بررسی اثر متقابل سطح پروتئین جیره،‌ کنجاله‌کنجد و آنزیم فیتاز بر صفات عملکرد، لاشه و فراسنجه ‏های خونی بلدرچین ژاپنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی اثر سطح پروتئین جیره و مقادیر مختلف کنجاله کنجد مکمل شده با آنزیم فیتاز بر صفات عملکرد، لاشه و فراسنجه‏های خونی بلدرچین ژاپنی انجام گرفت. تعداد 360 قطعه جوجه مخلوط بلدرچین ژاپنی یک‌روزه بین 36 واحد آزمایشی تقسیم شدند. یک طرح کامل تصادفی با قالب فاکتوریل 2×3×2 شامل دو سطح پروتئین جیره (24 و 20 درصد)، سه سطح کنجاله کنجد (صفر، 12 و 24 درصد) با و بدون مکمل آنزیمی فیتاز با 12 تیمار، 3 تکرار و 120 قطعه جوجه در هر تکرار در دوره سنی 8 تا 42 روزگی انجام گرفت. کاهش سطح پروتئین جیره به طور معنی‏داری سبب بهبود نسبت راندمان پروتئین مصرفی، کاهش مصرف خوراک و میزان اسید اوریک خون شد (05/0P<). مصرف کنجاله کنجد باعث کاهش مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی و کاهش کلسترول خون گردید (05/0P<). افزودن آنزیم فیتاز به جیره‏های مصرفی اثر معنی‏داری بر عملکرد، فراسنجه‏های خونی و ویژگی‏های لاشه نداشت. نتایج این آزمایش نشان داد در تنظیم جیره بلدرچین می‎توان از جیره‌های کم پروتئین و کنجاله کنجد تا سطح 24 درصد بدون بروز اثر منفی بر عملکرد، لاشه و فراسنجه‎های خونی استفاده کرد همچنین این نوع جیره‏ها باعث بهبود غلظت متابولیت‏های بیوشیمیایی خون مثل اسید اوریک و کلسترول می‏شوند. استفاده از سطح پایین پروتئین و سطح بالای کنجاله کنجد در جیره اثر منفی بر عملکرد، صفات لاشه یا فراسنجه‎های خونی پرندگان ایجاد نکرد.

کلیدواژه‌ها


آزادگان مهر، م.، شمس شرق، م.، دستار، ب. و حسنی، س. (1386). تأثیر سطوح مختلف پروتئین و پروتکسین بر عملکرد جوجه‏های گوشتی. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی. شماره 3، ص. 120-110.

پوررضا، ج.، صادقی، ق. و مهری، م. (1385). تغذیه مرغ، انتشارات ارکان دانش (ترجمه). ص. 672.

دستار، ب.، خاک سفیدی، ا. و مصطفی‏لو، ی. (1387). تأثیر پروبیوتیک تپاکس و سطح پروتئین جیره بر عملکرد جوجه‏های گوشتی. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. شماره 43، ص. ۴۴۹-۴۵۹.

شریفی، م.ر.، شمس شرق، م.، دستار، ب. و حسنی، س. (1389). تأثیر سطوح مختلف پروتئین و سین بیوتیک بر عملکرد و خصوصیات لاشه بلدرچین ژاپنی. پژوهش­های تولیدات دامی. شماره 1، ص. 55-75.

شکوهمند، م. (1390). پرورش بلدرچین(چاپ سوم)، انتشارات نوربخش. ص. 21-141.

شماع، م.، ساعدی، ه. و تهرانی، ن. (1376). غذاهای دام و طیور، انتشارات دانشگاه تهران. ص. 243-247.

شورنگ، پ.، صادقی، ع. و صیداوی، ع. (1387). جیره نویسی با رایانه، نشر حق شناس. ص. 154-167.

طهوری[v1] ، ه. (1389). دایره المعارف گیاهان دارویی، انتشارات پدیده دانش تحسین. ص. 97-103.

عالمی، م.، صمدی، ف. و صمدی، ص. (1393). تأثیر پودر برگ کنگرفرنگی و ویتامین E بر عملکرد و برخی فراسنجههای خونی در بلدرچین ژاپنی گوشتی. مجله تولیدات دامی. شماره2، ص. 155-147.

کامیاب، ع. (1386). راهنمای خوراکهای دام و طیور، انتشارات حق شناس (ترجمه). ص. 36-43.

گلیان، ا. و سالار معینی، م. (1378). تغذیه طیور،واحد آموزش و پژوهش معاونت کشاورزی سازمان اقتصادی کوثر (ترجمه). ص. 72-141.

محروقی، آ. (1388). پرورش عملی بلدرچین از ابتدا تا انتها (چاپ اول)، انتشارات سروآ. ص. 257-351.

معرفت، ح.، حسنی، س.، زره داران، س. و آیت اللهی مهرجردی، ا. (1393). تخمین پارامترهای ژنتیکی برای صفات وزن بدن و لاشه در بلدرچین سفید انگلیسی. نشریه پژوهش­های علوم دامی. شماره1، ص. 83-91.

Abdel-Mageed, M.A.A., Shabaan, S.A.M. and Nadia, M.A. (2009). Effect of Threonine Supplementation on Japanese quail Fed Various Levels of Protein and Sulfur Amino Acids.2. Laying Period. Egypt Poultry Science. Vol (29) (III): (805-819).

Agbulu, O.N., Gyau, A.M. and Abakura, J.B. (2010). Effect of the replacement of sesame seed for methionine in broiler production in middle belt region – Nigeria. Journal of Emerging Trends in Educational Research and Policy Studies (JETERAPS). 1(1):16-21.

Ahmed, F., Rahman, M.S., Ahmed, S.U. and Miah, M.Y. (2004). Performance of broiler on phytase supplemented soybean meal based diet. International Journal of Poultry Science. 3(4):266-271.

Al-Harthi, M.A. and El-Deek, A.A. (2008). Evaluation of sesame meal replacement in broiler diets with phytase and probiotic supplementation. Egypt Poultry Science .(29) (I) :(99-125).

Angel, R., Tamim, N.M., Applegate, T.J., Dhandu, A.S. and Ellestad, L.E. (2002). Phytic Acid Chemistry: Influence onphytin-phosphorus availability and phytase efficacy. Journal Poultry Science Association, Inc. 11:471–4803.

Babu, M., Sundarasu, V. and Kothandaraman, M. (1986). Studies in energy and protein requairments of broiler chicken. Indian Journal of Poultry Science. 26:275-279.

Collin, A., Malheiros, R.D., Moraes, V.M.B., Van As, P., Darras, V.M., Taouis, Decuypere M.E. and Buyse, J. (2003). Effect of dietary macro nutrient content on energy metabolism and uncoupling protein mRNA expression in broiler chickens. British Journal of Nutrition. 90: 261-269.

Dilger, R.N., Onyango, E.M., Sands, J.S. and Adeola, O. (2004). Evaluation of microbial phytase in broiler diets. Poultry Science. 83:962–970.

Furlan, R.L., FariaFiho, D.E., Rosa, P.S. and Macari, M. (2004). Does low-protein diet improve broiler performance under heat stress condition. Brazillain Journal of Poultry Science. 6:71-79.

Greiner, R. and Konietzny, U. (2006). Phytase for food application. Food Technology and Biotechnology. 44(2):125–140.

Jamal, M., Omar, A. and Sabha, R. (2009). Effects of phytase on broilers performance and body status of phosphorus. Hebron University Research Journal. Vol(4), No.(1), pp.(55 – 66)

Kamar, V., Sinha, K., Makkar, H. and Becker, K. (2010). Dietary roles of phytate and phytase in human nutrition: a review. Food Chemistry. 120: 945-959.    

Kamran, Z.,Sarwar, M.,Un-Nisa, M.,Nadam, M.A and Mahmood, S. (2010) Effect of low levels of dietary crude protein with constant metabolizable energy on nitrogen extcretion, litter composition and blood parameters of  broilers.International Journal of Agriculture and Biology. 12:401-405.

Kaneko, K.,Yamasaki, K., Tagawa, Y., Tokunaga, M., Tobisa, M. and Furuse,M. (2002). Effects of dietary sesame meal on growth, meat ingredient and lipid accumulation in broilers. Journal of Poultry Science. ISSN.0029-0254. Vol. No. V. 39(1) p. 56-62.

Kaur, S., Mandal, A.B., Singh, K.B. and Kadam, M.M. (2007). The response of Japanese quail (heavy body weight line) to dietary energy levels and graded essential amino acids levels on growth performance and immune-cometence. Livestock Science.117:255-262.

Kliment, M., Angelovièová, M. and Nagy, S. (2012). The Effect of microbial phytase on broiler chicken production and nutritional quality of meat. Animal Science and Biotechnologies. 45 (1).

Lomeli, J.J., Flores, L.R. and Barajas, R. (2009). Influence of descending dietary-protein levels on performance of fattening Japanese quail: II. Response during the cool season.Proceedings, Western Section. American Society of Animal Science. Vol. 60.

Mamputu, M. and Buhr, R.J. (1995). Effect of substituting sesame meal for soybean meal on layer and broiler performance. Poultry Science. 74:672–684.

Ngele, G. T., Oyawoye, E.O. and Doma, U.D. (2011). Performance of broiler chickens fed raw and toasted sesame seed as a source of methionine. Continental J. Agricultural Science. 5(1): 33-38.

NRC. (1994) Nutrient requirements of poultry.(9th Ed).National Academy Press. Washington DC.

Otutumi, K.L., Furlan, C.A., Martins, N.E., Grasia, M.R.E., Ton, S.P.A. and Montiro, C.A. (2009). Effect of the addition of probiotic on performance, carcass yield and crude protein nutritional requirements of meat quails. RevistaBrasileira de Zootecnia. 38: 299-306.

Pan, Y. and Hy, L. (1992). The optimum allowance of sesame cake meal for broilers Chinese. Journal of Animal Science. 28:5. Pp 26-27.

Ravindran, V., Bryden, W. L. and Kornegay, E. T. (1995). Phytates: Occurrence bioavailability and implications in poultry nutrition. Poultry and Avian Biology Reviews. 6:125–143.

Rynsburger, J.M. (2009). Physiological and nutritional factors affecting protein digestion in broiler chickens. A thesis for the degree of master of science in the Department of Animal and Poultry Science. University of Sasktchewan. Saskatoon. Canada.

SAS. (2002). Statistical analysis system.Version 9.1.SAS Institute Inc., Cary, NC, USA.

Warldroup, P.W., Mitchell, R.J., Payne, J.R. and Hazen, K.R. (1976). Performance of chicks fed diets formulated to minimize excess levels of essential amino acids. Poultry Science. 55: 243-253.

Yamauchi, K., Samanya, M., Seki, K., Ijiri, N. and Thongwittaya, N. (2006). Influence of dietary sesame meal level on histological alterations of the intestinal mucosa and growth performance of chickens. Poultry Science Association, Inc.

Yamazaki, M., Murkakami, H. and Takemasa, M. (1996). Reproduction of nitrogen excreted from broiler chickes by feeding low protein, amino acid-supplemented diets. Japan Poultry Science. 33:249-255.