مطالعه اثر سطوح مختلف انرژی و لیزین در جیره رشد بر عملکرد بلدرچین ژاپنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت

2 دانشیار گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت

3 استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

به‌ منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف انرژی و لیزین در جیره بر عملکرد بلدرچین ژاپنی در دوره رشد، از تعداد 360 قطعه بلدرچین ژاپنی یک روزه در یک آزمایش فاکتوریل 6×2، با دو سطح انرژی قابل سوخت‌وساز (2850 و 2950 کیلوکالری در کیلوگرم) و شش سطح لیزین (1/1، 2/1، 3/1، 4/1، 5/1 و 6/1 درصد جیره) در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار و 10 پرنده در هر تکرار استفاده شد. مصرف خوراک و افزایش وزن به‌طور هفتگی اندازه‌گیری و ضریب تبدیل محاسبه شد. در پایان دوره (35 روزگی) از هر واحد آزمایشی چهار قطعه پرنده (از هر دو جنس) انتخاب و جهت بررسی صفات لاشه کشتار شدند. نتایج نشان داد که افزایش میزان لیزین جیره، تاتثر معنی‌داری بر میزان افزایش وزن روزانه، ضریب تبدیل، بازده لاشه و عضله سینه داشت (05/0>P). بیشترین افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل به ترتیب با تغذیه جیره‌های حاوی 4/1 و 5/1 درصد لیزین مشاهده شد (05/0>P). اثر بر هم کنش انرژی × لیزین جیره بر بازده لاشه معنی‌دار بود (05/0>P). به‌طوری‌که پرندگان تغذیه‌شده با جیره حاوی 2850 کیلوکالری در کیلوگرم انرژی قابل متابولیسم و 4/1 درصد لیزین بیشترین بازده لاشه را داشتند. با توجه به نتایج این آزمایش، جیره حاوی 2850 کیلوکالری در کیلوگرم انرژی قابل متابولیسم و 4/1 درصد لیزین برای دوره رشد بلدرچین ژاپنی توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عالمی ف، شیوآزاد م، زاغری م، مروج (1394) تأثیر سطوح مختلف اسیدآمینه لیزین قابل‌هضم بر عملکرد، پاسخ ایمنی و فرا سنجه های خونی جوجه‌های گوشتی. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی) ، شماره 83 .  

Abdel MMA (2005) Effect of dietary energy on some productive and physiological traits in Japanese quail. Department of Animal Production Faculty of Agriculture al­azhar universit. Thesis. 

AOAC International (2005) Official methods of analysis of AOAC International. 18th ed. AOAC Int., Gaithersburg, MD.

Attia, AA (2014) Lysine requirements of growing Japanese quail under Egyptian conditions. Department of Animal Production Faculty of Agriculture Zagazig University, Egypt. Thesis

Bedford MR and Summers JD (1985) Influence of the ratio of essential to non essential amino acids on performance and carcass composition of the broiler chick. British Production Science 26(4): 483-491.

Begin JJ (1968) Acomparison of the ability of the Japanese quail and light breed chicken to metabolize and utilize energy. Production Science (47): 1278­1281.

Bouyeh M and Gevorgyan OKH (2011) Influence of excess lysine and methionine on cholesterol, fat and performance of broiler chicks. Journal of Animal and Veterinary Advances 10 (12): 1546-1550.

D’Mello JPF (1975) Amino acid requirement of the young turkey, leucine, isoleucine and valin. British Poultry Science 16: 607-615.

Dozier WA, Kidd MT and Corzo A (2007) Dietary amino acid responses of broiler chickens. Production Science Association 17:157–167.

Fisher C (1998) Lysine: amino acid requirements of broiler breeders. Production Science 77: 124–133.

Garcia AR, Batal AB and Baker DH (2006) Variations in the digestible lysine requirement of broiler chickens due to sex, performance parameters, rearing environment, and processing yield characteristics. Production Science 85(3): 498-504.

Hajkhodadadiو Shivazad HM, Moravvej H and Zare-Shahneh A (2013) Effect of dietary lysine on performance and immunity parameters of male and female Japanese quails. African Journal of Agricultural Research 8: 113-118.

Kaur S, Mandal AB, Singh KB and Kadam MM (2008) The response of Japanese quails (heavy body weight line) to dietary energy levels and graded essential amino acid levels on growth performance and immuno- mpetence. Journal of Livestock Science 117: 255–262.

Kidd MT and Kerr BJ (1998) Lysine levels in starter and grower finisher affect boiler performance and carcass traits. Poultry Science 7:351-357.

Leeson S and Summers JD (2008) Protein and amino acids in Scott's Nutrition of the Chicken. Pages 126–127. International Book Distributing Company, Lucknow, India National Research Council. 1994. 4–45 in Nutrients requirements of poultry, 8th ed.Natl. Acad. Press.

Moura AMA, Soares R, Fonseca JB, Vieira RAM and Couto HP (2007) Lysine requirement for growing Japanese quails (Coturnix japonica). Universidade Federal de Lavras, Lavras, Brazil, Ciência Agrotecnologia 31(4):1191-1196.

Nasr J and Kheiri F (2011) Effect of different lysine levels on Arian broiler performances. Italian Journal of Animal Science 10:32-42.

NRC (National Research Council) (1994) Nutrient Requirements of Poultry. 9th Revised ed. National Academy Press, Washington, DC. USA.

Reda, FM, Ashour EA, Alagawany M and Abd El-Hack ME (2015) Effects of Dietary Protein, Energy and Lysine Intake on Growth Performance and Carcass Characteristics of Growing Japanese Quails. Asian Journal of Poultry Science 9 (3): 155-164.

Rezaei M, Nassiri-Moghaddam H, Pour-Reza J and Kermanshahi H (2004)The effects of dietary protein and lysine levels on broiler performance, carcass characteristics and N excretion. International Journal of Production Science 3 (2): 148-152.

SAS Institute (2005) SAS statistics user’s guide. Version 9.2. SAS Institute Inc., Cary, NC, USA.

Sibbald IR (1989) Metabolizable energy evaluation of poultry diets. In: Recent Development in Poultry Nutrition. Edit. Cole, D. J. A., W. Haresign Butterworths. London.

Sterling KG, Pesti GM and Bakalli RI (2003) performance of broiler chicks fed various levels of dietary lysine and crude protein. Poultry Science 82: 1939–1947.

 

Sterling KG, Pesti GM and Bakalli RI (2006) Performance of different broiler genotypes fed diets with varying levels of dietary crude protein and lysine. Poultry Science 85(6): 1045-1054.

Sterling KG, Vedenov DV, Pesti GM and Bakalli RI (2005) Economically optimal dietary crude protein and lysine levels for starting broiler chicks. Production Science 84(1): 29-36.

Tesseraud S, Bihan-duva LER, Peresson E, Michel J and Chagneau AM (1999) Response of Chick Lines Selected on Carcass Quality to Dietary Lysine Supply: Live Performance and Muscle Development. Production Science 8:80-84.

Yazarloo M, Sharifi SD, shariatmadari F and salehi AR (2013) Determination of optimum levels of energy and protein in grower diet of Japanese Quail (Coturnix Coturnix Japonica). Journal of Animal Production, 15:1-10.

Zaghari M, Shivazad M, Kamyab A and Nikkhah A (2007) Re evaluation of the Digestible Lysine Requirement of Arian Male Broiler Chicks by Different Diets with Cottonseed Meal. Journal of agriculture Science 9:211-218.