تأثیر سطوح مختلف انرژی جیرۀ غذایی در دوران پرورش بر عملکرد و صفات تولیدی مرغ‌های تخم‌گذار در دورة تولید (28-19 هفتگی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 دانشیار گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 استاد گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

4 استادیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

5 مدیر منطقه ایران و آسیای مرکزی، کمپانی ایزی بایو، سئول، کره جنوبی

6 استادیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

چکیده

به‌منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف انرژی جیرۀ غذایی در دوران پرورش بر عملکرد و صفات تولیدی مرغ‌های تخم‌گذار در دورۀ تولید آزمایشی انجام شد. تعداد 196 قطعه جوجه تخم‌گذار یکروزه به‌طور تصادفی به 7 تیمار (Kcal ME/kg3000- 2900- 2800- 2700- 2600- 2500- 2400)، با 4 تکرار و 7 پرنده به ازای هر تکرار اختصاص داده شد. سطح انرژی Kcal ME/kg 2800 به‌عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که تغذیه سطوح مختلف انرژی تأثیر معنی‌داری بر خوراک مصرفی و افزایش وزن پرنده‌ها نداشت. اگرچه با کاهش سطح انرژی جیره غذایی ضریب تبدیل خوراک به تخم مرغ افزایش یافت، اما این کاهش انرژی تا سطح Kcal ME/kg 2400 نسبت به گروه شاهد تفاوت معنی‌داری نداشت. کاهش سطح انرژی جیرۀ غذایی تا Kcal ME/kg 2500 در مقایسه با تیمار شاهد تأثیر معنی‌داری بر خوراک مصرفی به ازای هر دوجین تخم‌مرغ و تعداد تخم‌مرغ تولیدی هر مرغ در کل دوره تولید نداشت. همچنین رقیق‌کردن انرژی متابولیسمی جیره تا سطح 2600 و 2700 کیلوکالری در کیلوگرم به‌ترتیب تأثیری روی تولید تخم‌مرغ و سن شروع تخمگذاری نداشت (05/0P>). به‌عنوان نتیجه‌گیری تغذیه تیمار حاوی سطح انرژی Kcal ME/kg 3000 علاوه بر بهبود عملکرد و صفات تولیدی، در مقایسه با سایر تیمارها سبب افزایش میانگین وزن هر تخم‌مرغ شد (05/0P<). افزون بر این استفاده از این سطح انرژی در مقایسه با تیمار شاهد سبب کاهش هزینة تغذیه برای تولید هر کیلوگرم تخم‌مرغ شد (25/7 درصد). بنابراین توصیه می‌شود که جهت دستیابی به یک عملکرد مطلوب از این سطح انرژی در دوران پرورش استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عباسی، م.ز. (1383) راهنمای مدیریت مرغ تخم­گذار لهمن لایت. انتشارات مرکز نشر صدا. ص ص.40-1.

وفایی‌نیا، مجتبی. (1386) تعیین بهترین سطح انرژی با روش فرموله کردن اسید آمینه کل بر روی عملکرد نیمچه های تخم گذار خوراکی. پایان نامه ارشد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.

Adeyemo, A. and Longe, O. (1996). Performance of layers fed on four levels of dietary energy. Journal of Applied Animal Research, 10(1): 91-94.

Ambrosen, T. and Petersen ,V. (1997). The influence of protein level in the diet on cannibalism and quality of plumage of layers. Poultry Science, 76(4): 559-563.

AOAC International. (2000). Official methods of analysis of AOAC international. 17th edn. AOAC Int., Gaithersburg, MD.

Beski S.S., Swick, R.A. and Iji, P.A. (2015). Specialised protein products in broiler chicken nutrition: A review. Animal Nutrition, 1(2):47–53.

Calderon, V.M. and Jensen, L.S. (1990). The requirement for sulfur amino acid by laying hens as influenced by protein concentration. Poultry Science, 69: 934-944.

Chiba, L. (2014). Animal nutrition handbook. Section 12: Poultry Nutrition and Feeding. 3rd Revision. pp 410-425.

Cole, D.J.A. and Haresign, W. (2013[v1] ). Recent Developments in Poultry Nutrition. Butterworth-Heinemann. pp 1-344.

Costa, F.G.P., Costa, J.S.D., Goulart, C.D.C., Figueiredo-Lima, D.F., Neto, L., Da Cunha, R. and Quirino, B.J.D.S. (2009). Metabolizable energy levels for semi-heavy laying hens at the second production cycle. Revista Brasileira de Zootecnia, 38(5): 857-862.

Daghir, N. (2008). Nutrient requirements of poultry at high temperatures. Pp. 132–159 in: Poultry Production in Hot Climates. Daghir, N.J., 2nd edition. C.A.B. International, University Press, Cambridge, U.K. American University of Beirut, Lebanon.

D'Alfonso, T.H. (1994). Quality control of nutritional and environmental factors in laying hen production. Ph.D. Dissertation. Pennsylvania State University.

Di Masso, R.J., Dottavio, A.M., Canet, Z.E. and Font, M.T. (1998). Body weight and egg weight dynamics in layers. Poultry Science, 77: 791-796.

Grobas, S., Mendez, J., De Blas, C. and Mateos, G. (1999). Laying hen productivity as affected by energy, supplemental fat, and linoleic acid concentration of the diet. Poultry Science, 78(11): 1542-1551.

Harms, R., Russell, G. and Sloan, D. (2000). Performance of four strains of commercial layers with major changes in dietary energy. The Journal of Applied Poultry Research, 9(4): 535-541.

Hurwitz, S. and Bornstein, S. (1977). The protein and amino acid requirements of lying hens: Experimental evaluation of models of calculation 1. Application of two models under various conditions. Poultry Science, 56: 969-978.

Junqueira, O., De Laurentiz, A., Da Silva Filardi, R., Rodrigues, E. and Casartelli, E.C. (2006). Effects of energy and protein levels on egg quality and performance of laying hens at early second production cycle. The Journal of Applied Poultry Research, 15(1): 110-115.

Kaneko, J.J., Harvey, J.W. and Bruss, M.L., (2008). Clinical biochemistry of domestic animals. 6th edition. Academic press.

Keshavarz, K. (1998). The effect of light regimen, Floor space, and energy and protein levels during the growing period on body weight and early egg size. Poultry Science, 77: 1266-1279.

Keshavarz, K. and Nakajima, S. (1995). The effect of dietary manipulations of energy, protein, and fat during the growing and laying periods on early egg weight and egg components. Poultry Science, 74(1): 50-61.

Leeson, S. and Summers, J.D. (2009). Commercial poultry nutrition. 3rd edition. Nottingham University Press.

Leeson, S., Summers, J. and Caston, L. (2001). Response of layers to low nutrient density diets. The Journal of Applied Poultry Research, 10(1): 46-52.

Peguri, A. and Coon, C. (1993). Effect of feather and temperature on layer performance. Poultry Science, 72: 1318-1329.

Pourreza, J. and Smith, W.K. (1988). Performance of laying hens fed on low sulphur amino acids diets supplemented with choline and methionine. Poultry Science, 29: 605-611.

SAS Institute. (2002). SAS User’s Guide. Version 9.1 ed. SAS Inst. Inc., Cary, NC.