مقایسه عملکرد و خصوصیات لاشه سه آمیخته تجارتی جوجه گوشتی موجود در ایران در شرایط مدیریت تغذیه ای مختلف

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، بخش تحقیقات تغذیه و فیزیولوژی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

2 دانشیار، بخش تحقیقات تغذیه و فیزیولوژی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

چکیده

به منظور بررسی عملکرد و خصوصیات لاشه سه آمیخته تجاری جوجه گوشتی (A, B, C) با چهار برنامه تغذیه­ای مختلف آزمایشی در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی انجام شد. چهار برنامه تغذیه ای مختلف در چهار مرحله مجزا، به عنوان بلوک در نظر گرفته شد. برنامه تغذیه ای اول استفاده از جیره در چهار دوره، دوم استفاده از جیره با انرژی و پروتئین بالا، سوم استفاده از جیره به صورت پلت و چهارم استفاده از جیره با انرژی و پروتئین پایین بود. در هر مرحله سه آمیخته تجاری (تیمار) در چهار تکرار در سالنهای مجزا بر روی 2000 قطعه جوجه گوشتی به مدت 42 روز مورد بررسی قرار گرفتند. در هر مرحله مدیریت پرورش نیز برای هر سه سویه مشابه بود. در تمامی مراحل در طول آزمایش، افزایش وزن، خوراک مصرفی روزانه و ضریب تبدیل غذایی و درصد تلفات، میانگین وزن بدن، شاخص تولید و خصوصیات لاشه (درصد لاشه، سینه، ران و چربی محوطه بطنی) مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج نشان داد در کل، سویه B بالاترین و سویه C پایین­ترین میانگین افزایش وزن بدن و خوراک مصرفی را داشت (05/0>P). استفاده از برنامه تغذیه ای جیره ها به صورت پلت بیشترین و جیره چهار دوره کمترین میانگین­های افزایش وزن روزانه و خوراک مصرفی را به خوداختصاص دادند، جیره­­های با انرژی و پروتئین پایین و پلت بیشترین و جیره با انرژی و پروتئین بالا کمترین میانگین وزن بدن را نشان دادند (05/0>P). جیره با انرژی و پروتئین بالا بیشترین و جیره چهار مرحله­ای کمترین درصد ماندگاری را داشتند (05/0>P). سویه B بیشترین و سویه C کمترین مقدار شاخص تولید را به خود اختصاص دادند (05/0>P). همچنین در مورد اثر برنامه­ تغذیه­ای، جیره با انرژی و پروتئین بالا و جیره پلت بیشترین و جیره چهار مرحله­ای و جیره با انرژی و پروتئین پایین کمترین مقدار این شاخص را داشتند (05/0>P). اثر سویه بر درصد لاشه، سینه و چربی حفره بطنی معنی­دار بود و سویه B بالاترین و سویه C کمترین درصد لاشه و سینه را  به خود اختصاص دادند (05/0>P). اثر برنامه تغذیه­ای بر درصد لاشه معنی­دار بود. جیره با انرژی و پروتئین بالا، بیشترین و جیره با انرژی و پروتئین پایین، کمترین درصد لاشه را موجب شدند (05/0 >P).

کلیدواژه‌ها


اسماعیل زاده، ل. (1382). مقایسه عملکرد و خصوصیات لاشه شش آمیخته تجاری جوجه گوشتی موجود در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس.

ایقانی، و. (1379). مقایسه عملکرد آمیخته گوشتی آرین و راس 208 با جیره های استاندارد و جیره رقیق مرسوم در ایران.  پایان نامه کارشناسی ارشد علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.

بصیری، ع. (1382). طرح های آماری در علوم کشاورزی، چاپ هشتم، انتشارات دانشگاه شیراز.

پوررضا، ج. (1374). اصول علمی و عمل پرورش طیور، چاپ دوم، انتشارات جهاد دانشگاهی، دانشگاه صنعتی اصفهان.

زهری، م. (1370). پرورش طیور گوشتی. چاپ هشتم. انتشارات دانشگاه تهران.

شریعتمداری، ف. رضایی، م. ج، لطف الهیان، ه. (1384). مقایسه عملکرد سویه های مختلف تجارتی جوجه های گوشتی موجود در کشور، مجله پژوهش و سازندگی در امور دام و آبزیان، شماره 67.

کفیل زاده، ف.(1372). ژنتیک و اصلاح دام. جلد 1. ( تألیف جان اف- لسلی ). چاپ اول. انتشارات دانشگاه رازی.

منافی آذر، ق.، اخوان، م.، امینی، ج. و فجری، م. (1387). مقایسه صفات رشد و لاشه سویه‌های مختلف جوجه‌های گوشتی در ایران، مجله پژوهش و سازندگی در امور دام و آبزیان، شماره 78، صفحات 94-89.

ورمقانی، ص.(1377). ارزیابی توان تولیدی سه هیبرید تجاری جوجه های گوشتی موجود در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم دامی، دانشکده کشاورزی. دانشگاه تربیت مدرس.

Abdullah, Y., Muwalla, M., Maharmeh, O., Matarneh, K. and Abu Ishmais, A. (2010). Effects of strain on performance and age at slaughter and duration of post-chilling aging on meat quality traits of broiler. Journal Animel Science,Vol, 23, No,12, PP: 1645-1656.

Amoa, S.R., Ojedapo, L.O. and Sosina, O.A. (2013). Evaluation of growth performance traits in three strains of broiler chickens reared in derived savanna environment of Nigeria. World Journal Young Researchers, Vol, 1, No, 2, PP: 28-31.

Calnek, B.W, Barnes, j. H., Beard, W. C., Reid, W. M. and Yolder, W. H (1991). Disease of  Poultry. lowa State University press, Ames Lowa. USA.

Corzo, A., Kidd, M. T., Bumnam, D. J., Branton, S. L., and Gonzalez - esquerra, R., (2005). Dietary amino acid density effects on growth and carcass of broiler differing in strain, cross and sex. Journal of Applied poultry Research, 14(1): 1-9.

Dozier, W. A., kidd, M. T., Corzo, Anderson, j., Branton, S. L.,(2006).  Growth performance, meat yield, and economic responses of  broiler provided diets varing in amino acid density from thirty – six to fifty nine days of age. Journal of Applied Poultry Research. 15(3): 383-393.

Farran, M. T., Khalil, R. F., Uwayjan, M. G., and Ashkarian,V. M.(2000). Performance and carcass quality of commercial broiler strain, Journal of Applied Poultry Research. 9: 252-257.

Fernandes, J.I.M., Bortoluzzi, C.G., Froes, E.A., Neto, G. and Peiter, D.C. (2013). Effect of strain, sex and age on carcass parameters of broilers. Animal Sciences, Vol, 35, No, 1, PP: 99-105.  

Gonzales, E., Buyse. J m., Takita, S. T., Satory. R. J and Decuypere, E.,(1998). Metabolic disturbances in male Broilers of different strains, 1. Performance, Mortality and right ventricular hypertrophy. Poultry Science, 77. 1646-1656.

Gous, M. R.,(1998). Making progress in the nutrition of broiler, Poultry Science, 77: 111-117.

Hancock, E. C., Bradford, D. G., Emmans, C. G. and Gouse, M. R. (1995). The evaluation of the growth parameters of six strains of commercial broiler chickens. British Poultry Science,  36: 347-364.

Iqbal, J., Mian, A.A., Ahmad, T., Hassan, S. and Khan, S.H. (2010). Comparative performance of different economic traits of four imported broiler strains under local conditions of Pakistan. Pakistan Journal Agricultuer Researchers, Vol, 25, No, 1, PP: 76-82.

Leclerq , B., Blum , J. G. and Boyer, J. P, (1980). Selecting broiler for low or high abdominal fat initial observation, British Poultry Science, 21: 107-113.

Lei, S. and Vanbeek , G.(1997). Influence of activity and dietary energy on broiler performance, carcass yield and sensory quality. British Poultry Science, 38: 183-189.

Loughlin, K, (2007). The evaluation of genetics, breeding and production. Harper Adams University College. Newport, Shopshire TF10 8NB.

Malone, G. W. and Chalopka, G. W. ( 1979). Evaluation of five commercial broiler crosses. 1. growth performance, Poultry Research, 3: 319-326.

Manzoor , A., Cheema .M. A. Qureshi and Havenstein, G. B.(2003). A comparison of immune profile of commercial broiler strain when raised on high and low protein diet. Poultry Science, 2 (5): 300-312.

National Research Council (1994). Nutrient requirements of poultry. Ninth Revised Edition Washington, D. C. USA.

Olanrewaju, O.M., Miller, W.W., Maslin, W.R., Collier, S.D., Purswell, J.L. and Branton, S.L. (2014). Effects of strain and light intensity on growth performance and carcass characteristics of broilers grown to heavy weights. Poultry Science, Vol, 93, No, 8, PP: 112-116.  

Reddish , J. M., Lilburn, M. S.,(2004). A comparison of growth  and development patterns in diverse genotypes of broiler.  1. Male broiler growth. Poultry Science, 83: 1067-1071.

Sahraei, M., Shariatmadari, F., (2007). Effect of different Levels of diet Dillution During finisher period on broiler chicken performance and carcass characteristics. International Journal of  Poultry Science, 6(4): 280-282.

SAS Institute. 1996. SAS Users guide: Statistics. Version 6.12. SAS Institute Inc., Cary, NC.

Scheurman, G. N., Bilgili, S. F., Hess , J. B , and Mulvaney, D. R. (2003) . Breast muscle development in commercial broiler chickens. Poultry Science, 82:1648-1658.

Smith, E. R., and Pesti, G. M. (1998). Influence of broiler strain cross and dietary protein on the performance of broilers, Poultry Science, 77: 276-281.

Souza , D. P., Souza, D. H., Compos, D. F. and Brogoni, E.(1994) Growth and carcass characters in different commercial broiler strains, Revsta Da Sociedade, Brasileria De Zootecnia, 23: 782-791.

Sterling , K. G., Pesti, G. M., Bakalli, R. I.,(2006). Performance of different broiler genotypes fed diet with varing levels of dietary crude protein and lysine. Poulrty Science, 85: 1045-1054.

Tona, K., Onagbesan, M., Bruggcan,V., Mertens, K., Jegi, Y., Decupere , E., (2004). Comparison of feed intake, blood metabolic parameters, body and organ weight of growing broiler origination from dwarf and standard broiler breeder lines. Poultry Science, 3(6): 422-426.

Zhong, C., Nakoue, H. S., Hu, C. Y.and Nitosh, L. W.(1995). Effect of full feed and early feed restriction on broiler performance abdominal fat level cellularity and fat metabolism in broiler chicken, Poultry Science, 79: 1636-1643.

Zuidhof. J. M.(2002). Economic modeling along the meat chicken supply chain, an interent article from Yahoo site, key words, poultry, random sample test, File type PDF.