تزریق ریز ذرات نقره و عصاره های آویشن و مرزه در تخم مرغ مادران گوشتی و تأثیر آن بر برخی فراسنجه های ایمنی در جوجه های تفریخ شده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد تغذیه دام و طیور دانشگاه بوعلی سینا همدان، ایران

2 استاد، گروه علوم دامی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3 دانش‌آموخته دکتری تغذیه طیور دانشگاه بوعلی سینا همدان، ایران

4 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملایر

چکیده

به منظور بررسی اثر تزریق کلوئید ریز ذرات نقره و عصاره­های آویشن و مرزه در تخم مرغ مادران گوشتی و تأثیر آن بر برخی فراسنجه­های بعد از تفریخ، آزمایشی با 495 تخم مرغ بارور در 11 تیمار، 3 تکرار و 15 نمونه در هر تکرار انجام شد. تیمارها شامل: دو تیمار شاهد (1- بدون تزریق و 2- تزریق 1 میلی لیتر سرم فیزیولوژی)، تیمارهای 3 تا 11: تزریق 30، 45 و 60 میلی گرم بر کیلوگرم ریز ذرات نقره، 100، 150 و 175 میلی­گرم بر کیلوگرم عصاره آویشن و همین مقدار از عصاره مرزه، بودند. تزریق در روز 17 دوره انکوباسیون انجام گرفت. نتایج حاصل از آزمایش نشان دادند که تنها IgA و IgM تحت تأثیر تیمارها قرار گرفته به طوری که در تمام تیمارهای آزمایشی، IgAنسبت به شاهد بالاتر بود و IgM نیز در تیمار 175 میلی­گرم بر کیلوگرم آویشن به طور معنی­داری بالاتر از تیمار 60 میلی­گرم بر کیلوگرم ریز ذرات نقره بود. همچنین در 14 و 21 روزگی واکنش پوست به دی‏نیتروکلروبنزن، وزن بورس و طحال معنی‏دار نبودند. نتایج این آزمایش نشان دادند که IgM و IgA ، پاسخ بهتری به تزریق آویشن و مرزه در مقایسه با ریز ذرات نقره نشان دادند.

کلیدواژه‌ها