اثر سطوح مختلف دانه گلپر (Heracleum Persicum) در جیره بر عملکرد، سیستم ایمنی، توان آنتی اکسیدانی، میزان استروژن و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 گروه بهداشت و مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

به منظور بررسی اثر دانه گلپر بر عملکرد، سیستم ‌ایمنی، فعالیت آنتی‌اکسیدانی، میزان استروژن و برخی فراسنجه-های خونی جوجه‌های گوشتی، تعداد 192 قطعه جوجه گوشتی راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار، 4 تکرار و 12 قطعه پرنده در هر تکرار پرورش یافتند. تیمارها شامل سطوح صفر (شاهد)، 3/0، 6/0 و 9/0 درصد پودر دانه گلپر در جیره غذایی بودند. سطوح دانه گلپر باعث افزایش وزن و مقدار خوراک مصرفی در دوره‌های آغازین، رشد و کل دوره پرورش شدند (05/0P<). ضریب تبدیل خوراک در دوره آغازین تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت. در دوره‌های رشد و کل دوره، کمترین ضریب تبدیل در 6/0 درصد دانه گلپر مشاهده شد (05/0P<). دانه گلپر باعث افزایش پاسخ آنتی بادی اولیه و ثانویه علیهSRBC شد (05/0P<)، ولی بر وزن بورس فابرسیوس و طحال بی‌تاثیر بود. سطح 6/0 درصد دانه گلپر باعث کاهش درصد هتروفیل و افزایش لنفوسیت خون شد. نسبت هتروفیل به لنفوسیت در سطوح 3/0 و 6/0 درصد دانه گلپر کاهش یافت (05/0P<). پودر دانه گلپر باعث افزایش قدرت آنتی‌اکسیدانی تام پلاسمای خون شد (05/0P<). دانه گلپر تاثیری بر میزان استروژن و گلوکز سرم خون نداشت. سطوح دانه گلپر باعث کاهش غلظت تری‌گلیسیرید و LDL و افزایش HDL سرم خون شدند (05/0P<). سطوح 6/0 و 9/0 درصد دانه گلپر کاهش میزان کلسترول خون را موجب شدند (05/0P<). خصوصیات لاشه تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفتند. بطورکلی، دانه گلپر موجب بهبود عملکرد، سیستم ایمنی، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و فراسنجه‌های لیپیدی خون جوجه‌های گوشتی شد که سطح 6/0 درصد آن قابل توصیه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


زیارلاریمی، ا. (1387). بررسی اثر جایگزینی گیاهان دارویی سیر، نعناع و پیاز به­جای آنتی بیوتیک­های مرسوم برای کنترل عفونت باکتری اشریشیاکلی در جوجه­های گوشتی. سومین کنگره علوم دامی کشور. دانشگاه فردوسی مشهد. ص 2276.

کلانترنیستانکی، م. و دخیلی، م. (1388) بررسی تاثیر دانه شنبلیله و رازیانه بر افزایش رشد و کاهش جمعیت میکروبی روده جوجه­های گوشتی. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی). شماره 88، ص ص. 48-43.

گودرزی، م.، حسینی، ع. و زارعی، ا. (1390). بررسی اثرات گیاهان دارویی رازیانه و شیرین بیان بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه­های گوشتی. مجله دانش و پژوهش علوم دامی . شماره 8، ص ص. 15-5.

طباطبایی، ن.، مدرسی، م.، معطر، ف.، پیرستانی، ا. و تولاییان، ا. (1388). تاثیر سطوح مختلف زنجبیل بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه­های گوشتی. همایش منطقه­ای ایده­های نو در کشاورزی. ص ص. 363-359.

Abdullah, A. M. and Rabia, J.A) .2009(. The effect of using fennel seeds (Foeniculumvulgare L.) on productive performance of broiler chickens. International Journal of Poultry Science. 8(7): 642-644.

Alcicek, A., Bozkurt, M. and Cabuk, M. (2004). The effect of amixture of herbal essential oils, and organic acid or a probiotic on broiler performance. South African Journal of Animal Science. 34: 217-222.

 Ali, M.N., Hassan, M.S. and Abd El-Ghany, A.F. (2007). Effect of strain, type of natural antioxidant and sulphate ion on productive, physiological and hatching performance of native laying hens. Journal of Poultry Science. 6(8): 539-554.

Applegate, T.J., Klose, V., Steiner, T., Ganner, A. and Schatzmayr, G. (2010). Probiotics and phytogenics for poultry: myth or reality? Journal of Applied Poultry Research. 19:194-210.

Arora, R., Gupta, D., Chawla, R., Sagar, R., Sharma, A., Kumar, R., et al. (2005). Radioprotection by plant products: present status and future prospect. Phytotherapy Research. 19: 1-22.

Azimzadeh, M. (2009). Genetic assessment of Iranian Bunium persicum Boiss using ITS. MSc thesis, University of Tehran, Iran.

Bayram, I., Cetingul, S.I., Akkaya, B. and Uyarlar, C. (2007). Effects of Aniseed (Pimpinella anisum L.) on egg production, quality, cholesterol levels, hatching results and the antibody values in blood of laying quails (Coturnix coturnix japonica). Archiva Zootechnica. 10: 73-77.

Beheshti, D., Nobakht, A. and Pishjang, J. (2010). Investigation the effects of using different mixtures of peppermint (Mentha piprita), thyme (Thymus vulgaris) and saturea (Satureia hortensis) medicinal plants on performance, egg quality, blood and immuily parameters of laying hens. The 4th Congress Animal Science. Karaj-Iran, 20-21 September, pp: 790-797.

Benzie, I.F.F. and Strain, J.J. (1996). The ferric reducingability of plasma (FRAP) as a measure of antioxidant power: the FRAP assay. Analytical Biochemistry. 239: 70-76.

Bohm, H., Boeing, H., Hempel, J., Raab, B. and Kroke, A. (1998). Flavonols, flavone and anthocyanins as natural antioxidants of food and their possible role in the prevention of chronic diseases. Zeitschrift fur Ernahrungswissenschaft. 37: 147-63.

Bown, D. (2001). The herb society of American new encyclopedia of herbs and their uses. New York: Dorling Kindersley, p. 18

Burits, M. and Bucar, F. (2000). Antioxidant activity of Nigella sative essential oil. Phytotherapy Research. 14: 323-328.

Cabuk, M., Bozkurt, M., Alcicek, A., Akbas, Y. and Kucukyilmaz, Y. (2006). Effect of herbal essential oil mixture on growth and intestinal organs weight of broilers from young and old breeder flocks. South African Journal of Animal Science. 36: 135 – 141.

Cheng, S., Rotschild, M. F. and Lamont, S. J. (1991). Estimates of quantitative gentic parameters of  immunological traits in the chicken. Journal of Poultry Science. 10: 2023-2027.

Coruh, N., Sagdicoglu, C.A.G. and Ozgokce, F. (2007). Antioxidant properties of Prangos frulacea (L.), Chaerophyllum macropodum Boiss. And Heracleum persicum Desf. From Apiaceae family usedas food in Eastern Anatolia and their inhibitory effects on glutathione-S-transferase. Food Chemistry. 100: 1237-1242.

Cross, D.E., McDevitt, R.M., Hillman, K. and Acamovic, T. (2007). The effect of herbs and their associated essential oils on performance, dietary digestibility and gut micro flora in chickens from 7 to28 days of age. British Poultry Science. 48: 496-506.

El-Deek, A.A., Attia, Y.A. and Hannfy, M. (2003). Effect of anise (Pimpinell anisiumj), ginger (Zingiber officinale roscoe) and Fennel (Foeniculum vulgare)  and their mixture of performance of Broilers. Archiv für Geflügelkunde. 67: 92-96.

El-Ghalid, O.A.H. (2009). Exogenous estradiol: blood profile, productive and reproductive performance of female Japanese quails at different stages of production. Asian Journal of Poultry Science. 3: 1-8.

Fritz,  R. and  Fintelman, V. (2000).  Herbal medicine, revised and expanded. 2nd ed. New York, Thieme, p. 1263

Galib, A. and Al-Kassi, M. (2010). Effect of feeding cumin (cuminum cyminum) on the performance and blood trait of broiler chicks. Pakistan Journal of Nutrition. 9(1): 72-75.

Ghahreman, A. (1996) Iran Koromofits (Iran systematically). Volume 4. 4th ed. Tehran University Publication Center.

Herandez, F., Madrir, J. and Garcia, V. (2004). Influence of two plant extracts on broiler performance, digestibility and digestive organ size. Poultry Science. 83: 169-174.

Hertrampf, J.W. (2001). Alternative antibacterial performances. Poultry International. 40: 50-55.

Homann, J., Zupko, I. and Redei, D. (1999). Protective effects of the aerial parts of Salvia officinalis, Melissa officinalis and Lavandulaangustifolia and their constituents against enzyme-dependent and enzyme-independent lipid peroxidation. Plant Medicines. 65: 576-578.

Hosseini, E., Frozanfar, M. and Payehdar, A. (2013). The effect of hydroalcoholic extract of purslane on serum concentration of esterogen, progesterone, prolactin and gonadotropins in mature female rats. Journal of Shahrekord University of Medical Sciences. 15(5): 12‐21.

Hosseini, S.A., Goudarzi, M., Zarei, A., Meimandipour, A. and Sadeghipanah, A. (2014). The effects of funnel and licorice on immune response, blood parameter and gastrointestinal organs in broiler chicks. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants. 30(4): 583-590.

Kawakita, S.W., Griedlin, H.S. and Nomoto, K. (2005). Immunomodulators from higher plants. Journal of Natural Medicines. 46: 34-38.

Kheiri, F., Rahimian, Y. and Rafiee, A. (2014). Effect of Heracleum persicum extract on performance and some haematological parameters in broiler chicks. Research Opinions in Animal and Veterinary Sciences. 4(9): 522-525.

Kim, D.K., Lillehoj, H.S., Lee, S.H., Jang, S.I., Park, M.S., Min, W., et al. (2013). Immune effects of dietary anetole on Eimeria acervulina infection. Poultry Science. 92: 2625-2634.

Lee, K.W., Everts, H., Kappert, H.J., Frehner, M., Losa, R. and Beynen, A.C. (2003). Effects of dietary essential oil components on growth performance, digestive enzymes and lipid metabolism in female broiler chickens. British Poultry Science. 44: 450-457.

Liu, B., Li, W., Chang, Y., Dong, W. and Ni, L. (2006). Extraction of berberine from rhizome of coptis chinensis franch using supercritical fluid extraction. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 41: 1056-1060.

Mativan, R. and Kalaiarasi, K. (2007). Panchagavya and andrographispanculata asalternatives to antibiotic growth promoters on hematological, serum biochemical parametrs and immune status of broilers. Poultry Science. 44: 198-204.

Merijanian, A., Colasurdo, I., Samtak, P., Ullrichand, J. and Spagnuolo, J. (1980). The furanocoumarins of Heracleum persicum L. Revista Latinoamericana de Químic. 11: 51-53.

Mirseyed, F.F., Shiravi, A. and Heydari Nasrabadi, M. (2008). The Effect of intraperitoneal injection of alcoholic extract Foeniculum Vulgae seed on gonadotropic and testosterone hormones in male Wistar ratsAnimal Biology. 1(1): 49-56.

Mountzouris, K.C., Tsirtsikos, P., Paraskevas, V. and Fegeros, K. (2008). Evaluation of the effect of a phytogenic essential oils product on broiler performance and nutrient digestibility. In: Worlds Poultry Congress, Brisbane, Australia. 444: 10-15.

Nazemi, A.H.M., Khataminejad, M.R. and Pourshamsian, K. (2005). Antimicrobial activity of aqueous and methanol extracts of Heracoleum persicum. Med Sci J Islamic Azad Univ. (Tehran Medical Unite) 2: 91-94.

Oktay, M.A., Gulcin, I. and Kufrevioglu, O.I. (2003). Determination of in vitro antioxidant activity of anis seed extracts. Lebensmittel Wissenschaft and Technologie. 36: 263-271.

Osman, A.M.R., Abd-EL Wahed, H.M. and Ragab, M.S. (2006). Performance and carcass characteristics of broiler chicks fed diets supplemented with some medicinal and aromatic plants. Poultry Science. 5: 193-227.

Rahzani, K., Malekirad, A., Shariatzadeh, S., Birami, M., Fazli, D. and Baghinia, M.A. (2009). Comparsion of the effects of Anethum graveolens and wheat germ oil on the blood oxidative stress in Wistar rats. Journal of Medicinal Plants Research. 4(32): 79-83.

Sedlakova, J., Kocourkova, B., Lojkova, L. and Kuban, V. (2003). The essential oil content in caraway species (Carumcarvi L.). Horticultural Science. 30: 73-79.

Sharififar, F., Pournourmohammadi, S. and Arabnejad, M. (2009). Immunomodulatory activity of aqueous extract of Heracleum persicumDesf. In mice. Iranian Journal of Pharmaceutical Research. 8(4): 287-292.

Shini, S., Kaiser, P., Shini, A. and Bryden, W.L. (2008). Differential alterations in ultrastructural morphology of chicken heterophils and lymphocytes induced by corticosterone and lipopolysaccharide. Veterinary Immunology and Immunopathology. 122: 83-93.

Soltan, M.A., Shewita, R.S. and El-Katcha, M.I., (2008). Effects of dietary anise seeds supplementation on growth performance, immune response, carcass traits and some blood parameters of broiler chickens. International Journal of Poultry Science. 7(11): 1078-1088.

Souri, F., Farsam, H., Sarkhail, P. and Ebadi, F. (2004). Antioxidant activity of some furanocoumarins isolated from Heracleum persicum. Journal of Pharmaceutical Biology. 42: 396-399.

Svensson, E.I. and Sinervo, B. (2002). Mechanistic and experimental analysis of condition and reproduction in a polymorphic lizard. Journal of Evoloution Biology. 15: 1034-1037.

Teymourizadeh, Z., Rahimi, SH., Karimi Torshizi, MA. and Omidbaigi, R. (2009). The effects of Thymus vulgaris L., Echinacea purpurea (L.) Moench., Allium sativum L. extracts and virginiamycin antibiotic on intestinal microflora population and immune system in Broilers. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants. 25(1): 39-48.

Toghyani, M., Gheisari, A., Ghalamkari, G. and Mohammadrezaei, M. (2010). Growth performance, serum biochemistry and blood hematology of broiler chicks fed different levels of black seed (Nigella sativa) and peppermint (Menthapiperita). Livestock Science. 129: 173-178.

Trase, G. E. and Evance, W.C. (1996). Pharmacognosy. London: BailliereTindall. 14th ed. P. 266.

Udoh, P.B., Udoh, F.V., Umoren, E.B., James, U.W., Okeke, C.P. and Agwu, B. (2009). Effect of caricapryl-99 seed alkaloid extract on the serum levels of sex hormones and pituitary gonadotrophins in male albino rats. Nigerian Journal of Physiological Sciences. 24(1): 13-15.

Vimal, V. and Devaki, T. (2004). Linear furanocoumarin protects rat myocardium against lipid peroxidation membrane damage during experimental myocardial injury. Biomedicine and Pharmacotherapy. 58: 393-400.

Wegman, T.G. and Smithies, O. (1966). A simple hemaglutination system requiring small amount of red blood cells and antibodies. Transfusion. 6(1): 67-73.

Wilson, S. and Thorp, B.H. (1998). Estrogen and cancellous bone loss in the fowl. Calcified Tissue International. 62: 506-511.

Windisch, W., Schedle, K., Plitzner, C. and Kroismayr, A. (2008). Use of phytogenic products as feed additives for swine and poultry. Journal of Animal Science. 86: 140-148.

Yang, L.L., Liang, Y.C., Chang, C.W., Lee, W.S., Kuo, C.T., Wong, C.C., et al. (2002). Effects of sphondin isolated from Heracleum laciniatum on IL-1beta induced by cyclooxigenase 2 expression in human pulmonary epithelial cells. Life Sciences. 72: 199-213.

Zargari, A. (2001). Medical plants. Second edition. Tehran University Press. pp: 25-36.