بررسی سطوح مختلف پودر دانه زنیان بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی در بلدرچین ژاپنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تغذیه دام، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

2 استادیارگروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

4 استادیار دانشکده کشاورزی مشکین شهر، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

این تحقیق به منظور ارزیابی اثرات سطوح مختلف پودر دانه‌ی گیاه دارویی زنیان بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه‌های خونی در بلدرچین ژاپنی انجام گرفت. 288 قطعه بلدرچین ژاپنی مخلوط دو جنس به‌طورتصادفی به 24 واحد آزمایشی (6 تیمار در 4 تکرار) اختصاص یافتند. جیره‌های آزمایشی شامل جیره‌ی پایه(ذرت-سویا)، شاهد+آنتی بیوتیک (شاهد مثبت) و سطوح مختلف پودر دانه‌ی زنیان که به ترتیب حاوی 5/0، 1، 5/1 و 2 درصد جیره بودند. نتایج نشان داد که تیمار حاوی 1 درصد پودر دانه‌ی زنیان به‌طورمعنی‌داری وزن بدن را در روزهای 14 و 28 افزایش داد و باعث افزایش وزن زنده در دوره‌های 7 تا 14 و 7 تا 28روزگی شد (05/0P<). تفاوت معنی‌داری از لحاظ مصرف خوراک، ضریب تبدیل غذایی و اجزای لاشه بین تیمارهای آزمایشی وجود نداشت (05/0P>). تیمارهای حاوی زنیان وزن نسبی بورس فابریسیوس را به‌طورمعنی‌داری نسبت به تیمار شاهد افزایش دادند (05/0P<). پرندگان دریافت کننده جیره‌ی 1 درصد زنیان سطح گلوکز و کلسترول پایین‌تری نسبت به گروه شاهد داشتند (05/0P<). مکمل کردن جیره با سطح 5/1 درصد زنیان، سطح لیپوپروتئین‌های با چگالی بالا را افزایش داد (05/0P<)، اگرچه تمام تیمارهای حاوی دانه زنیان سطح لیپوپروتئین‌های با چگالی پایین را کاهش دادند (05/0P<). سایر فراسنجه‌های خونی تحت تأتثیر گروه‌های آزمایشی قرار نگرفت (05/0P>). نتایج مطالعه حاضر در کل نشان داد که استفاده از پودر دانه زنیان در جیره وزن را بورس فابریسیوس را افزایش داده و سطح 1 درصد آن، وزن بدن و پروفایل لیپیدی سرم را در بلدرچین‌ ژاپنی بهبود داد.

کلیدواژه‌ها


تیموری­زاده، ز.، رحیمی، ش. و کریمی ترشیزی، م. ا. (1387). مقایسه اثر افزودن سه عصاره تجاری گیاهی و آنتی­بیوتیک ویرجینیامایسین بر جمعیت میکروفلور روده و خصوصیات لاشه جوجه­های گوشتی سویه راس. مجموعه مقالات سومین کنگره علوم دامی کشور.

حقیروالسادات، ب. ف.، وحیدی، ا. ر.، عظیم زاده، م.، کلانتر،س.م.، برنارد، ف. و حکمعلی ف. (1391). بررسی ترکیب­های موثره و خواص آنتی اکسیدانی دانه­های زنیان برداشت دراستان یزد. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. شماره 11، صفحه: 197-206.

رستم زاده، ح.، پیرمحمدی، ر. و علی جو، ی. (1394). اثر اسانس گیاه زنیان بر عملکرد و برخی از فراسنجه­های خونی در بزهای نژاد مهابادی در اوایل شیردهی. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی). شماره 106، صفحه 103-110.

مقدم­نیا، ع. ا.، سجادی، پ. م. و نوروزیان ا. (1383). طرح پژوهشی تأثیر عصاره گیاه زنیان بر روی وزن موش­های صوری در مقایسه با گروه کنترل. معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل.

Abdel-Wareth, A. A. A.,Kehraus, S.,Hippenstiel,F. and Südekum K. H. (2012). Effects of thyme and oregano on growth performance of broilers from 4 to 42 days of age and on microbial counts in crop, small intestine and caecum of 42-day-old broilers. Animal Feed Science and Technology. 178: 198–202.

Al- Kassie G. A. M.(2009). Influence of two plant extracts derived from thyme and cinnamon on broiler performance. Pakistan Veterinary Journal. 29: 169-173.

AOAC.(1995). Official Methods of Analysis, 16th Edition. Association of Official Analytical Chemists (Washington, DC. USA).

Balbaa, S.I., Hilal, S.H. and Haggag, M.Y. (1973). The volatile oil from the herb and fruits of Carum copticum at diffrent stages of growth. Planta Medica. 23(4):312–20

Bedford M. (2000). Removal of antibiotic growth promoters from poultry diets: implications and strategies to minimise subsequent problems. World's Poultry Science Journal. 56: 347-365.

Crowell P.L. (1999). Prevention and therapy of cancer by dietary monoterpenes. Journal of Nutrition. 129: 775-778.

Friedewald W., Levy R. and Fredrickson DS. (1972). Estimation of the concentration of low-density lipoprotein cholesterol in plasma, without use of the preparative ultracentrifuge. Clinical Chemical. 18(6):499-502.

Habibi R.,Sadeghi, G. and Karimi A. (2014). Effect of different concentrations of ginger root powder and its essential oil on growth performance, serum metabolites and antioxidant status in broiler chicksunder heat stress. British Poultry Science. 55(2):228-237.

Harjit K. (1998). Estrogenic activity of some herbal galactogogue constituents. Indian Journal of Animal Nutrition. 15(3): 232–34.

Ishikawa T., Sega Y. and Kitajima J. (2001). Water-soluble constituents
of ajowan. Chemical and  Pharmaceutical Bulletin. 49(7):840–44.

Khaligh F., Sadeghi G., Karimi A. and Vaziry A. (2011). Evaluation of different medicinal plants blends in diets for broiler chickens. Journal of Medicinal Plant Research. 5(10):1971-1977.

KhosraviManesh M., Kazemi S. and Asfari M. (2012). Influence of poly germander (Teucriumpolium)and watercress (Nasturtium officinale) extract on performance, carcass quality and blood metabolites of male broilers. Research Opinions in Animal and Veterinary Sciences.2(2): 66-68.

Luna A., Dambolena J.S., Zygadlo J.A., Marin R.H. and Labaque M.C. (2012). Effects of thymol and isoeugenol feed supplementation on quail adult performance, egg characteristics and hatching success. British Poultry Science. 53(5): 631-639.

Minija J. and Thppil J.E. (2002). Essential oil composition of trachyspermum ammi (l.) sprague from South India. Indian Journal of Pharmaceutical Sciences. 64(3):250–51.

Misharina T. A., Terenina M. B. and Krikunova N. I. (2009). Antioxidant properties of essential oils. Appl. Biochem. Micro. 45: 710-716.

Murthy P. S., Borse B. B., Khanum H. and Srinivas P. (2009). Inhibitory effects of ajowan (Trachyspermumammi) ethanolic extract on a. ochraceusgrowth and ochratoxin production. Turkish Journal of Biology. 33: 211-217.

National Research council. 1994. 9th. Ed. Nati. Acad. Press. Washington, D.C.

Ramakrishna R. R., Platel K.and Srinivasan K. (2003). In vitro influence of spices and spice-active principles on digestive enzymes of rat pancreas and small intestine. Nahrung. 47(6):408–12.

SAS Institute Inc. 2001. SAS User’s Guide: Statistic. Version 9.1, SAS institute Inc., Cary, NC, USA.

Tekeli A., Çelik L., Kutlu H. R. and Görgülü M. (2006). Effect of dietary supplemental plant extracts on performance, carcass characteristics, digestive system development, intestinal microflora and some blood parameters of broiler chicks. Abstract Book of 12th European Poultry Conference, Verona- Italy 10-14th Sept.

Zarshenas M. M., Moein M., Samani S. M. and Petramfar P. (2014). An Overview on ajwain(Trachyspermumammi) pharmacological effects; modern and traditional. Journal of Natural Remedies. 14(1): 98-105.