اثر سطوح مختلف اسیدهای آمینه جیره در سنین ابتدایی و نوع تلاقی بر صفات عملکردی، وزن اندام‌های ایمنی و نسبت هتروفیل به لنفوسیت در جوجه‌های گوشتی سویه آرین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حرفه ای - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بابل، گروه دامپزشکی، بابل، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بابل، گروه دامپزشکی، بابل

3 استادیار بخش علوم دامی مرکز تحقیقات،آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،گرگان، ایران.

چکیده

این آزمایش با هدف بررسی اثر کاهش میزان اسیدهای آمینه جیره (پیشنهاد آرین و ۶ درصدکمتر از آن تا 25 روزگی) و نوع تلاقی (کلاسیک و جدید) روی صفات عملکردی و برخی خصوصیات سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی آرین انجام شد. تعداد 500 قطعه جوجه یک روزه مخلوط از دو جنس در قالب یک طرح آماری فاکتوریل با 4 گروه آزمایشی و 5 تکرار برای هر گروه طی مدت 44 روز مورد آزمایش قرار گرفتند. میزان اسیدهای آمینه جیره با توجه به میزان لیزین قابل هضم محاسبه شد. در روزهای 21 و 42 از ورید بال 2 جوجه (نر و ماده) از هر پن خونگیری و سلول های هتروسیت و لنفوسیت شمارش شد. صفات عملکردی در سنین مختلف و وزن اندام های ایمنی در 44 روزگی اندازه گیری شد. در این آزمایش مصرف خوراک در 18 روزگی و ضریب تبدیل خوراک در 18 و 25 روزگی تحت تاثیر کاهش میزان اسیدهای آمینه جیره، افزایش یافت (05/0 p<). تفاوت معنی داری در وزن بدن و اندام های ایمنی، شمار هتروفیل و لنفوسیت و نسبت هتروفیل به لنفوسیت خون مشاهده نشد. اثر متقابل میان فاکتورهای مورد بررسی روی صفات مورد اندازه‌گیری مشاهده نشد. در کل نتایج این بررسی نشان داد عملکرد رشد تلاقی جدید در شرایط این آزمایش مشابه با تلاقی کلاسیک بود و کاهش 6 درصدی اسیدهای آمینه جیره نسبت به سطوح پیشنهادی راهنمای آرین در سنین ابتدایی تاثر منفی بر عملکرد، نسبت هتروفیل به لنفوسیت خون و وزن اندام های ایمنی نداشت.

کلیدواژه‌ها


ابراهیم نژاد، ی. و کفیلی فرد، ع. (1393). تاثیر چهار شدت متفاوت تنش صوتی در دوره آغازین و اثر آن بر عملکرد و بعضی از فراسنجه­های خونی جوجه‌های گوشتی. نشریه پژوهش های علوم دامی. شماره4. ص ص. 151- 162.

عالمی، ف.، شیوازاد، م.، زاغری، م. و مروج، ح. (1388). تاثیرسطوح مختلف آمینواسید لیزین قابل هضم بر عملکرد رشد و پاسخ ایمنی و فراسنجه های خونی جوجه‌های گوشتی. نشریه علوم دامی. شماره 83. ص ص. 28 - 21.

رامشی، ف.،  اسلامی، م. و فیاضی، ج. (1386). بررسی اثرات جیره های مرطوب بر عملکرد جوجه‌های گوشتی پس از اعمال محدودیت غذایی در دوره رشد جبرانی. امور دام و آبزیان. شماره 74. ص ص. 52 - 47.

زمانی، پ.، ایقانی، و.، رضایزدی، ک.، زرافروز، ف. و امیرآبادی فراهانی، م. (1391). عملکرد جوجه­های گوشتی نر و ماده آرین و راس تغذیه شده با جیره­های غذایی رقیق شده. نشریه پژوهش­های علوم دامی. شماره 3. ص ص. 98 - 89.

داورپور، ح. ، جانمحمدی، ح. ، تقی زاده، ا. و پیرانی، ن. (1391). واکنش جوجه‌های گوشتی سویه آربورآکرز به سطوح مختلف انرژی قابل متابولیسم و لیزین جیره غذایی. نشریه پژوهش های علوم دامی. شماره2. ص ص. 14 - 1.

صفامهر، ع.، نریمانی، م. و نوبخت، ع. (1391). تاثیر توازن الکترولیت­ها وپروتئین­های جیره غذایی بر عملکرد تولید و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی. مجله تحقیقات دامپزشکی. دوره 67 . شماره2. ص ص. 306- 297.

جهانیان، ر. و نصیری مقدم، ح. (1387). پاسخ­های عملکردی و ایمونولوژیک جوجه‌های گوشتی در برابر تغییرات سطح پروتئین و ترئونین جیره. سومین کنگره علوم دامی کشور. دانشگاه فردوسی مشهد. ص. 3.

 نصر، ج.، خیری، ف. و داودی، س. م. (1390). ارزیابی اثر نوع جیره نویسی بر عملکرد مرغان مادر گوشتی. مجله پژوهش­های نوین دامپزشکی. شماره 10. ص ص. 54 - 43.

یعقوب فر، ا. ، نوری امام زاده، ع. و وزیری گوهر، م. (1391). اثرات انرژی قابل متابولیسم ظاهری و حقیقی تصحیح شده برای ازت و اسیدهای آمینه قابل هضم و کل، بر عملکرد، بازده انرژی و پروتئین در سویه­های تجاری گوشتی راس 308 و آرین. مجله دانش و پژوهش علوم دامی. شماره 11. ص ص. 56 - 43.

یوسفی، ک. ، مروج، ح. ، حسینی، س. ع. و پاکدل، ع. (1394). اثرات اسیدهای آمینه و روش­های خوراک دهی برعملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی سویه آرین. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی). شماره 107. ص ص. 160-147.

یوسفی، ک. ، حسینی، س.  ع.، یوسفی، ح.، شجاعی، ح.، علی اکبرپور، ح. ر. و پالیزار، م. ح. (1391). اثرات سطوح مختلف آمینواسید و نوع تلاقی برعملکرد و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی سویه آرین. نشریه علوم دامی. شماره 94. ص ص. 35 - 28.

Allsep, T., Wiggins, M. and Birrenkott, G. (1990). Normal growth and white blood cell development in large white turkey embryos.  Poultry Science. 69: 2027-2034.

Anjos F. D. ,Vazquez-Anon M., Dierenfeld E. S., Parsons C. M. and Chimonyo M. )2016(. Chemical composition, amino acid digestibility, and true metabolizable energy of cowpeas as affected by roasting and extrusion processing treatments using the cecectomized rooster assay. . Journal of Applyed Poultry Research. 25: 85-94.

Bernard, L. (1998). Specific effect of lysine on broiler production: comparison with threonine and valine. Poultry Science. 77: 118-123.

Dozier, W. A., Kidd, M. T. and Corzo, A. (2008). Dietary Amino Acid Responses of Broiler Chickens. Journal of Applyed Poultry Research. 17: 157–167.

Garcia, A. R., Batal, A. B. & Baker, D. H. )2006(. Variations in the digestible lysine requirement of broiler chickens due to sex, performance parameters, rearing environment and processing yield characteristics. Poultry Science.  85: 498–504.

Gottardo E. T.,Prokoski K.,  Horn D.,  Viott  A. D., Santos T. C. and Fernandes J. I. M.  (2016). Regeneration of the intestinal mucosa in Eimeriaand E. Coli challenged broilers supplemented with amino acids. Poultry science  doi:10.3382/ps/pev356.

Cotter  P. F. (2015). An examination of the utility of heterophil-lymphocyte ratios in assessing stress of caged hens. Poultry Science 94:512–517.

Hangalapura, B. N., Nieuwland , M. G. B., De vries Reilingh, G. ,  Buyse, J., Brand, T. H. V. D., Kemp, B., and Parmentier, H. K. )2005(. Severe feed restriction enhancesc innate immunity but suppressed cellular lines divergently selected for antibody responses. Poultry Science. 84: 1520-1529.

Katanbaf, M. N., Dunninington , E. A. and Siegel, P. B. (1989). Restricted feediung in early and late-feathering chickens. 1. Growth and physiological responses. Poultry Science. 68: 344-351.

Kidd, M. T., Gerard , P. D., Heger , J.,  Kerr, B. J., Rowe, D., Sistani, K. and Burnham, D. J. (2001a). Threonine and crude protein responses in broiler chicks. Animal Feed Science and Technology. 94: 57-64.

Kidd, M. T., Peebles, E. D., Whitmarsh, S. K., Yeatman, G. B. and Wiedeman, R. F. (2001b). Growth and immunity of broiler chicks as affected by dietary arginine. Poultry Science. 80: 1535-1542.

Krams,  I.,  Vrublevska, J.,  Cirule, D., Kivleniece, I. and Krama, T. )2012(. Heterophil/lymphocyte ratios predict the magnitude of humoral immune. Comparative biochemistry and physiology. 161: 422-428

Panda, A. K., Rama Rao, S. V. , Raju, M. V. L. N., Lavanya, G., Pradeep K. R. E. and Sunder G. (2011). Early growth response of broilers to dietary lysine at fixed ratio to crude protein and essential amino acids. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. 24: 1623–1628.

Sturkie, P. D. (1995). Avian physiologhy. 4th ed. Springer verlag. New york. pp:115-270.

Wang, S., Khondowe, P., Chen, S., Yu, J., Shu, G., Zhu, X. and et al (2012). Effects of bioactive amino acide leucine , glutamate, arginine and tryptophan on feed intake and mRNA expression of relative neuropeptided in broiler chicks. Journal of Animal Science and Biotechnology. 3: 3-8.

Wijtten, P. J. A., Hangoor, E., Sparla, J. K.W. and Verstegen, W. A. (2010). Dierty amino acid levels and feed restriction affect small intestinal developmental, mortality, and weight gain of male broilers. Poultry Science. 89: 1424-1439.

Leshchinsky, T. V., and Klasing,  K. C. (2001). Relationship between the level of dietary vitamin E and the immune response of broiler chickens. Poultry Science. 80: 1590–1599.

Taschetto, D., Vieira, S. L., Angel, R., Favero, A. and Cruz, R. A. (2012). Responses of  Cobb × cobb 500 slow feathering broilers to feeding programs with increasing amino acid densities. The Journal of Livestock Science. 146: 183-188.