مطالعه عملکرد برخی صفات تولیدی، تولید مثلی، ترکیب گله و اقتصادی گاوداری های سنتی کوچک در زابل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شهرکرد، ایران

2 بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زابل، ایران

3 موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

به منظور بررسی عملکرد تولیدی گاوداری های سنتی کوچک از رکوردهای تعداد 429 واحد گاوداری در 44 روستای شهرستان زابل شامل 1728 راس گاو مولد طی بهار 1394 تا بهار 1395 استفاده شده است. متوسط کل شیر تولیدی و فروخته شده روزانه هر واحد به ترتیب 66/13 و 82/7 کیلوگرم و متوسط تولید شیر روزانه هر راس گاو 24/7 کیلوگرم بود. میانگین کل عملکرد صفات تولید مثلی و تلفات به صورت 71/28 ماه برای سن در اولین گوساله زائی، 17/14 ماه برای فاصله گوساله زائی، 66/232 روز برای طول دوره شیردهی، 76/7% برای تلفات گوساله ها تا سن یک سالگی و 35/1% برای تلفات گاو بالغ بودند. میانگین خوراک مصرفی روزانه هر راس گاو 36/13 کیلوگرم با نسبت کنسانتره 33/29 درصد برآورد شد. میانگین کل هزینه خوراک روزانه هر راس گاو و درآمد حاصل از فروش شیر روزانه هر واحد به ترتیب 83 و 90 هزار ریال و ارزش شیر تولیدی به هزینه خوراک روزانه هر گاو، نسبت خوراک مصرفی به متوسط تولید شیر روزانه و نسبت قیمت شیر به هزینه هر واحد خوراک نیز به ترتیب 48/95%، 20/2 و 97/1 بدست آمد. میانگین اندازه کل گله 76/8 راس بترتیب شامل 57/30% گاو شیرده،20/16% گاو خشک، 95/11% گوساله ماده شیرخوار، 79/11% گوساله نر شیرخوار، 18/10% گوساله نر در حال رشد، 03/10% گوساله ماده در حال رشد، 76/5% گاو نر بالغ و 52/3% تلیسه آبستن بود. برای اغلب صفات مورد بررسی تنوع قابل ملاحظه ای بین فصول، نژاد، سیستم پرورش و اندازه گله های مختلف مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


آمارنامه کشاورزی (1394). جلد دوم، دفتر آمار و فناوری اطلاعات، وزارت جهاد کشاورزی. صص: 107-96.

چوکانی، آ.، دادپسند، م.، میرزائی، ح.ر.، رکوعی، م. و صیاد نژاد، م.ب. (1388). برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی صفات تولید مثلی و ارتباط آنها با تولید شیر و مقدار چربی در گاوهای هلشتاین ایران. مجله علوم دامی ایران. دوره 40، شماره 4، ص ص 61-53.

وطن خواه، م. و فرجی، م. (1390). مطالعه عملکرد برخی صفات تولیدی، تولید مثلی و اقتصادی گاوداری های سنتی کوچک در استان چهارمحال و بختیاری. مجله علوم دامی ایران. دوره 42، شماره 4، ص ص 296-285.

Abraha, S., Belihu, K., Bekana, M. & Lobago, F. (2009). Milk yield and reproductive performance of dairy cattle under smallholder management system in North-eastern Amhara region, Ethiopia. Tropical Animal Health Production. 41: 1579-1604.

Ansari-Lari, M., Rezagholi, M. & Reiszadeh, M. (2009). Trends in calving ages and calving intervals for Iranian Holsteins in Fars province, southern Iran. Tropical Animal Health Production. 41: 1283-1288.

Bayemi, P.H., Webb, E.C., Naoussi, P. & Manjeli, Y. (2007). Economic opportunity survey of small scale dairy farms of the north west province of Cameroon. Tropical Animal Health and Production. 39: 583–592.

FAO. (2010). Status and Prospects for Smallholder Milk Production A Global Perspective, 186 p.

Ferreira, N., Cattoni, C. J., Caceres, S. C. & Frutos, J. (2007). An economic opportunity survey of small dairy farms in Paraguay. Tropical Animal Health and Production. 39: 603-610.

Nordlund, K.V., Goodger, W.J., Bennett, T.B., Shamsuddin, M. and Klos. R.F. (2007). Methods for conducting an economic survey in small-olding dairy farms. Tropical Animal Health and Production. 39: 557-566.

SAS, (2004). Statistical Analysis Systems. Release 9. 2, Cary, NC: SAS Institute Inc.

Tolkamp, B., Wall, E., Roehe, R., Newbold, J. and Zaralis, K. (2010). Review of nutrient efficiency in different breeds of farm livestock. Final Research Project, SAC, 105 P.