تأثیر شکل خوراک، ارقام جو و مکمل آنزیمی بر عملکرد، خصوصیات لاشه و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی تغذیه طیور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

3 عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

4 عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده

آزمایشی با روش فاکتوریل 2×2×3 با قالب کاملاً تصادفی در 12 تیمار ، 3 تکرار و 27 قطعه جوجه در هر تکرار برای بررسی تأثیر شکل خوراک، رقم جو و مکمل آنزیمی بر عملکرد، خصوصیات لاشه و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی با استفاده از 972 قطعه جوجه گوشتی سویه راس 308 اجرا شد. عامل‌های اصلی و سطوح هر عامل شامل رقم جو (فجر، ریحانه و یوسف)، شکل خوراک (آردی و پلت) و سطح آنزیم (صفر و 05/0گرم در کیلوگرم) بودند. بر اساس نتایج حاصله در کل دوره پرورش، مقدار مصرف خوراک و سرعت رشد تحت تأثیر اثرات اصلی و اثرات متقابل تیمارهای آزمایشی قرار گرفت (05/0> P). اثرات اصلی (به استثنای رقم) و اثرات متقابل شاخص کارآیی تولید را تحت تأثیر قرار_دادند (05/0> P). پلت نمودن جیره و استفاده از آنزیم، عملکرد و درصد وزن نسبی کبد و صفرا را به طور معنی داری بهبود داد (05/0> P). عیار پادتن تولیدی علیه گلبول قرمز گوسفند (SRBC) و ایمنوگلوبولین نوعIgM تحت تأثیر اثرات اصلی و اثرات متقابل بین عوامل قرار نگرفت، اما غلظت ایمنوگلوبولین نوع IgG با افزودن آنزیم به جیره‌ها بطور معنی‌داری افزایش یافت (05/0> P). نتایج این تحقیق نشان داد استفاده از جو رقم ریحانه به شکل پلت و همراه با آنزیم بدون اثر منفی بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی قابل توصیه است.

کلیدواژه‌ها


آذربایجانی، ع. (1375). روش­های مختلف فرآوری جو در تغذیه جوجه­های گوشتی و مرغان تخم­گذار. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه صنعتی اصفهان.

ایلا.ن. و شیوازاد.م. (1386). مقایسه ارزش غذایی جو بدون پوشینه با جو معمولی در تغذیه خروس­های بالغ لگهورن. مجله علوم کشاورزی ایران .13، (1): 221-211.

ببران.ص.و هنربخش.ن.(1387)، "بحران وضعیت آب در جهان و ایران"، فصلنامه راهبرد، سال 16، شماره 48: 212-193.

پیشنمازی ع، پوررضا ج. (1378) . تأثیر جایگزینی جو به جای ذرت، با و بدون استفاده از آنزیم در تغذیه جوجه­های گوشتی. مجله علوم آب و خاک - علوم و فنون کشاورزی ومنابع طبیعی -. جلد ۳ شماره ۲ . ۷۵-۹۱.

ساکی، ع .،میرزایی، س.، قاضی، ش.، معینی، م.م.وصاحبی اعلا، م. (1390).اثر سطوح مختلف جو مولتی آنزیم بر انرژی قابل متابولیسم، قابلیت هضم ماده خشک و پروتئین جیره و عملکرد جوجه­های گوشتی .مجله علوم دامی ایران. دوره 42 ، شماره 3 ، شماره صفحه 283 - 275

شریفی ، سید داود، فرید شریعتمداری ، اکبر یعقوب فر ، سیداحمد میرهادی و سیدمحمد نایب آقایی. (1384). تعیین اثرات سطوح مختلف آنزیم و جو بدون پوشینه بر عملکرد جوجه­های گوشتی. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی 12، .: 92-83.

قیصری ع ، پورآباده ا.ح، پوررضا ج، محلوجی م و ر بهادران. (1386). تعیین ترکیب شیمیایی و انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری ارقام مختلف جو در جوجه­های گوشتی. مجله‌ی علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی/ سال یازدهم/ شماره‌ی 41(ب)/ 415-405.

 یعقوب فر، ا.و ح. فضایلی. (1378) .تعیین انرژی زایی جو بدون پوسته در تغذیه طیور.مجله پژوهش و سازندگی: شماره45 : 123-122

Abdollahi, M.R., Ravindran, V., Wester, T.J., Ravindran, G.and Thomas, D.V.(2011). Influence of feed form and   conditioning temperature on performance, apparent metabolisable energy and ileal digestibility of starch and nitrogen in broiler starters fed wheat-based diet. Animal. Feed Science and. Technology. 168, 88–99.

Alvarenga, R.R. Zangeronimo, M.G. Rodrigues, P.B. Pereira, L.J. Wolp, R.C.and Almeida, E.C. (2013). Formulation of diets for poultry: The importance of prediction equations to estimate the energy values. Arch. Zootec. 62 (R): 1-11.

Amerah, A.M., Ravindran, V., Lentle, R.G. and Thomas, D.G.(2007b). Influence of feed particle size and feed form on the performance, energy utilisation, digestive tract development, and digesta parameters of broiler starters. Poultry Journal. Science. 86, 2615–2623

AOAC (2000). Official methods of analysis of the Association of Official Analytical Chemists. vols. 16th Ed.

Bao, Y.M. and Choct, M. (2010). Dietary NSP nutrition and intestinal immune system for broiler chickens. World's Poultry. Science. Journal. 66(3): 511-518.

Bennett, C. D., H. L. Classen, and C. Riddell. (2002). Feeding broiler chickens wheat and barley diets containing whole, ground and pelleted grain. Poultry science. 81: 995-1003.

Engberg, R.M., Hedemann, M.S. and Jensen, B.B. (2002). The influence of grinding and pelleting of feed on the microbial composition and activity in the digestive tract of broiler chickens. British. Poultry. Science. 43, 569–579.

Englyst, H.N., Quigley, M.E. Hudson, G.J. and Cummings, J.H. (1994). [v1] Determination of dietary fibre as non-starch polysaccharides by gas-liquid chromatography. Analyst .... American Journal of Clinical Nutrition;59:1153S-61 S. 53.

Garcia, M., Lazaro, R., Latorre, M.A., Gracia, M.I. and Mateos, G.G. (2008). Influence of enzyme supplementation and heat processing of barley on digestive traits and productive performance of broilers. Poultry. Science. 87:940-948.

Humphrey B.D. and Klasing K.C. (2007). Modulation of nutrient metabolism and homeostasis by the immune system. World's Poultry Science Journal; 60(1):90-100.

Isakov, N., Feldmann, M.and segel, S ,(2005). The mechanism of modulation of humoral immune responses after injection of mice with SRBC. Journal of Immunology, 128: 969-975

Latshaw, J.D. and Moritz, J.S. (2009). The partitioning of metabolisable energy by broiler chickens. Poultry. Science. 88, 98–105.

Lentle RG, Janssen PW, and Asvarujanon P. (2007). High definition mapping of circular and longitudinal motility in the terminal ileum of the brushtail possum Trichosurus Vulpecula with watery and viscous perfusates. Journal of Comparative Physiology; 177(5):543-556.

Lentle RG and Janssen PW. (2008). Physical characteristics of digesta and their influence on flow and mixing in the mammalian intestine: a review. Journal of Comparative Physiology; 178(6):673-690.

Mathlouthi, N., H. Juin, and M. Larbier. (2003). [v2] Effect of xylanase and β-glucanase supplementation of wheat- or wheat- and barley-based diets on the performance of male turkeys. British. Poultry. Science. 44:291–298.

Nelson, N.A., N. Lakshmana and S.J. Lanont. 1995. Sheep red blood cell and burrucella abortus antibody response chicken selected for multi trait immune competence. Journal of Poultry Science,74: 1603-1609.

Ravindran V, Cabahug S, Ravindran G and Bryden WL.(1999[v3] ). Influence of microbial phytase on apparent ileal amino acid digestibility in feedstuffs for broilers. Poultry. Science 78: 699-706.

Reshadi-Nejad.SH, Tabeidian, SA, and M. Toghyani (2015) The Effect of Diet type (Mash, Pellets, Extruded and Crumble) on some Immune Responses Broiler Chicken. Biological. Forum. Journal. 7(1):901-904.

SAS Institute. (2002). SAS® User’s Guide: Statistics. Version 9.3 Edition. SAS Institute Inc., Cary, NC.

Svihus, B., and M. Gullord. (2002). Effect of chemical content and physical characteristics on nutritional value of wheat, barley and oats for poultry. Animal. Feed Science and. Technology. 102:71-92.

Villamide, M. J., J. M. Fuente, P. Perez DE Ayeal, and A. Flores. (1997). Energy Utilization of eight barley cultivars for poultry: effect of different enzyme addition. Poultry. Science. 76: 834-840.

Wang. Z.R., S.Y. Qiao, W. Q. Lu, and D. F. Li. (2005). Effects of Enzyme Supplementation on Performance, Nutrient Digestibility, Gastrointestinal Morphology, and Volatile Fatty Acid Profiles in the Hindgut of Broilers Fed Wheat-based Diets. Poultry. Science. 84:875–881.