد خون بره­های پرواری نداشت. نتیجه کلی این­که مصرف تفاله اسانس­گیری شده مرزه خوزستانی احتمالاً با تأثیر بر جذب روده­ای چربی­های خنثی موجب افزایش سطحVLDL و تری­گلیسریدها در خون بره­های پرواری شد هرچند بر غلظت سایر لیپوپروتئین­ها و کلسترول خون بره­های پرواری تأثیری نداشت.

کلیدواژه‌ها