بررسی خصوصیات ژنتیکی بز مرخز براساس توالی ژن سیتوکروم b

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

2 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، زنجان.

3 موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. کرج. ایران..

چکیده

حفظ تنوع ژنتیکی در جمعیت بز مرخز به عنوان سرمایه ملی بسیار حائز اهمیت است. بررسی توالی نوکلئوتیدی ناحیه سیتوکروم b میتوکندری در درون جمعیت‌ها می‌تواند شاخص مناسبی از میزان تنوع موجود در جمعیت مورد مطالعه باشد. هدف از این پژوهش، بررسی ژنتیکی و فیلوژنتیکی توالی نوکلئوتیدی ناحیه سیتوکروم b ژنوم میتوکندری بز مرخز است. بدین منظور از 40 رأس بز مرخز نمونه خون جمع‌آوری گردید. پس از استخراج DNA، تکثیر قطعه 892 جفت بازی ناحیه سیتوکروم b میتوکندری توسط آغازگرهای اختصاصی انجام گرفت. قطعات تکثیر شده پس از خالص‌سازی به صورت رفت و برگشت توالی‌یابی شدند. تعداد 4 هاپلوتیپ مختلف بر اساس 4 نوکلئوتید چند شکل تعیین گردید. تنوع هاپلوتیپی و نوکلئوتیدی در نژاد بز مرخز به ترتیب 1/0 و 00239/0 برآورد شد. نتایج فیلوژنتیکی با استفاده از روش UPGM نشان داد، که بز مرخز در گروه مجزا نسبت به سایر نژادهای آسیایی قرار دارد. دلیل این فاصله احتمالا ناشی از فاصلة جغرافیایی زیاد بین محل پراکنش بز مرخز با سایر نژادهای بز می باشد.

کلیدواژه‌ها


توکلیان، ج. (1387). نگرشی بر ذخایر ژنتیکی دام و طیور ایران. انتشارات موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.ص ص. 205-209.

جوانروح علی آباد، ع.(1381). بررسی تنوع ژنتیکی شش توده بز بومی ایران با استفاده از نشانگر RAPD. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس.

نژاد گشتی، م. (1383). بررسی مولکولی تعدادی از نشانگرهای ریزماهواره در شش توده بز بومی ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.

Bellagamba, F., Moretti, V.M., Comincini, S. and Valfare, F. (2001). Identification of species in animal Feedstuffs by polymerase chain reaction restriction fragment length polymorphism analysis of Mitochondrial DNA. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 49: 3775-3781.

 Chen, S., Fan, B., Liu, B., Yu, M. and Zhao, S. (2006). Genetic variations of 13 indigenous Chinese goat breeds based on cytochrome b gene sequences. Biochemical Genetics. 44: 87-97.

 Eyre-walker, A. and Awadalla, P. (2001). Does human mtDNA recombine. Journal of Molecular Evolution. 53: 430-435.

 Hall, T.A. (1999). BioEdit: A user-friendly biological sequence alignment editor and analysis program for Windows 95/98/NT. Nucl Acids Symp Ser.  41: 95–98.

 Luikart, G., Gielly, L., ExcoYer, L., Vigne, J. D., Bouvet, J. and Taberlet, P. (2001). Multiple origins and weak phylogeographic structure in domestic goats.  Proceedings of the National Academy of Sciences. 98: 5927–5932.

 Miller, S.A., Dykes, D.D. and Polesky, H.F. (1988). A simple salting out procedure for extracting DNA  from  human  nucleated  cells. Nucleic Acids Research.  16: 1215.

 Mohammadi Pestehbig, F., Pirani, N., Shoja, J. and Mohammadhashemi, A. (2011). Determination the mtDNA D-loop Sequence in Marandi Native Chicken Population and Its Phylogenic Relationships with Other Breeds. Research Journal of Animal Sciences. 21: 1-9.

 Nei, M. and Kumar, S. (2000). Molecular Evolution and Phylogenetics. Oxford University Press, New York.

 Nei, M. (1987). Molecular Evolutionary Genetics .Columbia Univ Press, NewYork.

 Pakpahan, S., Tunas Artama, W., Widayanti, R. and Suparta, G. (2016) .Genetic  Characteristics   and   Relationship in Different Goat Populations of Indonesia Based on Cytochrome B Gene Sequences. Asian Journal of Animal Sciences.10:29-38.

Pirani, N., Mohammadhashemi, A., Alijani, S., Rezazadeh Goli, R. and Ghanbari, S. (2010). Molecular Analysis of Mazandrani native chicken population based on HVR-I region of Mitochondrial DNA. Journal Agriculture Biotechnology. 1: 53-60.

 Sutopo, J. and Kurnianto, E. (2014). The genetic diversity of Kejobong goat based on Cytochrome B gene.Journal of the Indonesian. Tropical Animal Agriculture. 39: 75-82.

 Takada, T., Kikkawa, Y., Yonekawa, H., Kawakami, S. and Amano, T. (1997). Bezoar (C. aegagrus) is a matriarchal candidate for ancestor of domestic goat (C. hircus): evidence  from  the  mitochondrial  DNA  diversity. Biochemical Genetics. 35: 315-326.

 Tamura, K., Stecher, G., Peterson, D., Filipski A. and Kumar, S. (2013). MEGA6: Molecular evolutionary genetics analysis version 6.0. Molecular Biology and Evolution. 30: 2725-2729.