اثراسیدهای چرب آلفا- لینولنیک و لینولئیک همراه با تره هالوز و سوکروز یا بدون آن‌ها بر کیفیت اسپرم بز مرخز طی فرآیند های انجماد و یخ گشایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان

2 استادیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان

چکیده

هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر اسیدهای چرب آلفا-لینولنیک و لینولئیک و قندهای تره هالوز و سوکروز بر روی کیفیت اسپرم بز مرخز پس از انجماد و یخ گشایی بود. جمع آوری اسپرم از تعداد چهار راس بز نر مرخز و با استفاده از مهبل مصنوعی انجام گرفت. نمونه های جمع آوری شده پس از ارزیابی اولیه و مخلوط شدن، به 11گروه مساوی تقسیم و به نسبت 1:10 با رقیق کنندة پایه تریس حاوی اسید های چرب رقیق شدند. ارزیابی اسپرم های یخ گشایی شده نشان داد که تیمار حاوی آلفا- لینولنیک بصورت معنی دار کیفیت اسپرم ها را بهبود بخشیده است، در صورتیکه تیمار حاوی اسید لینولئیک فقط بر صفت سلامت غشاء و اکروزم تاثیرگزار بوده است. قندهای تره هالوز و ساکارز باعث کاهش معنی دار ویژگی‌های اسپرم شدند. بعلاوه ترکیب اسید آلفا- لینولنیک و تره هالوز سلامت آکروزوم و سلامت غشاء را به طور معنی داری افزایش داده، و باعث کاهش میزان جنبایی و جنبایی پیشرونده اسپرم شدند. بعلاوه تیمارهای حاوی تمامی آنتی اکسیدانها و رقیق کننده های حاوی اسید لینولئیک و قندها به طور معنی داری باعث کاهش ویژگیهای اسپرم شدند. نتایج این پژوهش نشان داد که افزودن 20 میلی گرم در صد میلی لیتر اسید آلفا- لینولنیک به رقیق کننده برای تمام ویژگی‌های پس از انجماد اسپرم بز مرخز سودمند بوده و در ترکیب با تره هالوز نتایج بهتری داشت.

کلیدواژه‌ها


نصیری، ا. ح. 1387. اثر افزودن منبع اسیدهای چرب n-3 و ویتامین E به رقیق کننده بر قابلیت انجماد اسپرم  گاو هلشتاین. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران.

AFRC (Agricultural and Food Research Council). (1998) The nutrition of goat. An advisory manual prepared by the AFRC technical committee on responses to nutrients. CAB International, Wallingford, UK.

Aisen, E.G., Alvarez, L., Venturino, A. and Garde, J.J. (2000). Effect of trehalose and EDTA on cryoprotective action of ram semen diluents. Theriogenology, 53: 1053-1061.

Aisen, E.G., Medina, V.H. and Venturino, A. (2002). Cryopreservation and post-thawed fertility of ram semen frozen in different trehalose concentrations. Theriogenology, 57: 1801-1808.

Aitken, J. and Fisher, H. (1994). Reactive oxygen species generation and human spermatozoa: the balance of benefit and risk. Bioessays, 16: 259–267.

Al-Daraji, H.j., Al-Mashadani, H.A., Al-Hayani, W.K., Al-Hassani, A.S. and Mirza, H.A. (2010). Effect of n-3 and n-6 fatty acid supplemented diets on semen quality in Japanese quail (Coturnixcoturnix japonica). International Journal of Poultry Science, 9: 656-663.

Alvarez, J.G. and storey, B.T. (1983). Taurine, hypotaurine, epinephrine and albumin inhibit lipid peroxidation in rabbit spermatozoa and protect against loss of motility. Biology of Reproduction, 29: 548-555.

Ansari, M., Towhidi, A., Moradi Shahrbabak, M. and Bahreini, M. (2012). Docosahexaenoic acid and alpha-tocopherol improve sperm cryosurvival in goat. Journal of Animal Science, 45: 7-13.

Bilodeau, J.F., Blanchette, S., Gagnon, C. and Sirard, M.A. (2001). Thiols prevent H-O mediated loss of sperm motility in cryopreserved bull semen. Theriogenology, 56: 275-286.

Chakrabarty, J., Banerjee, D., Pal, D., De, J., Ghosh, A. and Majumder, G.C. (2007). Shedding off specific lipid constituents from sperm cell membrane during cryopreservation. Cryobiology, 57: 27-35.

Eiman, M., Aboagla, E., and Terada, T. (2003). Trehalose-enhanced fluidity of the goat sperm membrane and its protection during freezing. Biology of Reproduction, 69: 1245-1250.

Evans, G. and Maxwell, W.M.S. (1987). Salamon’s artificial insemination of sheep and goats. University Press, Sydney, NSW, Australia, 210: 148-149.

Foote, R.H., Chen, Y. and Brockett, C.C. (1993). Fertility of bull spermatozoa frozen in whole milk extender with trehalose, taurine or blood serum. Journal of Dairy Science, 76: 1908-1913.

Graaf, S.P., Peake, K., Maxwell, W.M.C., O'Brien, J.K. and Evans, G. (2007). Influence of supplementing diet with Oleic and Linoleic acid on the freezing ability and sex-sorting parameters of ram semen. Livestock Science, 110: 166–173.      

 

Grady, S.T., Scott, B.D., Brinsko, S.P. and Forrest, D.W. (2009). Dietary supplementation of 2 sources of omega-3 fatty acids and subsequent effects on fresh, cooled, and frozen seminal characteristics of stallions. Reproductive Physiology, Vol 29, No 5.

Khalili, B., Jafaroghli, M., Farshad, A. and Paresh-khiavi, M. (2010). The effects of different concentrations of glycine and systeine on the freezability of Moghani ram spermatozoa. Asian-Aust. Journal of Animal Science, 23: 318-325.

Kozdrowski, P. (2009). The effect of trehalose on post-thaw viability and fertility of European brown hare (Lepus europaeus Pallas, 1778) spermatozoa. Animal Reprodproduction Siencec, 116: 326–334.

Li, G. (2005). Cryopreservation of reproductive cells tissue. Doctoral thesis. University of science and technology of China. Abstract.      

Long, J.A. and Kramer, M. (2003). Effect of vitamin E on lipid peroxidation and fertility after artificial insemination with liquid-stored turkey semen. Poultry Science, 82: 1802-1807.

Lopes, S., Jurisicova, A., Sun, J.G. and Casper, R.F. (1998). Reactive oxygen species: potential cause for DNA fragmentation in human spermatozoa. Human Reproduction, 13: 896-900.

Maldjian, A., Pizzi, F., Gliozzi, T. and Cerolini, S. (2005). Changes in sperm quality and lipid composition during cryopreservation of boar semen. Theriogenology, 63: 411–421.

Oscar, G.P., Mosqueda, M.d.L.J. and Carvajal, S.U. (2009). Boar spermatozoa cryopreservation in low glycerol/trehalose enriched freezing media improves cellular integrity. Cryobiology, 58: 287–292.

Parks, J.E. and Graham, J.K. (1992). Effects of cryopreservation procedures on sperm membranes. Theriogenology, 38: 209-223.

Revell, G. and Mrode, R.A. (1994). An osmotic resistance test for bovine semen. Animal Reproduction Science, 36: 77-86.

SAS. 1996. SAS/STAT Software: changes and enhancements through release 6. 12. SAS Institute Inc., Cary, NC, US.