اثرات روغن اسانس کپسوله شده ی پونه، روغن اسانس پونه، پروبیوتیک و آنتی بیوتیک بر عملکرد، خصوصیات لاشه و فراسنجه های ایمنی جوجه های گوشتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

2 دانشیار ، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

3 استادیار موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

4 استادیار پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

چکیده

این آزمایش به منظور ارزیابی اثرات پروبیوتیک، آنتی بیوتیک، روغن اسانس گیاه دارویی پونه و روغن اسانس کپسوله شده­ی پونه بر عملکرد، خصوصیات لاشه و ایمنی جوجه­های گوشتی آرین انجام گردید. تعداد 625 قطعه جوجه­ی گوشتی سویه­ی آرین در قالب طرح کاملا تصادفی با 5 تیمار و 5 تکرار از سن 1 تا 42 روزگی مورد آزمایش قرار گرفتند. تیمار­ها شامل:1- تیمار شاهد بدون افزودنی،2 -تیمار شاهد+ پروبیوتیک(1/0 گرم در کیلوگرم پروتکسین)،3- تیمار شاهد + آنتی بیوتیک(15/0گرم در کیلوگرم آویلامایسین)، 4- تیمار شاهد + روغن اسانس پونه(2/0 گرم در کیلوگرم) و 5- تیمار شاهد + روغن اسانس کپسوله پونه(1 گرم در کیلوگرم) بودند. نتایج نشان دادند استفاده از روغن اسانسی کپسوله شده­ی پونه بر وزن پرنده، خوراک مصرفی، درصد ماندگاری و شاخص تولید اثر معنی داری نداشت(05/0<P). مقایسه میانگین­های درصد لاشه و درصد ران معنی دار نبود(05/0P>) ولی میانگین­های درصد سینه تمایل به معنی­داری نشان داد(07/0P=). عیار پادتن علیه گلبول قرمز گوسفندی(07/0P=) وایمنوگلوبولینG(09/0P=) تمایل به معنی­داری داشتند، ولی سطح ایمنوگلوبولین  Mمعنی دار نبود(05/0P>). استفاده ازتیمارهای پروبیوتیک، آنتی بیوتیک، روغن اسانس گیاه دارویی پونه و روغن اسانس کپسوله شده­ی پونه تاثیر معنی داری بر سطح گلبول­های سفید خون نداشتند(05/0<P). به طور کلی براساس نتایج تحقیق حاضر، روغن اسانس کپسوله شده­ی پونه بر صفات عملکردی، خصوصیات لاشه و ایمنی جوجه­های گوشتی تاثیر معنی­دار نداشت. با توجه به پایداری و استفاده آسان­تر شکل کپسوله شده روغن اسانس پونه، تحقیقات تکمیلی دیگری می­تواند اثرات سودمندی آن را مشخص نماید

کلیدواژه‌ها


پناهی دهقان، م.ر.، رسول نژاد فریدونی، س.، زنده روح کرمانی، ر.، مدیر صانعی، م.، معافی محمود آبادی، م.، میرسلیمی، س.م. و نیک نفس، ف.(1374). فیزیولوژی پرندگان. چاپ اول. ناشر: واحد آموزش و پژوهش معاونت کشاورزی سازمان اقتصادی کوثر. صفحه. 870.

رحیمی، ش.، خاک سفیدی، ا. و موسوی، ط. (1381). مقایسه اثر پروبیوتیک و آنتی بیوتیک بر سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران. دوره 8 شماره 2.

دخیلی،م.، زهرایی صالحی، ت.، ترابی گودرزی، م. و خاوری،ا. (1385). ارزیابی اثرات ضد­میکروبی اسانس چهار گیاه دارویی بر سالمونلاتیفی موریوم و مقایسه آن­ها با آنتی­بیوتیک­های رایج در دامپزشکی. فصلنامه گیاهان دارویی، سال پنجم، شماره 20، پاییز 85.

شریعتمداری، ف.، رضایی،م.، ج. و لطف الهیان، ه.(1384). مقایسه عملکرد صفات تولیدی آمیخته‌های تجارتی جوجه‌های گوشتی. پژوهش و سازندگی در امور دام و آبزیان. ش 67، ص. 68-74.

نوبخت، ع.، رحیم زاده، م. و مهمان نواز، ی. (1389). بررسی اثرات سطوح مختلف مخلوط گیاهان دارویی گزنه، پونه و کاکوتی در مراحل آغازین و رشد بر فراسنجه­های بیوشیمیایی و ایمنی خون جوجه­های گوشتی. مجموعه مقالات پنجمین کنگره علوم دامی کشور.

نوبخت, ع.، و مقدم، م. (1392). بررسی اثرات استفاده از سطوح مختلف گیاه دارویی پونه بر عملکرد، صفات کیفی تخم مرغ، فراسنجه­های بیوشیمیایی و ایمنی خون در مرغهای تخمگذار. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی).شماره 100. پاییز 1392.

Adam, K., Sivropoulou, A., Kokkini, S., Lanaras, T. and Arsenakis, M. (1998). Antifungal activities of Origanum vulgare susp. Hirtum, Mentha spicata, Lavandula angustifolia, and Salvia fruticosa essential oils against human pathogenic fungi. Journal of Agricultural Food Chemistry, 46: 1739-1745.

Alçiçek, A., Bozkurt, M. and Çabuk, M. (2004). The effects of a mixture of herbal essential oil, an organic acid or a probiotic on broiler performance. South African Journal of Animal Science, 34: 217-222.

Alçiçek, A., Bozkurt, M. and Çabuk, M. (2003). The effects of an essential oil combination derived from selected herbs growing wild in turkey on broiler performance. South African Journal of Animal Science, 33:89-94.

Ambrose, C.T. and Donner, A. (1973) Application of the analysis of variance to hemagglutination titration. Journal of Immunological Methods, 3: 165-210.

Bassett, R. (2000). Oregano’s positive impact on poultry production. World's Poultry Science Journal, 16 (9): 31-34.

Cabuk, M., Alcicek, A., bozkurt, M. and Imre, N. (2003). Antimicrobial properties of essential oils isolated from aromatic plants and using possibility as alternative feed additives.Ll. National animal nutrition congress, 184-187.

Cabuk, M., Bozkurt, M., Alcicek, A., Akbas, Y. and Kücükyilmaz, K. (2006). Effect of a herbal essential oil mixture on growth and internal organ weight of broilers from young and old breeder flocks. South African Journal of Animal Science, 36:135–141.

Chalchat, J. C., Gorunovlc, M.S., Maksimovlc, Z. A. and Petrovlc, S. D. (2000) Essential oil of wild growing Mentha pulegium from Yugoslavia. Journal of Essential Oil Research, 12: 598–600.55.

Delhanty, J. and Solomon, J.B. (1996). The nature of antibodies to goat erythrocyst in the developing chicken. Journal of Immunological Methods, 11: 103-113.

Denli, M., Okan, F. and Uloucak, A.M. (2004). Effect of dietary supplementation of herb essential oils on the growth performance carcass and intestinal characteristics of quail (Coturnix coturnix japonica). South African Journal of Animal Science, 34: 174-179.

Dorman, H. J. and Deans, S.G. (2000). Antimicrobial agents from plants: Antibacterial activity of plant volatile oils. Journal of Applied Microbiology, 88:308–316.

Economou, K.D., Oreopoulou, V. and Thomopoulos, C.D. (1991). Antioxidant properties of some plant extracts of the Labiatae family. Journal American Oil Chemists Society, 68: 109-113.

Giannenas, I., Florou-Paneri, P., Papazahariadou, M., Chiristaki, E., Botsoglou, N.A. and Spais, A.B. (2003). Effect of diatery supplementation with oregano essential oil on performance of broilers after experimental infection whith Eimeria tenella. Archive Tierernahrung, 57: 99-106.

Gortzi, O., Lalas, S., Chinou, I., Tsaknis, J. (2006). Reevaluation of antimicrobial and antioxidant activity of Thymus spp. Extracts before and after encapsulation in liposomes. Journal of Food Protection, 69: 2998-3005.

Gulcin, I., Kufrevioglu, O.I., Oktay, M. and Buyukokuroglu, M.E. (2004). Antioxidant, antimicrobial, antiulcer and analgesic activities of nettle (Uritica dioica L.).Journal of Ethnopharacology, 90: 205-215.

Halle, I., Thomann, R., Bauermann, U., Henning, M. and Köhler, P. (2004). Effects of a graded supplementation of herbs and essential oils in broiler feed on growth and carcass traits. Landbauforshung Volkenrode, 54: 219-229.

Isakov, N., Feldmann, M. and Segal, S. (2005). The mechanism of modulation of humoral immune responses after injection of mice with SRBC. Journal of Immunology, 128: 969-97.

Jamroz, D. And Kamel, C. (2002). Plant Extracts Enhance Broiler Performance. Journal of Animal Science, 80(4): 140-148.

Kamel, C. (2000) A novel look at a classic approach of plant extracts.Feed Mix, 11: 19-21.

Keller, B.C. (2001). Liposomes in Nutrition. Trends in Food Science and Technology, 12: 25-31.

Lee, K.G. and Shibamoto, T. (2002).Determination of antioxidant potential of volatile extract isolated from various herbs and spices. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 50: 4947-4952.

Mathlouthi, N., Bouzaienne, T., Oueslati, I., Recoquillay, F., Hamdi, M., Urdaci, M. and Bergaoui, R. (2013). Use of rosemary, oregano and a commercial blend of essential oils in broiler chickens: In vitro antimicrobial activities and effects on growth performance. Journal of Animal Science, 90:813-823.

Mahboubi, M. and Haghi, G. (2008).Antimicrobial activity and chemical composition of Mentha pulegium essential oil. Journal of Ethno pharmacology, 119: 325-327.

Meister, A., Bernhardt, G., Christoffel, V. and Bushauer, A. (1999). Antispasmodic activity of thymus vulgaris extract on the isolated guinea-pig trachea: discrimination between drug and ethanol effects. Journal of Medicinal Plant and Natural Product Research, 65: 512-516.

Parlat, S. S., Yildiz, A. Ö., Olgun, O. and Y. Cafadar. (2005). Usage of oregano essential oil (origanum vulgare L.) extracts for growth stimulant antibiotic in quail rations. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi., 19: 7-12.

Pina-Vaz, C., Goncalves Rodrigues, A., Pinto, E., Costa-de-Oliviera, S., Tavares, C., Salgueiro, L., Cavaleiro, C., Goncalves, M.J. and Martinez-de-Oliveira, J. (2004). Antifungal activity of thymus oils and their major compounds. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 18: 73-78.

SAS. SAS/STAT. )2002-2003(. Software: chang and enhancement through realease 9.1 SAS Instit. Inc., Cary, USA.

Sivropoulou, A., Papanikolaou, E., Nikolaou, C., Kokkini, S., Lanaras, T. and Arsenakis, M. (1996) Antimicrobial and cytotoxic activities of Origanum Essential oils. Journal of Agricultural and Food Chemistry,44: 1202-1205.

Thakar, N.M., Chairmam, D.M., McElroy, A.R., Novak, C.L. and Link, R.L. (2004). Pharmacological screening of some medicinal plants as antimicrobial and feed additives. Msc Thesis. Department of Animal Science.Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, Virgina USA. 73P.

Tschirch, H.(2000) The use of natural plant extracts as production enhancers in Modern Animal Rearing Practices. Zeszyly Naukowe Akademici Rolniczej Wroclaw, Zootechnik. XXV (376): 25-39. (In Polish)

Windisch, W., Schedle, K., Plitzner, C. And Kroismayr, A. (2008). Use of Phytogenic Products as Feed Additives for Swine and Poultry.Journal of Animal Science,86:E140-E148.

Yuan, Shi-bin. and Hong, C. ( 2012). Effects of dietary supplementation of chitosan on growth performance and immune index in ducks. African Journal of Biotechnology, 11: 3490 -3495

Zaru, M., Manca, M., Fadda, A.M. and Antimisiaris, S.G. (2009). Chitosan-coated liposomes for delivery to lungs by nebulisation Colloids and Surfaces, B 71 88–95.