اثر سطوح مختلف موننسین بر عملکرد رشدی و اسیدهای چرب فرار شکمبه گوساله‌های ماده قطع شیر هلشتاین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معاونت تولید مجتمع دامپروری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

2 دانشجوی دکتری تغذیه دام دانشگاه ارومیه.

3 استادیار گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه

چکیده

به منظور بررسی سطوح مختلف موننسین بر روی صفات عملکردی، مصرف و بازده خوراک و همچنین میزان اسیدهایچربفرار شکمبه گوساله‌های قطع شیر هلشتاین، آزمایشی با 66 رأس گوساله ماده با میانگین سن 5±90 روز و میانگین وزن 5±103 کیلوگرم در قالب طرح کاملاً تصادفی به مدت 90 روز انجام شد. تیمارها شامل: 1) گروه شاهد بدون دریافت موننسین، 2) گوساله‌هایی که 70 میلی‌گرم موننسین در روز دریافت کردند و 3) گوساله‌هایی که 140 میلی‌گرم در روز موننسین دریافت کردند. ماده خشک مصرفی روزانه گوساله‌ها دارای تفاوت معنی‌دار (01/0=P) بود. میانگین خوراک مصرفی روزانه به ترتیب برای تیمارهای 1تا 3 برابر با 99/5، 82/5 و 04/4 کیلوگرم بود که تیمار حاوی 70 میلی‌گرم موننسین کمترین مصرف و تیمار حاوی 140 میلی‌گرم موننسین بالاترین مصرف را دارا بودند. ضریب تبدیل غذایی در ماه 5 بین گروه‌های آزمایشی دارای تفاوت معنی‌دار بود (05/ 0=P). وزن بدن گوساله‌هایی که موننسین دریافت کرده بودند بیشتر از گروه شاهد بود و در کل وزن بدن تیمار حاوی 70 میلی‌گرم موننسین با گروه شاهد دارای تفاوت معنی‌دار بود (05/0≥P). میانگین افزایش وزن روزانه ماه پنجم بین گروه‌های آزمایشی دارای تفاوت معنی‌دار (05/ ≥P) بود و تیمار با 140 میلی‌گرم موننسین دارای بیشترین افزایش وزن روزانه بود. میانگین افزایش قد گوساله‌ها نیز بین تیمارهای آزمایشی دارای تفاوت معنی‌دار (05/ ≥P) بود و تیمار با 70 میلی‌گرم موننسین با 65/12 سانتی‌متر افزایش قد دارای بیشترین رشد بود. تیمارهای آزمایشی از لحاظ پروپیونات نیز دارای تفاوت معنی‌دار بودند، به طوری که تیمار حاوی 70 میلی‌گرم موننسین دارای بیشترین غلظت بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات