تاثیر دانه های کتان و کلزا بر قابلیت هضم و برخی فراسنجه های خونی میش های کردی در اواخر دوره آبستنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تغذیه دام، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری تغذیه نشخوارکنندگان

3 دانشیار فیزیولوژی تولید مثل دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

تاثیر افزودن دانه های کتان و کلزا بر پاسخ های عملکردی، قابلیت هضم مواد مغذی، برخی فراسنجه های خونی و شکمبه ای میش های نژاد کردی در اواخر آبستنی و در قالب یک طرح کاملا تصادفی بررسی شد. 36 راس میش کردی به طور تصادفی به یکی از چهار تیمار آزمایشی اختصاص یافتند. تیمارها شامل: جیره بدون دانه روغنی، جیره حاوی 6 درصد دانه کلزا ،جیره حاوی 6 درصد دانه کتان و یا مخلوط 3 درصد دانه کتان و 3 درصد دانه کلزا (ماده خشک) بودند. افزودن دانه های روغنی بر مصرف ماده خشک، وزن بدن میش ها، و همچنین قابلیت هضم مواد مغذی در کل دستگاه گوارش، تاثیر معنی داری نداشت. با این حال قابلیت هضم چربی در تیمارهای حاوی دانه کلزا بهبود یافت (05/0P<). دانه کتان سبب افزایش غلظت گلوکز، کلسترول و انسولین خون شد اما نیتروژن آمونیاکی شکمبه و نیتروژن اوره ای خون را کاهش داد (05/0P<). استفاده از منبع چربی در جیره فرایندهای ساخت هپاتیکی کلسترول را افزایش داده و سبب افزایش کلسترول خون می شود. به طور کلی نتیجه گرفته می شود که افزودن دانه های روغنی کتان، کلزا یا مخلوط این دو بدون تاثیر منفی بر تخمیر شکمبه، سبب بهبود برخی فراسنجه های خونی در اواخر دوره آبستنی میش ها می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


دقیق کیا، ح.، اصلانی کردکندی، غ.، مقدم، غ.، علیجان. ص. و حسین­خانی، ع. (1391). تاثیر دانه­­ های روغنی بذرک و سویا در جیره فلاشینگ میش های مغانی بر عملکرد تولید مثلی آنها در خارج از فصل تولیدمثل. نشریه پژوهشهای علوم دامی. شماره  3. ص. 173-184.

دیانی، ا.، افشار منش، م. (1384). تاثیر تغذیه پنبه دانه کامل بر جمعیت پروتوزوآ، اسیدیته و غلظت ازت       آمونیاکی شکمبه. چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران. مرکز بین­المللی علوم و       تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی. کرمان.

رنجزاد، م.، خیامی، م.، اسدی، ا. (1388). اندازه گیری و بررسی میزان اسیدهای چرب امگا-3 و امگا-6 در گونه­های مهم جنس کتان. فصلنامه گیاهان دارویی. سال هشتم، دوره چهارم.

Akbarinejad, V., A. Niasari-Naslaji, H. Mahmoudzadeh, and Mohajer, M. (2012). Effects of diets enriched in different sources of fatty acids on reproductive performance of Zel sheep. Iranian  Journal of Veterinary Research, Shiraz University, Vol. 13, No. 4, Ser. No. 41.

Association of official Analytical. (1999). Official Methods of Analysis. AOAC. Washington, D.C.

Baliki, E.A., Gurdogan, Y. F. (2007). Blood metabolite concentrations during pregnancy and

     postpartum in Akkaraman ewes. Journal of Small Ruminant Research 67(2–3): 247-251.

Bork, N.R., Schroeder, J.W., Lardy, G. P., Vonnahme, K. A., Bauer, M. L., Buchanan, D. S.,

    Shaver, R.D., and Frick, P.M. (2014). Effect of feeding rolled flaxseed on milk fatty acid

     profiles and reproductive performance of dairy cows. Journal of Animal Science. 88:3739–3748.

Byers, F.M. and Schelling, G.T. (1988). Lipids in ruminant nutrition. In: D.C. Church (Ed.)The

     Ruminant Animal: Journal of Digestive Physiology and Nutrition. Pp 298-310.

Prentice-Hall, Inglewood Cliffs, NJ. Confield, R.W. and Butler,  W.R. (1991). Energy balance first ovulation and the effects of Naloxene on LH secretion in early postpartum dairy cows. Journal ofAnimal Science. 69:740.

Dang Van, Q. Bejarano, C., Mignolet, L.E., Coulmier, D., Froidmont, E., Larondelle, Y., and Focant, M. (2011). Effectiveness of extruded rapeseed associated with an alfalfa protein concentrate in enhancing the bovine milk fatty acid composition. Journal of Dairy Science. 94:4005– 4015.

Dirandeh, E., Towhidi, A., Zeinoaldini, S., Ganjkhanlou,  M., Ansari Pirsaraei, Z., and Fouladi-

      Nashta,  A.( 2013) . Effects of different polyunsaturated fatty acid supplementations during the postpartum periods of early lactating dairy cows on milk yield, metabolic responses, and

      reproductive performances. Journal of Animal Science. 91:713–721.

Drackley, JK.1999. ADSA Foundation Scholar Award. Biology of dairy cows during the transition period: the finalfrontier. Journal of Dairy Science. 82: 2259-2273.

Fahey, j., Boland, M.P., Ocallaghan, D. (1998). Effect of dietary urea and emberyo development in superovu-lated donor ewes and on emberyo survival following transfer in recipient ewes. Proc. BSAS (ABS(, 182. 

Firestone, D. (1994). Official Methods & Recommended Practices of the American Oil Chemists´ Society, (4th ed), AOCS Press, Champaiyn, IL, USA.

Funston, R. N.( 2004). Fat supplementation and reproduction in beef females. Journal of Animal

     Science. Vol.82, No.13 (January 2004), pp. 154-161. E suppl. ISSN 1525-3163.

Gonthier, C., Mustafa, A.F., Berthiaume, R., Petit, H.V., Martineau, R., and Ouellet, D.R. (2004). Effects of feeding micronized and extruded flaxseed on ruminal fermentation and nutrient utilization by dairy cows. Journal of Dairy Science. 87:1854–1863. 

Hayirli, A., Bremmer, D.R., Bertics, S.J., Socha, M.T., and Grummer, R.R. (2001). Effect of

      chromium supplementation on production and metabolic parameters in periparturient dairy

      cows. Journal of Dairy Science. 84:1218-1230.

Hess, B.W., Moss, G. E., and Rule, D.C. 2008. A decade of developments in the area of fat supplementation research with beef cattle and sheep. Journal of Animal Science. 86: 188-204.

Ipharraguerre, I. R., Reynal, S.M., Lineiro, M., Broderick, G.A., and Clarck, J. (2007). A Vomposition of Sampling Sites, Digesta and Microbial References for Assessing the Postruminal Supply of Nutrients in Dairy Cows. Journal of Dairy Science. 90:1904-1919.

Jahani-Moghadam, M., Mahjoub, E., and Dirandeh, E.(2015). Effect of linseed feeding on blood

      metabolites, incidence of cystic follicles, and productive and reproductive performance in

      fresh Holstein dairy cows. Journal of Dairy Science. 98:1828–1835.

Mustafa, A.F., Gonthier, C., and Ouellet, D.R. (2003). Effects of extrusion of flaxseed on ruminal and postruminal nutrient digestibilities. Archives of Animal Nutrition 57(6), 455 - 463.

National Research Council. (2007). Nutrient Requirements of sheep. Washington, D.C., National Academy Press.

Nelda, R., Paz, R., Masson, L., Ortiz, J., Gonzalez, K.  Tapia, K., and Dobaganes, C. (2007).

      Effect of a-tocopherol, a-tocotrienol and Rosa Mosqueta Shell Extract on the Performance of

      Antioxidant-Stripped Canola Oil (Brassica Sp.) at High Temperature. Journal of Food Chemistry. 104:383-389.

Pires, J.A.A., Pescara, J.B., Brickner, A.E., Rio, N.S.d., Cunha, A.P., and Grummer, R.R. (2008). Effects of abomasal infusion of linseed oil on responses to glucose and insulin in Holstein Cows. Journal of Dairy Science. 91:1378-1390.

Petit, H.V., Tremblay, G., Etremblay. F., and Nadeau, P. (2002). Ruminal biohydrogenation of fatty acids, protein degradability, and dry matter digestibility of flaxseed treated with different sugar and heat combinations. Canadian Journal of Animal Science. 82(2), 241-250.

Reveneau, C.V., Ribeiro, D.M., Eastridge, M.L., St-Pierre, N.R., and Firkins, J.L. (2005).

       Processing whole cottonseed moderates fatty acid metabolism and improves performance by

       dairy cows. Journal of Dairy Science. 88:4342–4355.

Salin, S., Taponen, J., Elo, K., Simpura, I., Vanhatalo, A., Boston, R., and Kokkonen, T. (2012).

        Effects of abomasal infusion of tallow or camelina oil on responses to glucose and insulin in

       dairy cows during late pregnancy. Journal of Dairy Science. 95:3812-3825.

Sandrock, C. M., Armentano, L.E., Thomas, D.L., and Berget, Y.M. (2009). Effect of protein degradability on milk production of dairy ewes. Journal of Dairy Science. 92: 4507-4513.

Santos, J. E. P., Bilby, T. R., Thatcher, W. W., Staples, C. R., and Silvestre,  F.T. (2008). Long

       chain fatty acids of diet as factors influencing reproduction in cattle. Reproduction in        Domestic Animals, Vol.43, No. Suppl. 2 (July 2008), pp. 23-30. ISSN 1627-3591.

Santos, J. E., Bisinotto, R. S., Ribeiro, E.S., Lima, F. S., Greco, L.F., Staples, C.R., and         Thatcher, W.W. (2010). Applying nutrition and physiology to improve reproduction in dairy cattle. Soc. Reprod. Fertil. Suppl. 67:387–403.

Schroeder, J.W., Bauer,  M. L., and Bork, N.R. (2014). Effect of flaxseed physical form on digestibility of lactation diets fed to Holstein steers. Journal of Dairy Science. 97:5718–5728.

Annicchiarico, A., Albenzio, G.M., Taibi, L., Muscio, A., and Dell’Aquila, S. (2001). Effects of

        solar radiation and feeding time on behavior, immune response and production of lactating ewes under high ambient temperature. Journal of Dairy Science. 84: 629-640.

Smith, F. E. and Murphy, T. A. (1993). Analysis of Rumen Ammonia and Blood Urea Nitrogen.

     www.liferaydemo.unl.edu.

Staples, C. R., Burke,  J. M., and Thatcher , W. W. (1998). Influence of supplemental fats on reproductive tissues and performance of lactating cows. Journal of Dairy Science. 81: 856-871.

Staples, C. R., Santos,  J.E.P., and Thatcher,  W.W. (2008). Lipid-fatty acid supplements and

      reproduction/health implications. Proc. Dairy Cattle Reprod. Counc. Conf, Denver, CO. pp

     53-62.

Sullivan, J.L., J. Huber, T., Price, R.L., and Harper, J.M. (1993). Comparison of digestibility, nutritive value, and storage characteristics of different forms of cottonseed in diets fed to lactating dairy cows. Journal of Animal Science. 71:2837–2842.

Turner, T. (2010). Influence of Oilseed Supplementation on Ruminant Meat and Milk with Emphasis on Fatty Acids. Doctoral Thesis, Swedish University of Agricultural Science.

Van Keoulen, V. and Young, B.H. (1977). Evaluation of acid-insoluble ash as natural marker in ruminant digestibility studies. Journal of Animal Science. 26:119-135.

Van Soest, P.J., Robertson, J.B., and Lewis, B.A. (1991). Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science. 74:3583– 3597.

Wang, X., Chan, C.b. (2015). n-3 polyunsaturated fatty acids and insulin secretion. Journal of       Endocrinology. 224: 97-106.

Ward, A. T., Wittenberg, K.M., and Przybylski, R. 2002. Bovine milk fatty acid profiles produced by feeding diets containing solin, flax and canola. Journal of Dairy Science. 85:1191–1196.