تأثیر نوع انرژی قابل متابولیسم و منبع برآوردی داده‌های اسیدآمینه‌ی کل در جیره‌نویسی‌کاربردی بر عملکرد تولیدی جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، تغذیه دام وطیور، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استاد گروه تغذیه دام و طیور، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

3 دانشیار گروه تغذیه دام و طیور، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

اثر نوع بیان انرژی و الگوی اسیدآمینه کل، بر عملکرد رشد، اجزای لاشه و کیفیت بستر جوجه‌هـای گوشـتی سـویه‌ی تجـاری راس- 308 با استفاده از شش تیمار، سه تکرار و تعداد 10 قطعه جوجه‌ی گوشتی (مخلوط دو جنس) در هر تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل 3×2 انجام شد. تیمار‌های آزمایشی شامل دو نوع انرژی قابل متابولیسم (AMEn و TMEn) و سه نوع الگوی اسید آمینه (NRC، ایوانیک و آجینوموتو) در دوره‌های آغازین (10-1 روزگی)، رشد (24-11 روزگی) و پایانی (42-25 روزگی) بودند. استفاده از انرژی ظاهری تصحیح شده بر اساس ازت در جیره‌نویسی سبب افزایش نسبی مقادیر مصرف خوراک و افزایش وزن جوجه‌های گوشتی در دوره‌ی رشد (24-11 روزگی) و کل دوره‌ی پرورش (42-1 روزگی) شد. در کل دوره‌ی پرورش (42-1 روزگی) نوع بیان انرژی بر ضریب تبدیل غذایی، نسبت راندمان انرژی و پروتئین، شاخص تولید اروپایی، اجزای لاشه و کیفیت بستر تأثیر معنی‌دار نداشت (05/0<P). استفاده از الگوهای اسیدآمینه‌ی ان آر سی و ایوانیک نسبت به آجینوموتو به طور معنی‌داری سبب بهبود ضریب تبدیل غذایی و افزایش نسبت راندمان انرژی و پروتئین و همچنین بهبود شاخص تولید اروپایی در کل دوره‌ی پرورش شد (05/0P<). بر اساس نتایج این آزمایش، به نظر می‌رسد الگوی اسیدآمینه‌ی ان آر سی و ایوانیک در شرایط این آزمایش نسبت به آجینوموتو سبب بهبود عملکرد تولیدی جوجه‌های گوشتی می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


یاری، پ.، یعقوبفر، ا.، شهریار، ح.، ابراهیم­نژاد، ی.، گودرزی، س. و پاپی، ن. (1394). تأثیر شیوه­های مختلف بیان و تأمین اسیدهای آمینه و انرژی قابل متابولیسم جیره­های غذایی بر فراسنجه­های تولیدی و متابولیک جوجه­های گوشتی سویه‌ی آرین. نشریه‌ی علوم دامی. شماره‌ی 106. ص. ص. 245-243.

یعقوب‌فر، ا.، کرکودی، ک. و دیباییان، م. (a 1390). تأثیر سیستم­های متفاوت بیان انرژی قابل متابولیسم و اسید­های آمینه در جیره­های غذایی، بر عملکرد و خصوصیات لاشه‌ی جوجه­های گوشتی. نشریه‌ی پژوهش­های تولیدات دامی. جلد 2. ص. ص. 11-1.

یعقوب‌فر، ا.، نادی­پور، ا. و افضل شریفی‌زاده، ا. (b1390). اثرات انرژی قابل متابولیسم ظاهری و حقیقی تصحیح شده برای ازت با اسید­های آمینه­ی کل و قابل هضم جیره­های غذایی بر عملکرد جوجه‌های گوشتی. نشریه علوم دامی. جلد 90. ص.ص. 46-34.

Ajinomoto Heartland. )2010(. Chicago.http://aaa. lysine. Com. /AA Table/ ingredients.

Ajuyah, A. O., Lee, K. H., Hardin, R. T. and Sim, J. S. )1991(. Changes in the yield and in fed full fat oil seeds. Journal of Poultry Science. 70: 2304-2314.

AOAC. (2016). Official methods of analysis. 16th ed. Association of Official Analytical Chemists. Arlington.

VA.

Coufal, C. D., Chavez, C., Niemeyer, P. R. and Carey, J. B. )2006(. Measurement of broiler litter production rates and nutrient content using recycled litter. Poultry Science. 85: 398-403

Dale, N. and Batal, A. )2015(. J-Poultry Web. http://www.poultry.uga.edu/soybeans /metabolizable energy sbm.pps. Accessed on September 12. 2015

Evonic Industries. )2010(. Amino Data 3.0, Platinum version. Feed additive. Degussa AG, Hanau-Wolfgang, Germany. http://www.aminodat.com.

Hughes, R. J. and Choct, M. )1999(. Chemical and physical characteristics of grains related to variability in energy and amino acid availability in poultry. Australian Journal of Agricultural Research. 50: 689-701.

Khosravi, M. Dastar, B. Aalami, M. Shawrang, P. and Ashayerizadeh, O. (2016). Comparison of gamma-irradiation and enzyme supplemention to eliminate antinutritional factors in rice bran in broiler chicken diets.

Livestock Science. 191: 51-56.

Kong, C. and  Adeola, O. (2016). Determination of ileal digestible and apparent metabolizable energy contents of expeller- extracted and solvent- extracted canola meals for broiler chickens by the regression method. Springer Plus. 5: 693.

Lesson, S. and Summers, J. D. )2001(. Scotts nutrition of the 4th ed. Guelph, Ontario. 591p.

NRC. )1994(. Nutrient Requirements of Poultry. 9th ed. National Academic Press, Washington DC. 176p.

Ojano-Dirain, C. P. and Waldroup, P.W. )2002(. Protein and amino acid needs of broilers in warm weather: A review. Journal of Poultry Science. 1: 40-46.

Perreault, N. and Leeson, S. )1992(. Age-related carcass composition changes in male broiler chickens. Canadian Journal of Animal Science. 72: 919-929.

SAS (Statistical Analysis System). 2008. SAS/STAT® 9.2. User's Guide. SAS Institute Inc. Cary, North Carolina. USA.

Ross Broiler. )2014(. Manangement manual. Aviagen. http:// www.aviagen.com.

Sibbald, I. R. )1986(. Metabolizable energy evaluation of poultry diets. Recent Advance in Animal Nutrition. 30: 12-15.

Tahir, M. and Pesti, G. M. )2012(. Comparison of ingredient usage and formula costs in poultry feeds using different amino acid digestibility databases. Journal of Poultry Science. 21: 693-705.

Wolynetz, M. S. and Sibbald, I. R. )1984(. Relationship between apparent and true metabolizable energy and the effect of the nitrogen correction. Journal of Poultry Science. 63: 1386-1399.

Yaghobfar, A. )2016(. The efficiency of AMEn and TMEn utilization for NE in broiler diets. Brazilian Journal of Poultry Science. 18: 126-136.

Yari, P., Yaghobfar, A., Aghdan Shahryar, H., Ebrahimnezhad, Y. and Mirzaie Goudarzi, S. )2015(. Effects of diets formulation based on different methods of metabolisable Energy (AMEn & TMEn) and amino acids (TAA & DAA) expression on performance, energy and protein efficiency ratio and productive efficiency factor of broiler chicks. International Journal of Biological Forum. 7: 73-78.

Zarei, A., Mohamadi, M. and Hemmati, B. 2014. Metabolizable energy and chemical composition of poultry by- product meal. Iranian Journal of Applied Animal Science. 4: 849-853.